Деловодна информация
1031
26 28/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/05/2019 (дд/мм/гггг)
1031-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Чипровци 000320961
бул. Петър Парчевич №45
Чипровци BG312 3460 България
Елена Йорданова Кръстева - главен експерт Обществени поръчки и ипроекти +359 095542828
chiprovci@mail.bg +359 095549613

Интернет адрес/и

http://www.chiprovtsi.bg/

http://www.chiprovtsi.bg/section-24-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.chiprovtsi.bg/section-24-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци” в рамките на проект „Проектиране и изграждане
45213280      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци”. Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“; 2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване; 3. Авторски надзор по време на строителството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1761063.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45213280      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Община Чипровци

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци”. Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“; 2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване; 3. Авторски надзор по време на строителството.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    10
Предложение за изпълнение на поръчката    40
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1761063.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16М1OP002-2.005-0015-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“ по ОПОС

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Четвърта група – Втора категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Когато участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителство съобразно посоченото в договора за създаване на обединението разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите.
При участие на подизпълнители или трети лица, изискването се прилага към тези подизпълнители и трети лица, които ще изпълняват строителство.
Участникът декларира съответствие с посочения критерий в Част IV, Раздел А, т. 1) от ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.За последните три приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот не по-малък от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС, в зависимост от датата, на която е създаден или датата, на която е започнал дейността си.
2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за проектант по чл.171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл.5, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен.
3. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за строител по чл.171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен.
4. Изискването по т. 2. и т. 3 се прилага към всеки член на обединение и към всеки подизпълнител съобразно дейностите, които ще изпълняват.
5. Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в т.1 в Част IV, Раздел Б, т 1а. в ЕЕДОП, а за т. 2 и т.3 – в Част IV, Раздел Б, т. 5 в ЕЕДОП.


1.За последните три приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот не по-малък от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС, в зависимост от датата, на която е създаден или датата, на която е започнал дейността си.
2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за проектант по чл.171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл.5, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен.
3. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за строител по чл.171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен.
4. Изискването по т. 2. и т. 3 се прилага към всеки член на обединение и към всеки подизпълнител съобразно дейностите, които ще изпълняват.
5. Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в т.1 в Част IV, Раздел Б, т 1а. в ЕЕДОП, а за т. 2 и т.3 – в Част IV, Раздел Б, т. 5 в ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, минимум един обект от четвърта група, втора категория (или по-висока), представляващ строеж от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
Участникът попълва информация за съответствие с изискването в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП.
2.Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга за изработване на инвестиционен проект във фаза „технически“ или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство, включително доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници). Под „строителство“ се разбира ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на основна и довеждаща инфраструктура.
Участникът попълва информация за съответствие с изискването в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП.
Участникът може да докаже минималните изисквания по т.1 и т.2 с един договор, изпълнен през последните пет години от датата на подаване на офертата, в който кумулативно са изпълнени и двете изисквания.
Участникът трябва да разполага със следния ръководен състав и технически лица за изпълнение на предмета на поръчката
Ръководител на обекта - висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Машинно инженерство“ или „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентни (когато образованието е придобито в чужбина). Специфичен опит – участие на ръководна длъжност в изпълнение на един строеж от четвърта група – втора категория или по-висока или еквивалентна категория строеж (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е придобил опита).
Участникът трябва да разполага с:
Екип за проектиране и авторски надзор
1. Ръководител на проектантския екип – проектант по част „Технологична“, притежаващ валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Технология за третиране и управление на отпадъци “ или по част „Третиране и управление на отпадъци“ по Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране или еквивалент.
2. Екип от физически лица, притежаващи валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране или еквивалентен документ за съответната част, по следните части: Обща; Архитектурна;Геодезия и вертикална планировка;Конструктивна;Пътна;Електротехническа;ВиК; ОВК;Енергийна ефективност;Паркоустройство;Автоматизация, видеонаблюдение и пожароизвестяване;Пожарна безопасност;План за безопасност и здраве. Екип за изпълнение на строителството
1. Технически ръководител – технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ. Специфичен опит: технически ръководител на един обект за изпълнение на строеж от Четвърта група – Втора категория или по-висока категория строежи от същата група или еквивалентно (съгласно законодателството на държавата, в която участника е придобил опита).
2. Експерт по контрол на качеството - лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствие на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ - продължава в поле VI.3 Допълнителна информация


1.Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, минимум един обект от четвърта група, втора категория (или по-висока), представляващ строеж от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
Участникът попълва информация за съответствие с изискването в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП.
2.Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една услуга за изработване на инвестиционен проект във фаза „технически“ или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство, включително доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и механизация на инсталация за третиране на битови отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници). Под „строителство“ се разбира ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на основна и довеждаща инфраструктура.
Участникът попълва информация за съответствие с изискването в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП.
Участникът може да докаже минималните изисквания по т.1 и т.2 с един договор, изпълнен през последните пет години от датата на подаване на офертата, в който кумулативно са изпълнени и двете изисквания.
Участникът трябва да разполага със следния ръководен състав и технически лица за изпълнение на предмета на поръчката
Ръководител на обекта - висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Машинно инженерство“ или „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС №125/2002 г. или еквивалентни (когато образованието е придобито в чужбина). Специфичен опит – участие на ръководна длъжност в изпълнение на един строеж от четвърта група – втора категория или по-висока или еквивалентна категория строеж (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е придобил опита).
Участникът трябва да разполага с:
Екип за проектиране и авторски надзор
1. Ръководител на проектантския екип – проектант по част „Технологична“, притежаващ валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Технология за третиране и управление на отпадъци “ или по част „Третиране и управление на отпадъци“ по Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране или еквивалент.
2. Екип от физически лица, притежаващи валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране или еквивалентен документ за съответната част, по следните части: Обща; Архитектурна;Геодезия и вертикална планировка;Конструктивна;Пътна;Електротехническа;ВиК; ОВК;Енергийна ефективност;Паркоустройство;Автоматизация, видеонаблюдение и пожароизвестяване;Пожарна безопасност;План за безопасност и здраве. Екип за изпълнение на строителството
1. Технически ръководител – технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ. Специфичен опит: технически ръководител на един обект за изпълнение на строеж от Четвърта група – Втора категория или по-висока категория строежи от същата група или еквивалентно (съгласно законодателството на държавата, в която участника е придобил опита).
2. Експерт по контрол на качеството - лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствие на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ - продължава в поле VI.3 Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при условие че отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, и на изискванията на ЗОП и ППЗОП.В случай, че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, той представя оригинал или копие на документ – учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ, от който да са видни правното основание за създаване на обединението.Участник, който възнамерява да ползва подизпълнител/и, трябва да посочи в Част IV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП подизпълнителя/ите и дела от поръчката, който ще му/им възложи.
4.Основания за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Сградата на Общинска администрация гр. Чипровци, Бул. Петър Парчевич №45, ет. 2 заседателна зала 203

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

3. Длъжностно лице по безопасност и здраве – лице, притежаващо валидно удостоверение за преминато обучение по безопасни и здравословни условия на труд.
Всеки от експертите в екипа за изпълнение на строителство следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнение на строителство на минимум един обект от четвърта група, втора категория (или по-висока), представляващ строеж от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда..
Участникът декларира съответствие с посочените изисквания като попълва информация в Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП.
Системи и/или стандарти
Участникът трябва да има внедрени системи съгласно стандарти, както следва:
(1) Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001: 2015 в обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи.
(2) Система за управление на околната среда, съгласно стандарта ISO 14001:2015 в обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи.
Сертификатите по (1) и (2) трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, при условие че участникът е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Участниците декларират съответствие с изискванията в Част IV, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва