Деловодна информация
00334
32-145795 20/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/05/2019 (дд/мм/гггг)
00334-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г.С.Раковски №47
София BG411 1202 България
Ирена Илиева +359 0298594019
irena.ilieva@customs.bg +359 0298594060

Интернет адрес/и

https://customs.bg/wps/portal/agency/home

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-from-01012018/customer-profile-from-01012018


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://83.228.89.4/wps/portal/customs/agency/home/buyer-profile/customer-profile-from-01012018/procedures-after-01012018/32-/32-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 0298594411
Krasimira.Vasileva@customs.bg +359 0298594066

Интернет адрес/и

https://customs.bg/wps/portal/agency/home

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-from-01012018/customer-profile-from-01012018

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“
45240000      
Строителство

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект;
Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта;
Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45240000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

ГКПП „Капитан Андреево“ се намира в ПИ с иден. № 36110.33.578, област Хасково, община Свиленград, с. Капитан Андреево, п. к. 6530, м. САКСОН АЛЧА

1. Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект - Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обекта, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба, и текущото състояние на съответния обект, включително необходимите работни детайли, необходими за съгласуване на проектите с всички експлоатационни дружества и други органи и одобряване по реда на ЗУТ. Работният инвестиционен проект да се разработи по Вариант № 2, предложен в Предпроектното проучване, което е неразделна част от документацията или по предложено от участника, определен за изпълнител друго трасе, изцяло преминаващо под работната площадка на пункта, като задължително участъкът под входящите и изходящи трасета да се изпълнява по технологията на микротунелиране.
Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение.
Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
На турска територия под ж.п. линията, разположена северно от ГКПП, са изградени 2 бр. плочести водостоци с габарит Г4 и височина 3.00 м, през които преминават високите води на р. Хаяз и се изливат на българска територия.
В момента отводняването на ГКПП „Капитан Андреево“ е решено с тръбен водосток – стоманобетонова тръба DN1000 mm с дължина 318.00 m, преминаващ под работната площадка на пункта и заустващ в отводнителен канал, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД.
Целта на проекта е постигната чрез проектни решения за изграждане на водоотвеждащи съоръжения, както и с осигуряване на екологично и ландшафтно оформяне на прилежащите терени. Съгласно изискванията на Възложителя, да се разработи в „Работна фаза“ инвестиционен проект по Вариант № 2, предложен в Предпроектното проучване или по предложено от изпълнителя друго трасе, изцяло преминаващо под работната площадка на пункта, като задължително участъкът под входящите и изходящи трасета да се изпълнява по технологията на микротунелиране.
Работният проект трябва да съдържа следните части:
- „Инженерно- геоложки и хидроложки доклад“;
- „Конструктивна”;
- „Пътна“;
- „Организация и безопасност на движението“,
- „Водоснабдяване и канализация”;
- „Хидро-техническа“;
- „Пожарна безопасност”;
- „Геодезическа”;
- „Вертикална планировка”;
- „Паркоустройство“;
- „План за управление на строителните отпадъци”;
- „План за безопасност и здраве”;
- „Сметна документация“ – количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, обобщена количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на Техническото предложение    60 точки
Подпоказател П1 – Разпределение на ресурсите и организация на проектантския екип    15 точки
Подпоказател П2 – Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството    15 точки
Подпоказател П3 - Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора    30 точки
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
6000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на стоежи четвърта група, първа категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да има право съгласно законодателството на държавата, в която е установено и при условията на взаимно признаване да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност на контролния талон (в приложимите случаи).
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за вписване в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора и извън случаите по чл. 112, ал. 9 от ЗОП, определения изпълнител представя документите по предходното изречение. Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:
- Справка за оборота от строително-монтажни работи, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си
или
- Копия на годишните финансови отчет за последните 3 (три) приключили финансови години или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на съответната сключена застраховка „Професионална отговорност“, дейността, която е предмет на застраховане, както и номер и валидност на застраховката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи, доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и/или застраховка „Професионална отговорност в строителството”.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Забележка: При условията на 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави посочените документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор. Възложителят не изисква документите по предходното изречение в случайте по чл. 112, ал. 9 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Минималната застрахователна сума за проектант за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ е 300 000 лв., а минималната застрахователна сума за строител за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ е 600 000 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението (номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа или на разрешението за ползване или на удостоверението за въвеждане в експлоатация), мястото на изпълнение, вида на изпълненото строителството (изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт) и обекта на строителна интервенция (хидротехнически съоръжения и/или друго) и получател (публичен или частен субект).
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за изпълнените дейности (вида на предоставените услуги; обектите, във връзка с които или по време на които са предоставени услугите); стойностите; датите на документите за предаване и приемане на услугите (издадени от получателите или от компетентни органи - издадените разрешения за ползване или на удостоверенията на въвеждане в експлоатация или други); получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите (проектиране и авторски надзор), които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.
3. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.3 чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката и в зависимост от поставените изисквания към експертите, предостави и следната приложима информация:
- Специалист/експерт (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
- Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);
- Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);
- Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в обекти/проекти, идентични или сходни с предмета на поръчката).
Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
Забележка: При условията на 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави посочените документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор. Възложителят не изисква документите по предходното изречение в случайте по чл. 112, ал. 9 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на хидротехнически съоръжения.
Забележка 1: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя или за обекта има издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация!
Забележка 2: Възложителят не поставя изискване, свързано с обема.
2. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:
а) изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на хидротехнически съоръжения;
б) упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на хидротехнически съоръжения.
Забележка 1: Уловията по буква „а“ и „б“ се прилагат кумулативно!
Забележка 2: Услугите се считат за изпълнени, когато има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението!
Забележка 3: Възложителят не поставя изискване, свързано с обема.
3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с ръководен екип от следните лица за изпълнение на поръчката:
1.Екип за проектирането:
1.1). Ръководител на проектантския екип - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“. Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници, минимум 5 години професионален опит;
1.2). Проектант по част „Конструктивна” – да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.;
1.3). Проектант по част „Пътна” да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.;
1.4). Проектант по част „ВиК” – да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.;
1.5). Проектант по част „Хидро-техническа” – да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.
1.6). Проектант по част „Геодезическа” - да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.;
1.7). Проектант по част „Вертикална планировка” - да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.;
1.8). Проектант по част „Паркоустройство” - да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.;
1.9). Проектант по част „Пожарна безопасност” - да притежава ППП по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.;
1.10). Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” - да притежава ППП, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.;
1.11). Проектант по част „План за безопасност и здраве” - да притежава пълна ППП, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната год. или екв. за чуждестранните уч.
Всяко едно лице от екипа трябва да е участвало в изпълнението на минимум 1 проектиране, което е идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка. ... продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 5 % от максималната стойност на договора без ДДС. Сума представляваща 35 % от Гаранцията за изпълнение, е предназначена за обезпечаване на гаранционната отговорност, предвидена в Договора.
2.Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер на 35 % от максималната стойност на договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Гаранция в полза на Възложителя за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността, изпратено от Възложителя Изпълнителят писмено заяви пред Възложителя, че не желае да бъде извършвано авансово плащане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В сградата на Централно митническо управление, находящо се в гр. София - 1202, ул. "Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи на участника, съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му; 2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие.
... продължава от поле III.1.3) Технически и професионални възможности, Изисквано минимално/ни ниво/а:
Под "проектиране, идентично или сходно с предмета на поръчката" следва да се разбира изготвяне на технически или работен инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на хидротехнически съоръжения.
Едно лице може да съвместява максимум две длъжности от изискуемия експертен екип за проектиране. В тези случаи лицето трябва да покрива изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.
2.Екип за изпълнение на СМР:
2.1). Ръководител на обекта – строителен инж., образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „ХТС” или екв., мин. 5 год. проф. опит и участие, като „Ръководител“ или „Зам. ръководител на обект“ или „Групов технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;
2.2). Технически ръководител – технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или екв. по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чужд. лица, да притежава проф. опит от мин. 3 год. и участие, като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;
2.3). Експерт ,,Геодезия” – да притежава висше строително образование, специалност ,,Геодезия” или екв., проф. опит от мин. 3 год. и участие в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;
2.4). Експерт по контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или екв. и участие като „Експерт по контрол на качеството” в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;
2.5). Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за усл. и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ или екв. док. и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве” в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
Под "строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката" следва да се разбира изпълнение на СМР, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на хидротехнически съоръжения.
Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва