Деловодна информация
02335
239 27/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/05/2019 (дд/мм/гггг)
02335-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Ученически отдих и Спорт ЕАД 175030371
бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.5
София BG411 1113 България
Цветанка Цветкова +359 029733328
ccvetkova.uos@gmail.com +359 029733328

Интернет адрес/и

www.uos-ead.eu

http://www.uos-ead.eu


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uos-ead.eu
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД
45212422      
Строителство

„Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212422      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Строителство в недвижими имоти, находящи се на територията на работещите сезонни (морски), всесезонни (целогодишни) почивни бази и центаралния офис на Възложителя, находящ се на адрес:гр.София, бул.

„Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
4500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 2 (два) обекта, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.
Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка”, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуващи сгради .
Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години /2016 г., 2017 г. и 2018 г./, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност .

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Е12 Ръководителят на екипа, притежаващ образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна, със специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина), има следния опит:
1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит от 1 години до 2 години включително като строителен инженер се присъжда 4 точка;
- При професионален опит над 2 години като строителен инженер се присъждат 7 точки.
В случай че участникът предложи за ръководител на екипа лице, което не притежава изискваното образование, както и ако предложеното лице има под 1 години професионален опит като строителен инженер, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Техническият ръководител на обекта, притежаващ квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно изискването по чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна (когато квалификацията е придобита в чужбина).
Експертът, притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, със специалност „Електроинженер” или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност „Електротехник” или еквивалентна.
Експертът, притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, придобита в професионално направление „Строителен инженер” или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина).


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  2
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.София, бул.Цариградско шосе № 125, бл.5, ет.5

При отварянето на офертите имат право да присъстват участници в процедурата лично или чрез упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Представител на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък,
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневет от настъпване на съответното обстоятелство.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва