Деловодна информация
00614Община Хайредин
К-2361 26/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/06/2019 (дд/мм/гггг)
00614-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Хайредин 000193551
ул. Георги Димитров 135
с.Хайредин BG313 3357 България
Габриела Милчева +359 991662209
hayredin_ob@mail.bg +359 91662214

Интернет адрес/и

http://www.hayredin.com/

https://sop.bg/hayredin-203/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/hayredin-203/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обособени позиции: Позиция № 1: „Месо и месни продукти”; Позиция
15000000      
Доставки

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, училищата и заведенията за социални услуги в Община Хайредин по обособени позиции, за срок от 12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на съответните договори.
Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Приложение №1 към Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Посочените в количества са прогнозни.
Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналата необходимост на съответните общински структури
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
338000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Месо и месни продукти” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Община Хайредин - с.Хайредин, с.Михайлово, с.Манастирище

Предвижда се доставка по предварителна заявка на Възложителя на следните продукти - кайма смес 60/40; мляно месо 60/40; колбас хамбургски, колбас шпек полусух, кренвирши пилешки, наденица варена, пиле, пилешо бутче, пилшеки дробчета, замразена риба хек, замразена риба скумрия, риба консерва, пастет, свинско месо без кост, кюфте сурово, кебапче сурово, колбас шпек сух, бахур, пуеко месо. Количеството на отделните позиции е посочено в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за организацията на работа и за мерки, целящи осигуряване на високо качество при изпълнението    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
100700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Предвидено е обществената поръчка частично да се финансира по проект "Топъл обяд" на АСП.

II.2) Описание 1

“Пресни и консервирани плодове и зеленчуци” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

с.Хайредин, с.Михайлово, с. Манастирище - Община Хайредин

Предвижда се доставка на - Грах консервиран, Домат консервиран, Зелен боб - консервиран, Кисели краставици, Компот, Лютеница, Мед - натурален, Паприкаш, Банани, Портокали, Мандарини, Моркови, Ябълки, Дини, Лук чеснов стар, Лук кромид стар, Натурален сок, Пипер сладък - градински, Домати - градински, Краставици - оранжерийни, Краставици - градински, Зеле,
Картофи, Зрял боб, Леща,Грозде, Конфитюр без консерванти, Праз лук, Киви, Лимони, Тикви,Конфитюр. Точното количество на продуктите, които следва да бъдат доставени е посочено в техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за организацията на работа и за мерки, целящи осигуряване на високо качество при изпълнението    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
79149      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Предвидено е обществената поръчка частично да се финансира по проект "Топъл обяд" на АСП.

II.2) Описание 1

„Мляко и млечни продукти” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

с. Хайредин, с. Михайлово, с.Манастирище - Община Хайредин

Предвижда се доставката на - Кашкавал - млечен продукт; Кашкавал - млечен продукт по стандарт;Квасено кисело мляко 2%-по стандарт; Квасено кисело мляко 3,6%; Сирене - млечен продукт; Сирене краве - по стандарт; Мляко на прах; Прясно мляко - над 3% по стандарт; Краве масло - по стандарт. Точните количества на посочените продукти са описани в техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за организацията на работа и за мерки, целящи осигуряване на високо качество при изпълнението    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
35611      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Предвидено е обществената поръчка частично да се финансира по проект "Топъл обяд" на АСП.

II.2) Описание 1

„Тестени и захарни изделия, подправки и разни хранителни продукти” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15831000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

с. Хайредин, с. Манастирище, с. Михайлово - Община Хайредин

Предвижда се доставка на следните продукти - брашно тип 500, захар кристал, грис, бисквити обикновени, Вафли шоколадови, Меденки, Суха паста, Макарони, Фиде, Кус-кус, Юфка, Ориз бял, Оцет винен, Дафинов лист, Джоджен, Кимион, Канела, Сух копър, Галета, Лимонена киселина, Ванилия, Бульон, Мая суха, Сода бикарбонат, Сол - готварска, Червен пипер, Червен пипер, Черен пипер млян, Чубрица суха, Магданоз сух, Жито, Тахан халва, Нишесте, Чай, Слънчогледово олио, Яйца стандартни - L, Маргарин, Пунш, Чесън на прах, Кори за баница, Блат за торта, Диетични вафли, Царевично брашно, Шарена сол, Спагети, Боза, Овесени ядки, Течен подсладител. Точните количества от продуктите са посочени в техническите спецификации в документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за организацията на работа и за мерки, целящи осигуряване на високо качество при изпълнението    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
58149      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Предвидено е обществената поръчка частично да се финансира по проект "Топъл обяд" на АСП.

II.2) Описание 1

„Хляб и хлебни изделия“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

с.Хайредин, с.Михайлово, с.Манастирище - Община Хайредин

Предвидено е доставката на следните продукти - хляб бял, хляб пълнозърнест, закуска кифла с мармалад, хляб типов, тесто, закуска кемерка, закуска тутманик, закуска кренвиршка, козунак, сандвич, баничка. Точните количества на продуктите са посочени в техническата спецификация към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за организацията на работа и за мерки, целящи осигуряване на високо качество при изпълнението    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
64391      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Предвидено е обществената поръчка частично да се финансира по проект "Топъл обяд" на АСП.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Важи за всички обособени позиции: Участникът следва да има регистрация на поне един обект/и в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход с обхват на регистрацията, включващ всички хранителни продукти по групи, за съответната обособена позиция, за която се подава офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.
При използване на подизпълнител, изискването по т.1.1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват доставки.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.1.1 в Част ІV, раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва: № и дата на удостоверението на регистрирания обект, адрес на обекта, вид на обекта (за производство или за търговия), групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект, посочване на валидността на регистрацията (безсрочна или временна по смисъла на чл. 12а от Закона за храните), компетентен орган, издал удостоверението, уеб адрес, откъдето може да се направи справка за наличието на регистрацията на декларирания обект.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т.1.1 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка: Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация на обект, съгласно чл. 12 от Закона за храните или еквивалент, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците в обществената поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата най-малко една дейност, с предмет и обем, идентични или сходни по предмет и обем с тази поръчка. Под идентични или сходни се приемат достaвки на хранителни продукти, които съответстват на описаните в настоящата документация за съответната обособена позиция.
При използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват доставки.
Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, раздел В, т.1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва: дейностите, стойностите, датите, получателите.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка: Списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, от които доказателства да е видна информацията, декларирана в ЕЕДОП.
2. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: доставка на храни или хранителни продукти.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по доставка на хранителни продукти, също следва да имат внедрена система за управление на качеството, отговаряща на горепосочените изисквания.
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата най-малко една дейност, с предмет и обем, идентични или сходни по предмет и обем с тази поръчка. Под идентични или сходни се приемат достaвки на хранителни продукти, които съответстват на описаните в настоящата документация за съответната обособена позиция.
2.Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: доставка на храни или хранителни продукти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
6.1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
6.2. парична сума (платежно нареждане в копие)
6.3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

сградата на Община Хайредин

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстав участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник за който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1 от ЗОП.
Отстраняват се от участие и:
1. Свързани лица ако са подали самостоятелни оферти в процедурата.
2.Лица, за които се прилагат основанията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица.
3.участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва