Деловодна информация
01256
РИВ19-ДИ05-142 19/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
01256-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Изгрев 0006963270550
ул. Атанас Далчев 12
София BG411 1113 България
Станислава Колева +359 29701012
info@so-izgrev.bg +359 28710159

Интернет адрес/и

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=414


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=414
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени
45200000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка са дейности по: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции:
1.Обособена позиция № 1 - „Строително-монтажни работи по реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“;
2.Обособена позиция № 2 – „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“;
3.Обособена позиция № 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1908966.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

„Строително-монтажни работи по реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“

Изпълнение на „Строително-монтажни работи по реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    40 %
Срок за изпълнение    10 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
1796666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100 %
Цена
100 %
II.2.6) Прогнозна стойност
75316.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“

Изпълнение на "Инвеститорски контрол по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“"
Критериите по-долу
 
ДА Цена    100 %
Цена
100 %
II.2.6) Прогнозна стойност
36983.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Съгласно документацията
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.1. За обособена позиция № 1: Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 796 666.67 (един милион седемстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), от които 1 796 666.67 лв. в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът попълва информацията по т.2.1. в ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т.1а
Доказване:
При сключване на договора възложителят изисква заверено копие от ГФО за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
Когато участникът е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2.2. Притежание на валидна застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ.
2.2.1. За обособена позиция № 1: Участникът трябва да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката за категорията на строежа, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството – за строежи от първа група трета категория.
2.2.2. За обособена позиция № 2: Участникът трябва да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката за категорията на строежа, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството – за строежи от първа група трета категория.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът попълва раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ т.5 от ЕЕДОП с информация за размера на застрахователната сума по застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност, застрахована професионална дейност и от кого е издадена.
Доказване:
При сключване на договора възложителят изисква доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност" по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ – заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в случай че участникът е установен в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
2.2.3. За обособена позиция № 3 не се поставят икономически и финансови изисквания към участниците


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Съгласно документацията

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Общи изисквания към участниците в процедурата, т. 10
Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на изброените в т.10 специфични национални основания за изключване.
При сключване на договора изпълнителят предоставя гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдр. може да е наредител/титуляр на застр.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

административната сграда на СО - район "Изгрев", гр. София, ул. Атанас Далчев № 12, ет. 2, стая 27

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание на 10.07.2019 г. от 11:00 ч., на
което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Предвижда се възможност за отлагане изпълнението на договора в хипотезата на чл.114 от ЗОП до осигуряване на цялостното финансиране за обекта.
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
- Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва