Деловодна информация
00368
 
не
00368-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Главиница 000565380
гр. Главиница, ул. Витоша 44
Главиница BG325 7630 България
Донка Куртева +359 086362040
obshtina@glavinitsa.bg +359 086362060

Интернет адрес/и

https://www.glavinitsa.bg/

https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-2-zop/a2-0004938.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-2-zop/a2-0004938.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект:„Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул. ”Витоша” и ул. ”Оборище” в гр. Главиница ....Раздел VI.3
45000000      
Строителство

Основната цел на поръчката е подобряване на градската среда, привлекателността на града и качеството на живот, безопасност на средата на обитаване, оптимизиране на комуникационните потоци и възможностите за социални контакти, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти, които са изпълнени на етапи. Подобряване на инфраструктурата, градската среда и необходимостта от открит паркинг за по-лесен достъп и паркиране в централната градска част.В обхвата на поръчката се включват описаните по-долу дейности, както следва:
Етап I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“;
Етап II – Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности, съгласно одобрения инвестиционен проект и изпълнение на авторки надзор на обекта.
Етап III- Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
191416.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Територията на Община Главиница

Основната цел на поръчката е подобряване на градската среда, привлекателността на града и качеството на живот, безопасност на средата на обитаване, оптимизиране на комуникационните потоци и възможностите за социални контакти, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти, които са изпълнени на етапи. Подобряване на инфраструктурата, градската среда и необходимостта от открит паркинг за по-лесен достъп и паркиране в централната градска част.В обхвата на поръчката се включват описаните по-долу дейности, както следва:
Етап I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“;
Етап II – Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности, съгласно одобрения инвестиционен проект и изпълнение на авторки надзор на обекта.
Етап III- Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Пълното описание на предмета на обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация към документацията на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Концепция за изпълнение (КИ)    65
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
191416.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ) за изпълнение на строежи минимум четвърта група, четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – да е вписано в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която е установено или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Категорията на строежа е четвърта група, четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "г" ЗУТ.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с критерия за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, като посочва данните за вписване в регистъра по чл. 16 от Закона за камарата на строителите /ЗКС/. Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗКС, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България в съответствие с условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Изискването се поставя в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът в обществената поръчка следва да е реализирал минимален общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността.
Под „годишен общ оборот“ следва да се разбира сумата от нетните приходи от продажби съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът попълва еЕЕДОП, в раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети.
Доказване:
При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква или справка за общия оборот.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за дейностите проектиране и строителство с минимални застрахователни суми на застрахователната/-те полица/-и, съответстващи на категорията строеж на обекта от поръчката, съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Обектът на поръчката представлява строеж четвърта категория. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като в активираното поле „Издаден/о от:“ посочва данни за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот от 380 000,00 лева (триста и осемдесет хиляди) лева за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден, или е започнал дейността си.
2. Минималната застрахователна сума за строител на строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е 100 000,00 лв. – чл.5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
- Минималната застрахователна сума за проектант на строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е 50 000,00 лв. – чл.5, ал. 1, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата съответствието с критерия за подбор се декларира в съответното поле на раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: Критерии за подбор на еЕЕДОП, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата съответствието с критерия за подбор се декларира в съответното поле на раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: Критерии за подбор на еЕЕДОП, с посочване на информация за услугата с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
Доказване: При сключване на договора участникът избран за изпълнител представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, доказващи за извършената услуга.
3. Участникът следва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на относимата информация за отделните експерти, а именно: образование, пълна проектантска правоспособност, квалификация/преминато обучение, професионален опит.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочване на професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството и на околната среда.
Удостоверяване:
При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в ЕЕДОП част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. С ЕЕДОП участникът предоставя информация за номер и дата на сертификата, дали документът е на разположение в електронен формат (посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа), обхвата на сертификацията и периода на валидност на сертификата или еквивалентния документ.
Доказване: При сключване на договора Възложителят изисква заверено копие на сертификата за управление на качеството (или еквивалентния документ) и на сертификата за управление на околната среда (или еквивалентния документ).
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независими от него причини.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под строителство, „идентично или сходно“ с предмета на поръчката се разбира: СМР по изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени публични пространства и/или пешеходни зони и/или вътрешно квартални пространства и/или паркове, като строителните работи трябва да са свързани с благоустрояване и/или паркоустрояване и/или озеленяване на посочените терени.
2. Участникът, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на поръчката.
Под услуга, „идентична или сходна“ с предмета на поръчката се разбира: изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени публични пространства и/или пешеходни зони и/или вътрешно квартални пространства и/или паркове.
3. Участникът следва да разполага с минимален технически екип за изпълнение на поръчката, както следва:
Проектантски екип за изготвяне на технически инвестиционен проект:
- Архитект;
- Проектант – строителен конструктор;
- Проектант – електротехник;
- Проектант - „ОВК”;
- Проектант - енергийна ефективност;
- Проектант по пожарна безопасност;
- Проектант - план за безопасност и здраве;
- Проектант за план за управление на строителните отпадъци.
Всеки от горизброените проектанти трябва да притежава валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по частта, съответстваща на професионалната му квалификация, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Технически екип за изпълнение на строително-монтажните работи:
Технически ръководител на обекта - да има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или „строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;
- Отговорник по контрола на качеството - да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
- Експерт по безопасност и здраве - да притежава актуално удостоверение, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Всички специалисти трябва да разполагат с опит като специалист на съответната длъжност на поне 1 сходен обект - изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени публични пространства и/или пешеходни зони и/или вътрешно квартални пространства и/или паркове.
4. Участникът следва да прилага:
- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен и
- система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен.
Сертификатите трябва да са с обхват строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111,ал. 5 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/06/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Главиница, ул. Витоша 44, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Продължение от Раздел II.1.1. ....Подобект – „Прилежащи площи към Поликлиника, тротоари на ул. ”Оборище”, зелени площи и открит паркинг зад Читалище „Хр. Ботев”, в гр. Главиница”
2. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лица, включително техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55 , ал. 1, т. 1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП. чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва