Деловодна информация
00044АПИ
 
да
да
29/05/2019 (дд/мм/гггг)
00044-2019-0037 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония №3
София BG411 1606 България
Петя Парталова/ инж. Петя Янева +359 9173219
p.partalova@api.bg +359 9522563

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1233
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”.
45233120      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”.
В този смисъл, цел на обществената поръчка да бъде изготвен технически проект за новo съоръжение и за реконструкция на участъците от двете му страни до превързване със съществуващия път както и изпълнение на строително-монтажни работи, съгласно изработения проект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
561950.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
71311220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

област Велико Върново

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: A. Дейности, които са свързани с изпълнението на Етап I – изготвяне на Технически проект и представляват условие, следствие или допълнение към него: а). Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в утвърденото Задание за проектиране.б). Извършване на всички съгласувания с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.в). Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството на обекта.г). Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Техническия проект, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна” съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.д). Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството.Б. Дейности, които са свързани с изпълнението на Етап II – изпълнение на строително-монтажните работи на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:а). Строителните работи се изпълняват съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.б). Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и Техническия проект строителни продукти.в). Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.г). При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.д). При необходимост извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.е). Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.ж). Извършване на геодезическо замерване на теренната основа.з). Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.и). Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация.й). Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя.к). Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.л). Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти....прод в поле II.2.14
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
561950.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
250

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

прод. от поле II.2.4...м). Всички останали Дейности, необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и Гаранционното поддържане на Строежа.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория или да притежава такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При сключване на договор за изпълнение на поръчката, Изпълнителят представя:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците за настоящата обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се уч-кът в проц.:1.а)през посл.3г.,сч. от дат. на под. на оферт.,да е изп. дейн. с предмет и обем, идент. или сх. с предм. и обема на пор.,както следва:-изг. на техн. проект на пътно съор. с обща дълж. мин.30м;б) през посл 5г.,сч. от дат. на под. на оферт.,да е изп. дейн.с предмет и обем, идент. или сх. с предм. и обема на пор., както следва:-строит. на пътно съоръж. с обща дълж.мин.30м.Ут. по т.1,б. а) и б): При поп. наЕЕДОП,уч-кът в проц.трябва да има предвид,че:Заб.1: За„дейн. сходна с предм. на пор.“(по отн. на проект) се приема дейн. по изг. на техн.проект за ново строит. и/или рек., и/или рех., и/или осн. рем. на пътно съоръж. на автом. и/или на път. от Републиканска пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на път. от Общинска пътна мрежа(ОПМ),и/или пътно съоръж. с еквив.ха-ки извън стран.!Заб.2: За изпълн. ще се счита дейн.(по отн. на проект.),за която има док,изд. от получ. или от ком. орган, или която е пос. в публ. рег., в който е публ. инф-ция за нейното из-ние, за което обст-во уч-кът сл. да пос. вЕЕДОП вида и дат. на съотв. док. и/или на съотв.линк в публ.регистър!Заб3:За„дейност сходна с предм. на поръч.”(по отн. на строит) се приема изпълн. на обекти за ново строит. и/или рек., и/или рех., и/или осн. рем. на пътно съоръж. на автом. и/или на път. от РПМ, и/или на улици, и/или на път. от ОПМ, и/или на пътно съоръж. с екв. х-ки извън страната!Заб4:Строит. се счита за изпълн., когато за обекта има съст. и подп.Конст.акт обр. 15/Прот. обр. 16 или друг докум.за пред. и приемане на строежа от Въз-ля, за което обст-во уч-кът сл. да посочи вЕЕДОП вид,№ и дата на съотв.док.!Заб5:Мин.изиск. могат да бъдат док. с изп. на едно или няколко възл.,както и с възл. на дейн по проект. и строит. (инженеринг)!Заб6: Мин.изиск. може да се покрие освен с изп. на проект. и строит. (инжен)п/з посл.5г,така и с изп. поотделно на строит. през посл.5г. и на проект. п/з посл.3 г,сч. от дат. на под. на оферт.! 2. да прил. сист. за управл. на кач., сертиф. съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв.серт, изд. от органи, установени в др. държави членки) с обхват, вкл. проект. и строит на пътища, и/или инф. обекти. Ут. по т. 2: При попълване на ЕЕДОП, уч-кът в проц. трябва да има предвид, че:Заб1: При док. на мин. изискване е в сила разпор. на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!Заб2: Мин. изискв може да бъде док. с един серт. с обхват, вкл. проект. и строит. на пътища (като цяло) или с два серт. -един с обхват проект. на пътища и втори с обхват строит. на пътища (поотделно)!3.да разполага с перс. и/или с рък. състав с опред. проф. комп. за изпълнението на пор. Ут. по т. 3: При попълване на ЕЕДОП, уч-кът в проц. трябва да има предвид, че:Заб1: Едно физ. лице може да изпълнява функ. само на един експерт!Заб2: За „израб. техн. проект“ се счита проекта, за който има док, изд. от пол. или от комп. орган, или чрез пос. на публ. рег., в който е публ. инф-ция за изпълнението, за което обст-во уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съот. док. и/или съотв. линк в публ. регистър!* Заб3: За „изпълнен обект“ се счита обектът, за който има съст. и подп. Конст. акт обр.15/Прот. обр.16 или др. док. за предаване и приемане на строежа от Въз-ля, за което обст-во уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съот. док.! При под. на оферта, инф-та отн. изискв. се посочва от уч-ка в ЕЕДОП, в съотв. с указ. за попълването му, прил. към наст. докум. Съгл. чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Въз-лят може да изисква по всяко време след отв. на оферт. предст. на всички или част от док., чрез които се доказва инф-ята, посочена в ЕЕДОП, когато това е необх. за закон. провеждане на проц..В тези сл., както и при сключ. на дог. за изп. на пор., съотв. с изискв. се док. с предст. на: по т.1: Списък на усл., които са идент. или сходни с предм. на общ. пор., с посочване на стойн., датите и получ., заедно с докум, които док. извърш. услуга. Списък на строит, идент. или сходно с предм. на пор., придружен с уд-ния..прод в полеVI.3

Изисква се уч-кът в проц.:а)през посл.3г.,сч. от дат. на под. на оферт.,да е изп. дейн. с предмет и обем, идент. или сх. с предм. и обема на пор.,както следва:-изг. на техн. проект на пътно съор. с обща дълж. мин.30м;б) през посл 5г.,сч. от дат. на под. на оферт.,да е изп. дейн.с предмет и обем, идент. или сх. с предм. и обема на пор., както следва:-строит. на пътно съоръж. с обща дълж.мин.30м.2.да прил. сист. за управл. на кач., сертиф. съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв.серт, изд. от органи, установени в др. държави членки) с обхват, вкл. проект. и строит на пътища, и/или инф. обекти. 3.да разполага с перс. и/или с рък. състав с опред. проф. комп. за изпълнението на пор. Вкл. най-малко:А). по отн. на проект:А.1).Проектант по част„Пътна”–1бр: Професионална област /ПО/(кв-ция): да има висше образ. по спец.„Пътно строителство”/ПС/ или„Транспортно строителство”/ТС/, или еквив.; Специфичен опит/СО/: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“, в най-малко1 израб. технически проект/ТП/ за изпълнение на ново строителство и/или рек., и/или основен ремонт, и/или рех. на автомагистрали, и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или от пътища с екв. х-ки извън страната. А.2).Проектант по част „Конструктивна”-1бр:ПО(кв-ция):да има висше образ. по спец. „Промишлено и гражданско строителство”/ПГС/ или „Строителство на сгради и съоръжения” /ССС/, или „ПС”, или „ТС”, или екв.СО: участие в екип свързано с изв. на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в най–малко 1 израб. ТП за изпълнение на ново строителство, и/или рек., и/или рех., и/или основен ремонт на автомагистрали, и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ и/или на пътища с екв. х-ки извън страната.А.3).Проектант по част„Геодезия”-1бр: ПО(кв-ция):да има висше образ. по спец.„Геодезия,фотограметрияикартография”или„Земеустройство”,или„Геодезия”,или„Маркшайдерство”,или„Геодезия и Маркшайдерство”, или екв.;СО: участие в екип свързано с изв. на полско-измервателни работи в най-малко 1израб. ТП за изпълнение на ново строителство, и/или рек., и/или рех., и/или основен ремонт на автомагистрали, и/или на пътища от РПМ и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътища с екв. х-ки извън страната. Б). по отн. на строит.:Б.1) Рък. на обекта-1бр:ПО(кв-ция):висше образ. по спец.„ТС” или „ПС” или„ССС”, или „ПГС”, или екв. СО:участие в екип, свързано с изв. на цялостно рък. на обект в минимум 1изпълнен обект за ново строителство и/или рек., и/или рех., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища и пътни съоръжения с екв. х-ки извън страната.Б.2)Инженер по част„Конструктивна“-1бр:ПО(кв-ция):висше образ. по спец. „ССС” или „ПГС ”, или „ТС”, или „ПС”, или „Строителство на транспортни съоръжения“, или „Железопътно строителство“, или еквив.СО:участие в екип, свързано с изв. на дейности по част „Конструктивна“ в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или рек., и/или рех., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с екв. х-ки извън страната.Б.3) Инженер по част „Геодезия“-1бр:ПО (кв-ция): да има висше образ. по спец. „Геодезия”, или „Маркшайдерство и геодезия“, или еквивалентна.СО: участие в екип, свързано с извършване на полско–измервателни работи в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или рек., и/или рех., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с екв. х-ки извън страната.Б.4).Координатор по безопасност и здраве-1бр:ПО(кв-ция): проф.кв-ция, свързана със строителството, със завършен курс за КБЗ или екв.СО: участие в екип, свързано с изв. на дейности по безопасност и здраве в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или рек.,...прод в полеVI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възл.отстранява от участие участник:за когото са налице основанията по чл.54,ал.1от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1,т.3,т.4 и т.5от ЗОП, усл.по чл.107 от ЗОП,обстоят.по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ,който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя или представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения в Обявлението за обществената поръчка; чието техн. предложение не отг. на изискванията на В-ля, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за наст. поръчка, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).Изпълн.представя ГОИД-5%от Цената за изп. на дог.в лв. без ДДС ; Гаранциите се представят съгл чл.111,ал.5 ЗОП и услов.на документ.за обществената поръчка,предвидени за тях.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/07/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод.от поле III.1.3...за добро изп-ние, които съдържат стойността, датата, на която е прикл. изпълн., мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съотв. с норм. изискв. по т.2: Вал. сертиф., изд. от акред. лица, за контрол на качест, удост. съотв. със съответния станд.Уч-кът, опр. за изп-тел, трябва да има вал. серт. през целия срок на изп. на дог., а когато е приложимо да прилага екв. мерки. По т.3: Списък на перс., който ще изп. пор., и/или на член. на рък. състав, които ще отг. за изпълн., както и док., които док. проф. комп. на лиц.
прод.от поле III.1.3....и/или рех., и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с екв. х-ки извън страната.
Ако уч-кът е обединение, което не е юрид. лице, съотв. с критерия за подбор по т. 1 и 3 се доказва от обединението участник, а по т. 2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съотв. дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълн. на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва