Деловодна информация
00087
 
да
да
22/05/2019 (дд/мм/гггг)
00087-2019-0049 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска 33
София BG411 1000 България
Станислава Цветкова +359 29377530
s.tsvetkova@sofia.bg +359 29377561

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=122489&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Обновяване на зони и подобекти от парк „Дружба“– етап I“
45000000      
Строителство

Обектът, предмет на поръчката е парк „Дружба“ с езерото - разположен в район „Искър“, в кв.54, парцел I, жк „Дружба 1“ – район „Искър“ . Територията на парка, включително и езерото, обхваща площ около 15 ха. Ограничен е от ул. „Кръстю Пастухов“, ул. Искърско шосе, ул. “Канала“ (покрит напоителен канал) и ул. Тирана.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В изпълнение на предмета на поръчката следва да се извърши:
1. Изготвяне на инвестиционни проекти за обекта, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Проектите да съдържат части: „Геодезия и вертикална планировка“, „Архитектура“ „Паркоустройство и благоустройство“, „Конструкции“, „План за безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъци“, „Електро“ и „Пожарна безопасност“. Проектите да дават възможност за поетапно изпълнение – по части и териториално.
2. Дейности по изпълнението на Авторски надзор по време на СМР;
3. Дейности, които са свързани със СМР на строежа: Изпълнение на СМР съгл. изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически/работни проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
Доставяне и влагане в строителството и съответстващи на проекта и техните спецификации строителни продукти. Произведени и/или доставени строителни детайли/елементи вложени в строежа. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация.
Отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя /ако е приложимо/. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през мин. гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта.
Подобектите, са:
- Детски площадки за игра разположена в западната част на парка към бул.“Кръстьо Пастухов – ориентировъчна обща площ за ситуиране на площадките 1 800 кв.м.
- Площадка за деца от 0-3 г. –“ с приблизителна игрална площ - 300 кв.м. и не по-малко от 7 бр. съоръжения.
- Площадка за деца от 3 -12 г. –“ с приблизителна игрална площ - 400 кв.м. и не по-малко от 7 бр. съоръжения.
- Площадка за спорт и фитнес на открито в източна част на парка, до църква „Св. преп. Наум Охридски“ – с приблизителна площ 500 кв.м и не по-малко от 6 бр. спортни съоръжения.
- Площадка за разходка и игра на кучета в североизточната част на парка на приблизителна площ 800 кв.м. и не по-малко от 8 бр. съоръжения.
- Център за провеждане на масови прояви и районни събития към понтона – оформяне на пространство с приблизителна обща площ 1200 кв.м. - разполагане на амфитеатрални места за посетителите и площадка до 200кв.м. Моделиране на терана с амфитеатрално разположени по него - места за сядане на обща площ около 600 кв.м. и прилежаща, свързваща алейна мрежа. Изграждане на парково осветление в тази част.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за изпълнение”    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за ІV група – трета категория, а за чуждестранни лица- в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
1.1. ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на вписването си в ЦПРС или аналогичен регистър. За доказване на професионалната годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, за съответната група и категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да има:
- валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“;
- валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“,
1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент като лице, изпълняващо:
- проектантска дейност;
- строителна дейност.
Като доказателство за изпълнение на изискването всеки участник представя:
- копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ или еквивалент;
- копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалент.
2. Всеки участник трябва да има реализиран минимален общ оборот;
2.1. Участникът декларира в Част IV, Раздел Б на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата за общия оборот.
Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:
Доказване на съответствието с изискването става с представянето на един или няколко от следните документи:
1. Удостоверения от банки;
2. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
3. Справка за общия оборот;
Информацията по т. 2 и 3 обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
4. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Всеки участник трябва да има:
- валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“;
- валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“,
съгласно чл.5, ал.1, т.3 и чл.5, ал.2, т.3, във връзка с чл.8 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалент.
2. Всеки участник трябва да има реализиран минимален общ оборот, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 000 000 (един милион) лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнение проектиране;
1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя.
Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на услугата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Всеки участник трябва да има опит в изпълнение на строителството.
2.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя.
Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката;
3.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация относно персонала, който ще изпълнява поръчката. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя.
Документи за доказване на посоченото изискване:
Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Съгласно чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП при подписване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител предоставя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнение проектиране: През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката се счита изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за ремонт, реконструкция или изграждане на паркове или градини с площ над 4 декара, вкл. детски, спортни и/или фитнес площадки и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Допуска се участник да докаже съответствие с изискването на възложителя с повече от един обект.
2. Всеки участник трябва да има опит в изпълнение на строителството. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.
* Под дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за ремонт, реконструкция или изграждане на паркове или градини с площ над 4 декара, вкл. детски, спортни и/или фитнес площадки попадащи минимум в обхвата на строеж от IV група–IIІ категория или от по-висока категория строежи от същата група.
Допуска се участник да докаже съответствие с изискването на възложителя с повече от един обект.
3. 3. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва: 3.1. За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност (а за участниците – чуждестранни лица, еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени, при условията на чл.230, ал.5 от ЗУТ) за всяка отделна част от приложеното задание както следва: Част „Паркоустройство и благоустройство“ - 1 проектант;Част „Архитектура“ - 1 проектант; Част „Геодезия“ - 1 проектант; Част „Конструктивна" - 1 проектант, част "ПБЗ“ - 1 проектант; Част „Пътни работи“ - 1 проектант; Част „Електро“ – 1 проектант; Част „ПУСО“ – 1 проектант
3.2. За изпълнение на строителството: Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител. И екип от технически лица: Ландшафтен архитект или екв.; Архитект или екв.; Инженер – геодезист или екв.: магистър по „Геодезия” или екв.; Инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или екв.; Строителен инженер–конструктор или екв.; Електро инженер или екв..
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Оценката включва: I.Оценка по финансов показател „предлагана цена” А - до 80т., в това число: А1-Цена за проектиране-макс. бр. точки 10; А2–Цена за строителство - макс. бр. точки 65, в това число Ценообразуващите елементи с 5 т. и Общата цена за изпълнение на строителството с 60 т. - Ценообразуващите елементи (Ц) се оценяват с общ макс. бр. точки – 5 т., в това число: Часова ставка (Ц1)– 1 т.; Допълнителни разходи върху труд (Ц2)– 1т.; Допълнителни разходи върху механизация (Ц3) – 1 т.;Доставно-складови разходи (Ц4)–1т.; Печалба (Ц5)– 1т.; А3–Обща цена за авторски надзор - макс. бр. точки 5.
II.Оценка по показатели „срок за изпълнение“ (Б)- до 20 т. Б = Б1+Б2, където Б1– бр.точки получени от участника по показателя Б1–Срок за проектиране-макс. бр. точки 10; Б2–Срок за изпълнение на строителството-макс. бр. точки 10.
Цената за проектиране не може да бъде повече от 5% от цената за строителство; Общата цена за авторски надзор не може да бъде повече от 10% от цената за проектиране.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Париж №3, етаж №1, зала №109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.(1) от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I.ГАРАНЦИИ:
1.1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за обществена поръчка.
1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1.2.1. парична сума;
1.2.2. банкова гаранция;
1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
1.3. Гаранцията по т.1.2.1 и т. 1.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
2. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ е в размер на 100% от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за изпълнение на СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава след извършване на първо междинно плащане с приспаднат целия аванс. Максималният размер на аванса е 20%.
II. ОСНОВАНЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:
1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.
2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3. За участникът не следва да са лице основания чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.
Национални основания за отстраняване са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
3. Плащането се извършва съгласно клаузите в проекта на договор.
III. Дейностите по настоящата обществена поръчка, ще бъдат реализирани след осигуряване на финансиране;
IV. максималният срок за изпълнение е:
- за проектиране- не повече от 30 календарни дни;
- за строителство- не повече от 180 календарни дни.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва