Деловодна информация
00630
12-00-118 28/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00630-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ситово 000565544
Ул.Трети март №72
с.Ситово BG325 7583 България
Татяна Христова +359 8688-2213
sitovo@mail.bg +359 8688-2212

Интернет адрес/и

www.sitovo.bg

https://sop.bg/sitovo-527/proceduri-20-2-zop/#h


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/sitovo-527/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции" 00630-2019-0005
45000000      
Строителство

Строително монтажни работи на обекти общинска собственост на теритотията на Община Ситово съгласно Техническите спецификации и Количествени сметки по обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
122872.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Ситово, пощенски код 7583, община Ситово, област Силистра

Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
21508.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция №1 се финансира със средства от Постановление №315 от 19 декември 2018г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. на Министерски съвет.

II.2) Описание 1

Кметство с.Гарван – освежаване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

село Гарван, пощенски код 7589, община Ситово, област Силистра

Кметство с.Гарван – освежаване
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
594.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Читалище „Хр.Смирненски“ с.Ситово (довършване на танцова зала – ел.инсталация, огледала, боядисване и рисуване на тематични сюжети и картини от бита 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Ситово, пощенски код 7583, община Ситово, област Силистра

Читалище „Хр.Смирненски“ с.Ситово (довършване на танцова зала – ел.инсталация, огледала, боядисване и рисуване на тематични сюжети и картини от бита
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
10786.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Младежки дом с.Ситово (текущ ремонт, покрив, ремонт на външни стени, ремонт на покрив – пристройка и освежаване на помещения 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Ситово, пощенски код 7583, община Ситово, област Силистра

Младежки дом с.Ситово (текущ ремонт, покрив, ремонт на външни стени, ремонт на покрив – пристройка и освежаване на помещения
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
11534.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Читалище с.Слатина – ремонт и освежаване 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Слатина, пощенски код 7585, община Ситово, област Силистра

Читалище с.Слатина – ремонт и освежаване
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
11264.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Читалище с.Искра – ремонт на покрив и освежаване 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Искра, пощенски код 7580, община Ситово, област Силистра

Читалище с.Искра – ремонт на покрив и освежаване
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
6250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Здравно заведение – пристройка на рампа за хора с увреждания в с.Искра 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Искра, пощенски код 7580, община Ситово, област Силистра

Здравно заведение – пристройка на рампа за хора с увреждания в с.Искра
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Административна сграда – Кметство Добротица – пристройка на рампа за хора с увреждания 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Добротица, пощенски код 7531, община Ситово, област Силистра

Административна сграда – Кметство Добротица – пристройка на рампа за хора с увреждания
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
7000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Читалище с.Ирник – прокарване на водопровод за питейна вода и изграждане на канализация 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Ирник, пощенски код 7532, община Ситово, област Силистра

Читалище с.Ирник – прокарване на водопровод за питейна вода и изграждане на канализация
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2309.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на покрив и дострояване на християнски храм с.Поляна 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Село Поляна, пощенски код 7584, община Ситово, Област Силистра

Изграждане на покрив и дострояване на християнски храм с.Поляна
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за качествено изпълнение    30
Срок на изпълнение на СМР    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
39125.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В съответствие с чл. 60 ал. 1 от ЗОП Възложителят изисква участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ), съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, за изпълнение на строежи за Обособена позиция №1 – „Четвърта категория“ и за Обособени позиции от №2 до №10 от „Пета категория“, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Забележка: Участниците следва да имат предвид, че съгласно чл.25а, ал.1 от Закона за камарата на строителите в случаите на временно или еднократно предоставяне на строителни услуги лицата, които имат право да извършват такава дейност по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, уведомяват комисията по чл. 26 от закона за пълното и точно наименование на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж на основание чл. 148 от Закона за устройство на територията или пълното и точно наименование на строителните и монтажните работи по сключения с главния изпълнител договор и следва да се снабдят с удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на този строеж.
При подаване на офертата, съответствието с изискването за годност (правоспособност) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица, които ще изпълняват строителни дейности. Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се попълва се част IV раздел А от ЕЕДОП/
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. За доказване на това изискване преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от четвърта категория за Обособена позиция №1 и пета категория за Обособени позиции от №2 до №10 или удостоверение, издадено по реда на чл.25а от Закона за камарата на строителите.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, удостоверението за регистрация в ЦПРС/документа по чл.25а от Закона за камарата на строителите, се изисква от членове на обединението, който ще изпълняват строителни дейности.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ за изпълнение на строителство, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, предмет на обособената позиция от обществената поръчка, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ (т. 5).
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ или еквивалентни документи за чуждестранните участници.


Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ за изпълнение на строителство, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, предмет на обособената позиция от обществената поръчка, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, минимум едно строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т. „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ (т.1а).
Изискването се доказва с един изпълнен от участника обект, който отговаря на поставените от Възложителя изисквания!
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2. Участникът да разполага с ръководен състав, персонал и технически лица със следните квалификация и професионален опит: 2.1 Технически ръководител; 2.2. Отговорник Контрол по качеството; 2.3. Отговорник по безопасност и здраве в строителството.
По отношение на техническите лица и членовете на ръководния състав не се допуска едно и също лице да съвместява повече от една позиция, т.е. участникът следва да предложи за различните позиции различни експерти със съответната професионална компетентност.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т. „Технически лица или органи за контрол на качеството“ и „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството“ (т. 2), като посочва: експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); Образование (специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на издадения документ, учебно заведение); Опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
Предложените от участника персонал трябва да отговарят на подробно описаните изисквания.
Всяка промяна в персонала, който ще отговаря за изпълнението, се извършва при спазване на разпоредбите на договора за изпълнение на обществената поръчка.
По отношение експертите - чужденци се прилагат разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (Консолидирана версия), придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България, Закона за признаване на професионалните квалификации и др. приложими актове, уреждащи условията и реда за признаване на професионални квалификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен,BS OHSAS 18001:2007,с предметен обхват в областта на строителството.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Г – Стандарти за осигуряване на качеството;
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: заверено копие или оригинал на сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015или еквивалент.


1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, минимум едно строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
Под строителство с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката се разбира: строителство на строеж коя група минимум четвърта категория за Обособена позиция №1 и минимум пета категория за Обособени позиции от №2 до №10, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), на обща стойност минимум 100 000.00 лева без ДДС.
2. Участникът да разполага с ръководен състав, персонал и технически лица със следните квалификация и професионален опит:
2.1 Технически ръководител, който има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или „строителен техник” и отговаря на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с професионален опит като технически ръководител минимум 3 г.
2.2. Отговорник Контрол по качеството, който има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или „строителен техник” и притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален опит като Отговорник Контрол по качеството или еквивалент минимум 2 г.;
2.3. Отговорник по безопасност и здраве в строителството, който притежава удостоверение за Експерт за безопасност и здраве съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ, с професионален опит като Отговорник по безопасност и здраве в строителството или еквивалент минимум 2 г.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискванията.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на поръчката, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за съотв. обособена позиция в една от сл. форми: Парична сума; Банкова гаранция; Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за представяне, както и за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.
Преди сключване на договора, Възложителят изисква от Участника, определен за изпълнител да изпълни задължението си по чл.67, ал.6 ЗОП като представи актуални документи, удостоверяващи липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието с поставените критерии за подбор. Възложителят не изисква представяне на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от комп. орган на възложителя по сл. път
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Общински съсвет Ситово в сградата на Общинска администрация Ситово, ет.2, ул.Трети март №72 с.Ситово, Община Ситово, Област Силистра

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице и някое от сл.обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата:
а)обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
б)лишен е от правото да упражнява професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. В случая основание за отстраняване ще бъде лишаването от право да се упражнява консултантска дейност за упражняване на строителен надзор;
в)сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
г)опитал е да:
аа)повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
бб)получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
2.Основанията по т. 1, б. г) се отнасят за лицата, които представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3.Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 1 основания за отстраняване.
4.Основанията за отстраняване по т. 1, б. б) – г) се прилагат до изтичане на 3 години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1 се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.
5.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
5.1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК.
5.2.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона
5.3.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ.
5.4.Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др.условие, посочено в обявлението или в документацията.
5.5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предв. обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани със соц. и тр. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар.екологично, социално и трудово право, изброени в приложение 10 ЗОП.
5.6.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 ЗОП.
5.7.Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.
5.8.Участник, който е предложил цена за изпълнение на об. позиция от поръчката, по-висока от определената от Възложителя в документация за участие прогнозна стойност на същата об. позиция.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 5.1, 5.2 и 5.3 се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с посочване на позицията, за която се отнасят.
Предвид обстоятелството, че критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на 1 заявление за участие, включващо документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва