Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 107 29/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
00580-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП +359 835840410
obsamop.nov1@mail.bg +359 73266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://109.160.76.31:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://109.160.76.31:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА САМОКОВ”
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е:„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Самоков”. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 6 към настоящата документация, като включва Техническа и Биологична рекултивация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2022314.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Старо депо за твърди битови отпадъци в гр. Самоков, община Самоков.

Предметът на настоящата обществена поръчка е:„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Самоков”. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 6 към настоящата документация, като включва Техническа и Биологична рекултивация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2022314.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя на Камарата на строителите в България за съответната категория строеж, в която попада обекта на поръчката –четвърта група, втора категория строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г” от Закона за устройство на територията „съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран“ и чл. 4, ал. 4 от Наредба №1 от 30.03.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
В случай на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на информация, като при подаване на офертата обстоятелството се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, включваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва да е не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева - минимален лимит на отговорност, предвиден в чл. 5, ал. 2, т. 2 (строежи от втора категория) и съобразно професионалната дейност на участника, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 (строител) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004г.). Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените застрахователни покрития.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася до тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще изпълняват строителство. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на информация, като при подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5.
Участникът трябва да посочи информация в ЕЕДОП за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал. 1 от ЗУТ - номер, дата на сключване, период на валидност и професионална дейност на застрахованото лице.Професионалната дейност на застрахованото лице, посочена в застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.


2.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва да е не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева - минимален лимит на отговорност, предвиден в чл. 5, ал. 2, т. 2 (строежи от втора категория) и съобразно професионалната дейност на участника, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 (строител) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004г.). Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените застрахователни покрития.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася до тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще изпълняват строителство. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на информация, като при подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5.
Участникът трябва да посочи информация в ЕЕДОП за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал. 1 от ЗУТ - номер, дата на сключване, период на валидност и професионална дейност на застрахованото лице.Професионалната дейност на застрахованото лице, посочена в застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност предмет идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката.
Под „Идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката“ да се разбира изпълнение на строителни и монтажни работи по закриване и/или рекултивация на съществуващо депо/сметище на площ мин. 25 дка, изпълнено като втора категория строеж съгласно ЗУТ или еквивалентна или по-висока, съгласно законодателството на държавата, в която е установен участникът (за участници – чуждестранни лица), включващи като минимум:
- техническа рекултивация с горен изолиращ екран, дренажна система за събиране на инфилтрат, газоулавяща система, мониторингови кладенци, охранителни канавки, ограждаща дига, както и
- приключила 3-годишна биологична рекултивация на същия обект.
Удостоверяване:Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на информация, като при подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.


4. Участникът следва да разполага със следния експертен екип за изпълнение на поръчката, покриващ следните минимални изисквания към експертите:
а) Технически ръководител:
? Образование и квалификация: Да е технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ;
? Опит: Да има участие като технически ръководител в изпълнението на поне един обект идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката;
б) Геодезист:
? Образование и квалификация: Да има завършено висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“от професионална област „технически науки“, с професионална квалификация„инженер по геодезия, фотограметрия и картография или „маркшайдерство“ или еквивалентно;
? Опит: Да има участие като геодезист в изпълнението на поне един обект идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката;
в) Координатор ЗБУТ:
? Образование и квалификация: Да има завършен курс за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
? Опит: Да има участие като координатор ЗБУТ в изпълнението на поне един обект идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката;
Забележка: позиции а) и в) могат да се съвместяват от един експерт, който покрива минималните изисквания към всяка от двете позиции.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с критерия за подбор чрез предоставяне на информация, като при подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.6 с посочване на образование, квалификация и професионален опит в съответствие с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата обществена поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в проекта на договор за обществената поръчка.
Чл. 3. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/06/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва