Деловодна информация
00087
 
да
да
13/05/2019 (дд/мм/гггг)
00087-2019-0044 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска №33
София BG411 1000 България
Диана Цекова +359 29377345
dtzekova@sofia.bg +359 29377504

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=120448&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Допълващо застрояване: пристройка на един етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, находящо се в УПИ ХІІ-37-„за адм. сграда и ПГ“
45212000      
Строителство

Допълващото застрояване: пристройка на един етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, предмет на процедурата за инженеринг по Закона за обществените поръчки (ЗОП), се изгражда с цел разширение дейността на „Оперативния дежурен център и видеонаблюдение“ на Столична община. Упражняване на авторски надзор на обекта.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
275000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ №12

Допълващото застрояване: пристройка на един етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, предмет на процедурата за инженеринг по Закона за обществените поръчки (ЗОП), се изгражда с цел разширение дейността на „Оперативния дежурен център и видеонаблюдение“ на Столична община. Упражняване на авторски надзор на обекта. Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти. С инвестиционния проект и по време на строителството следва да се осигури възможност за функциониране на съществуващия център за видеонаблюдение по време на изпълнение на строителството.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    10
Оценка по технически показатели:Техн-я и орг-я на изпълнението на стр-вото–тежест 20;Упр-е на риска–тежест 9;Орг-я на рък-вото на обекта-теж.5;Мерки за намаляване на затрудненията за работещите-теж.6    40
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
275000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Оценката по критерия "Срок" се формира от следните подпоказатели: Срок за проектиране - с тежест 3; Срок за изпълнение на СМР - с тежест 7
Оценката по критерия "Цена" се формира от следните подпоказатели: Предлагана цена за проектиране - с тежест 5; Предлагана цена за изпълнение на СМР - с тежест 45
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи пета категория или да е вписан в съответния регистър на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.21.2. При подаване на оферта, съответствието с горното изискване участниците декларират в част IV: Критерии за подбор., буква „А: Годност“ от ЕЕДОП като посочва информаци за обстоятелствата, съобразно националната база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. Съответствието с изискването се доказва съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП с представяне на копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строеж.
*Забележка: В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл.67, ал.5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл.112, ал.1, т.1 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, от дейността си общо през последните три приключили финансови години.

19.1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти в размер на 500 000 лв. (петстотин хиляди) лева, за последните три приключили финансови години, като това обстоятелство се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Документи за доказване на горното изискване:
- удостоверения от банки;
- годишни финансови отчети за последните 3 приключили финансови години, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- справка за общия оборот или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата , на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл.67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката
2.Участниците трябва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката
3. Участниците следва да са внедрили система за управление на качеството
4. Участниците следва да са внедрили система за управление на околната среда


1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти.
*Забележка: Под сходен обект се има предвид сграда с обществено предназначение от пета или по-висока категория съгласно чл.137 от ЗУТ.
2. Участникът трябва да има опит в извършването на строителство на обществени сгради - за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане на обществени сгради от пета или по-висока категория.
*Забележка: Под сходен обект се има предвид сграда с обществено предназначение от пета или по-висока категория съгласно чл.137 от ЗУТ.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството:А. За изпълнение на проектирането:Ръководител екип-1;Проектант по част „Архитектура“-1;Проектант по част „Конструктивна“-1;Лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“-1;Проектант по част „Електроинсталации“-1;Проектант по част „Телекомуникации“-1;Проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация“-1;Проектант по част „Енергийна ефективност“-1;Проектант по част „Водоснабдяване и канализация“-1;Проектант по част „Геодезия“-1;Проектант по част „Благоустройство и паркоустройство“-1;Проектант по част „Пожарна безопасност“-1;Проектант по част „План за управление на строителни отпадъци“-1. Б.За изпълнение на строителството:Ръководител на обекта-1;Експерт по част „Архитектура“-1;Експерт по част „Конструкции“-1;Експерт по част „ВиК“-1;Експерт по част „Електрическа“-1;Експерт по част „Телекомуникации“-1;Експерт по част „ОВК“-1;Експерт по част „Геодезия“-1;Експерт по част „Паркоустройство и благоустройство“-1;Експерт по част „ОВК“-1;Експерт по „План за управление на строителните отпадъци“-1;Експерт по „Безопасност и здраве“-1;Експерт - отговорник по контрола на качеството-1.
Изискванията за професионална компетентност на лицата от екипа са посочени в Документацията за участие в процедурата.
4. Участникът следва да с внедрил система за управление на околната среда по стандарта EN ISO 14001(или еквивалентен) с обхват, приложим към предмета на поръчката (инвестиционно проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи).
Съответствието с горепосочените изисквания Участниците декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва съответната информация с оглед изискванията.
Документи за доказване на изискванията по т.1-5: списъци на проектирането и строителството, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършеното проектиране и строителство (придружен с удостоверения за добро изпълнение на строителството); списък на персонала с посочване на професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионалната компетентност; копие на валиден сертификат EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирани лица; копие на валиден сертификат EN ISO 14001 (или еквивалентен), издаден от акредитирани лица.
Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/06/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

ул. Париж № 3 ет. 1 стая 109

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.. 2.За участниците в процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума;банкова гаранция;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на услугата в посочения в договора размер и срок. 4. Разплащането на договорените видове дейности се извършва по банков път, съгласно посоченото в проекта на договор. 5. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 6. В съответствие с чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 7. Съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП преди сключването на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 8. Процедурата е без осигурено финансиране. 9. Срокът за изпълнение не може да надвишава 210 (двеста и десет) календарни дни, от които 30 (тридесет) календарни дни за проектиране и 180 (сто и осемдесет) календарни дни за строителство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва