Деловодна информация
05557ИА ОПНОИР
ОБ-19 27/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
05557-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 177224179
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1
София BG411 1113 България
Павлина Димитрова +359 24676137
pavlina.dimitrova@mon.bg +359 21111111

Интернет адрес/и

http://sf.mon.bg

http://sf.mon.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sf.mon.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на техническа експертиза за Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР ) 2014–2020 г. при наблюдението на изпълнението на договорите
71620000      
Услуги

Изпълнението на поръчката включва услуга по предоставяне на техническа експертиза на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която да го подпомогне при постъпили искания за изменение на одобрените в договорите за безвъзмездна финансова помощ инвестиционни дейности, свързани със строителство и/или доставка на специализирано оборудване и техника.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
116000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Изпълнението на поръчката включва услуга по предоставяне на техническа експертиза на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която да го подпомогне при постъпили искания за изменение на одобрените в договорите за безвъзмездна финансова помощ инвестиционни дейности, свързани със строителство и/или доставка на специализирано оборудване и техника.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
116000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20/08/2019 (дд/мм/гггг) / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект "Техническа помощ" на Оперативна програма 'Наука и образование за интелигентен растеж"

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат минимум изпълнена през последните три години до датата на подаване на офертата, поне една дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Под дейност, идентична с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира предоставяне на експертни становища, във връзка с инвестиционни дейности, свързани със строителство и/ или на инвестиционни дейности, свързани с доставка на оборудване. Под дейност, сходна с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира: анализи/оценки относно инвестиционни дейности, свързани със строителство, и/ или свързани с доставка на оборудване. Изпълнена е тази дейност, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й.
2. За изпълнението на поръчката, участникът следва да предложи екип от минимум 5 (пет) експерта, включително и ръководителя на екипа:
2.1. Ключов експерт 1 – Ръководител на екипа: Минимални изисквания за образование и квалификация: висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен (в случай, че образованието е придобито в страна с различна система за определяне на образователните степени); Минимални изисквания за специфичен опит: ръководител на екип или друга ръководна позиция при изпълнението на минимум 2 (два) проекта/дейности за извършването на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката” се разбират: „услуга/и в сферата на разработване на анализи и/или оценки и/или технически експертизи“
2.2 Ключови експерти за извършване на техническа експертиза – минимум 4 (четирима) експерти, от които: минимум двама експерти от област на висше образование „Технически науки“, един от които с придобита образователна степен в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Общо инженерство“ и един – в някое от останалите професионални направления, съгласно минималните изисквания за образование и квалификация, посочени по-долу; минимум по един експерт от всяка една от останалите две области на висше образование съгласно минималните изисквания за образование и квалификация, посочени по-долу.
Минимални изисквания за образование и квалификация: висше образование с образователно-квалификационна степен магистър или еквивалентна образователна степен (в случай, че образованието е придобито в страна с различна система за определяне на образователните степени) в една от следните три области на висше образование, със съответните професионални направления, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления:
• Технически науки: Архитектура, строителство и геодезия; Общо инженерство; Комуникационна и компютърна техника; Електротехника, електроника и автоматика; Машинно инженерство; Биотехнологии;
• Природни науки, математика и информатика: Химически науки; Биологически науки; Физически науки; Информатика и компютърни науки;
• Здравеопазване и спорт: Медицина.
Минимални изисквания за специфичен опит: минимум 3 години професионален опит по специалността от областта/областите на висше образование в съответното професионално направление/съответните професионални направления съгласно минималните изисквания за образование и квалификация.


1. Участниците следва да посочат поне една услуга , изпълнена през последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Информацията следва да включва дейност чието зпълнение е приключило. Информацията се попълва в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване са доказват с документите по чл. 64, ал. 1,т. 2 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Информацията следва да съдържа описание на обхвата на дейността, стойност без ДДС, начална и крайна дата на изпълнението и получателите, независимо дали са публични или частни субекти. Под дейност, идентична с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира предоставяне на експертни становища, във връзка с инвестиционни дейности, свързани със строителство и/ или на инвестиционни дейности, свързани с доставка на оборудване. Под дейност, сходна с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира: анализи/оценки относно инвестиционни дейности, свързани със строителство, и/ или свързани с доставка на оборудване. Изпълнена е тази дейност, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й. В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, в ЕЕДОП се описва само тази част от услугите и съответната стойност, които участникът сам е изпълнил.
2. За изпълнението на дейностите и постигането на резултатите, участникът следва да формира екип от експерти и при необходимост да привлече други експерти със специфичен опит в областта на предмета на поръчката. Информацията се попълва в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В Част IV, Раздел В от ЕЕДОП, участникът описва следната информация за съответния експерт: име, презиме, фамилия, образование, квалификация, № на диплома/на еквивалентен документ за завършено образование/, наименование на учебното заведение, описание на специфичния опит /наименование на организация, където е осъществен съответния проект, наименование на самия проект, период на изпълнение, позиция, която е заемал експерта при изпълнението на посочения проект/.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката следва да бъда изпълнена в съответствие с техническата спецификация и документацията за настоящата обществена поръчка.
Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) без ДДС от максималната стойност на договора по настоящата обществена поръчка. Гаранцията се предоставя преди сключване на договора в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, банкова гаранция – безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора по настоящата обществена поръчка в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/06/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават по реда на на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва