Деловодна информация
00233
ЖИ-16622 09/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/05/2019 (дд/мм/гггг)
00233-2019-0049 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Йордан Йорданов +359 2932-2403
j.jordanov@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrBzVXXAT3pyg%3d%3d
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза №114 А
София BG411 1233 България
инж. Йордан Атанасов +359 2932-3097
j.jordanov@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Евгения Русимова +359 2932-6115
j.jordanov@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Поддържане на железопътната инфраструктура

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил – Висока поляна от км 89+270 до км 95+220 с дължина 5950 м“
45234100      
Строителство

Поръчката включва изпълнението на следните дейности:
•изготвяне на раб.проект
•изпълнение на СМР,съгл.одобрения от Експертен технически съвет на възлож. раб.проект
Основни ремонтни дейности:
-Демонтаж на стар и полагане на нов железен път
-Пресяване на баластова призма
-Баластиране и нивелации
-СМР по съществуващи съоръжения:малки съоръжения-водостоци,жп прелез на км 90+610,мост на км 89+290
-Направа на безнаставов релсов път и неутрализация
-Довършителни работи по железния път
-Преустройство на контактна мрежа
-Опазване и възстановяване на действащите кабели за ОТ и телекомуникации
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8388350.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45234100      
45234115      
45234130      
45234160      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

междугарието Самуил – Висока поляна от км 89+270 до км 95+220 с дължина 5950 м.

Раб. проект трябва да съдържа:
-Част „Геодезия“
-Част „Железен път“:Възстановяване на железния път по ос и ниво,Отводняване,Съоръжения,Безнаставов релсов път,Част „Шенаж и репераж“
-Част „Контактна мрежа“
-Част „Сигнализация и Телекомуникации“
-Част „Количествени сметки“ след проект
Осн. ремонтни дейности:
-Изграждане на временна/и приобектова/и площадка/и,база/и-подравняване терени,отводняване,ел. и ВиК захранване,огради,охрана/и (вкл. на демонтираните материали до приключване на обекта) и др./-1бр.
-Направа на подходи и платно върху железния път, площадка за качване и слизане на специализирана строителна техника на жп ход-2бр.
-Изсичане и изкореняване на храсти,клони и единични дървета в сервитута на железния път за откриване на габарит и осигуряване на видимост-21000м2
-Изкоп в земни почви за оформяне на берми и откоси с изнасяне и разриване в границите на сервитута-4000м
-Възстановяване (почистване) на земни канавки с изнасяне и разриване на земни маси в рамките на сервитута-5006м
-Механизиран демонтаж на железен път и натоварване на транспорт (без транспорт)-5950м
-Превоз на стар железен път тип 49 на траверсова скара СТ-4 от обекта до МДБ с работен влак до гара Разделна-2738,12т
-Превоз на стар железен път тип 49 на траверсова скара от дървени траверси от обекта до МДБ с работен влак до гара Разделна-227,86т
-Разтоварване,пълно разкомплектоване и стифиране на демонтиран железен път в МД база-5950м
-Монтаж и натоварване на нов железен път с релси тип 60,нови траверси СТ-6 и еластично безподложно скрепление SKL-14 в МД база/на площадка (без материали)-5950м
-Полагане на нов железен път с релси тип 60 кг/м, траверси СТ-6 и безподложно еластично скрепление SKL-14 в т.ч.и подравняване на баластовата призма-5950м
-Механизирано укрепване на железен път след полагане-5950м
-Превоз на баласт от кариера до най-близка жп гара-99960ткм
-Направа на 1-ва нивелация механизирано-5950м
-Направа на 2-ра нивелация механизирано-5950м
-Направа на 2-ра А нивелация механизирано-5950м
-Направа на 3-та нивелация механизирано-5950м
-Оформяне и планиране на банкети (двустранно)-5950м
-Направа на безнаставов релсов път-5950м
-Направа на електроконтактни заварки-476бр.
-Оформяне и планиране на баластовата призма след трета нивелация механизирано-5950м
-Трансбордиране на пътници23000км
-Доставка на стоманобетонови траверси СТ-6 за релси тип 60 в комплект с еластично скрепление SKL-14-10234бр.
-Доставка на релси тип 60E1 (UIC 60)-716,499т
-Демонтаж на ЖБ стълб-145бр.
-Демонтаж на заземления на ЖБ стълб-144бр.
-Демонтаж на контактен проводник-6,4км
-Демонтаж на носещо въже-6,6км
-Демонтаж на струни и струнни клеми-6,4км
-Демонтаж на еднопътни конзоли-83бр.
-Демонтаж на компенсиращи устроиства-14бр.
-Разрушаване на ЖБ стълбове-143бр.
-Пикетаж на стълбовна линия-7,1км
-Направа фундамент тип Ф"СК" за БМК 5,7/11-233бр.
-Изправяне на стълб БМК 5,7/11 с доставка на стълба-233бр.
-Направа и монтаж заземление и доставка и монтаж на нови хамути за жб стълб-233бр.
-Доставка и монтаж на разединители 1250 А със скрепителни елементи-3бр.
-Доставка и монтаж обратен проводник АС240 мм2-7,3км
-Доставка и монтаж на закрепвания за обратен фидер-233бр.
-Направа изкоп 0.9/0.4-III кат със зариване (машинен)-2950м
-Направа подложка за полагане на кабели и покриване с PVC лента-2950м
-Полагане на кабел в изкоп с тегло до 3кг/м-2100м
-Доставка кабел тип A-2Y(L)2YB2Y 3x4x1,4S мм-2100м
-Кабел МККАЕПБПж 4х4х1.2+15х4х1.2-850м
-Кабел UTP 4х2х0,5-3050м
-Полагане на кабел до 6 кг. в изкоп-850м
-Авторски надзор-120ч
-Такси, оборудване и други разходи за осъществяване на контрол при изпълнението на строителството-1бр.
Критериите по-долу
 
ДА Цялостен срок за изпълнение на поръчката (Кср)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
8388350.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
130

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Компл. оценка се формира по формулата:
КОi=Кфi+Ксрi
Макс. оценка КОi е 100т.
Кфi=[ЦПмин/ЦПi]*60
Ксрi=Кср.прi+Кср.смр.i
Кср.прi-срок за изготвяне на раб. проект
Кср.смр.i-срок за изпълнение на СМР
Кср.прi=(Кпр.min/Kпр.i)x8
Кср.смр.i=(Ксмр.min/Kсмр.i)x32
Прогнозната стойност е с включени 754004,61 лв. без ДДС непредвидени разходи в размер на 10% върху изпълнение на СМР.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от ІІгрупа–строежи от транспортната инфр.,съгласно чл.5,ал.1,т.2 от ПРВВЦПРС,първа категория строежи,съгласно чл.5,ал.6,т.2.1 от ПРВВЦПРС,а чуждестранните лица–в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка,в която са установени.
Ако участникът е обединение,което не е ЮЛ,съответствието с критерия за подбор се доказва за всеки член на обединението,който ще изпълнява съответната дейност по строителството съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора/документи за създаване на обединението.
Когато участникът е посочил,че ще използва подизпълнители,подизпълнителите трябва да отговарят на критерия за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А:Годност на Част IV:Критерии за подбор от еЕЕДОП.
За доказване съответствието с критерия се представя следния документ:Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България,за изпълнение на строежи от втора група:строежи от транспортната инфр.,съгласно чл.5,ал.1,т.2 от ПРВВЦПРС,първа категория строежи,съгласно чл.5,ал.6,т.2.1 от ПРВВЦПРС.За чуждестранните лица,които попадат в обхвата на чл.25а от ЗКС се представя документа по чл.25а,ал.2,т.1 от ЗКС.
Документът се представя от участника,определен за изпълнител в случаите на чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП.
Продължение от поле III.1.3)Технически и професионални възможности.Изисквано минимално/ни ниво/а:
Посочените експерти по т.2.4. следва да притежават опит, минимум един завършен обект по съответната област свързан с ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на обекти от железопътната инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ) или еквивалент.
Доказването на опит става, като участникът декларира/посочва професионалния опит на лицата, като заемана длъжност, период на заемане (месец и година) и обекта, за който се отнасят.
За чуждестранни лица се приемат еквивалентни образователно-квалификационни степени, професионална квалификация и специалности съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Не се допуска съвместяване на функциите на две или повече позиции от едно лице.
3.Наличие на инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:
-Баластопресевна машина – 1 бр.;
-Баластопланировъчна машина – 1 бр.;
-Траверсоподбивна машина – 1 бр.;
-Хопердозаторни вагони – 10 бр.;
-Машини за механизирано демонтиране и полагане на железен път – 1 бр. комплект*;
-Вагони за превоз на материали за релсотраверсова скара – 10 бр.
*Забележка: За позиция „Машини за механизирано полагане на железен път – 1 бр. комплект“ – комплекта трябва да съдържа, съответна механизация, която да може едновременно да извършва демонтаж на стария и полагане на новия железен път /релсотраверсова скара/ в рамките на даденият влаков или влаков и електрически „прозорец“.
4.Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство на обекти/елементи на железопътна инфраструктура). Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът за последните три приключили финансови години следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
Забележка: Под „годишен общ оборот“ следва да се разбира сумата от нетните приходи от продажби.
2.Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171/ чл. 171а от Закона за устройство на територията.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т.1. се доказва от обединението участник, а по т.2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на офертата, участникът декларира информацията относно съответствието с критериите за подбор за Икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП.
3.При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, критериите се доказват със следните документи:
По т.1. – с един или няколко от следните документи:
- удостоверения от банки;
- годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- справка-декларация за минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години – по образец № 9.
По т.2. – доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентна.


1.По т.1. участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си в размер не по-малко от 4 000 000,00 лева без ДДС.
2.По т.2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност” за проектиране и строителство, съгласно чл. 171/ чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума чл. 5, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):
–проектиране за строежи първа категория – 300 000 лева
–строителство за строежи първа категория – 600 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за последните 5г.,считано от датата на подаване на офертата.
Под „предмет сходен с предмета на поръчката“ се разбира ново строит. и/или модерн. и/или реконстр. и/или рехабил. и/или осн. ремонт на обекти от жп инфр. по смисъла на ЗЖТ или еквивалент.
За „изпълнена дейност“ се приема тази,която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съотв. възложител,клиент,получател,или компетентен орган,или чрез посочване на публ. регистър,в който е публ. инф. за дейността.
Участникът може да се позове на строит.,което е изпълнил като изпълнител(член на обединение) или подизпълн. на изпълнените СМР,при спазване на горните условия.В случай,че участникът се позовава,като член на обединение,следва да опише документ (договор,разделителен протокол,…),съдър. дяловото участие и отговорностите на стр. в обединението,разпределение на изпълнението по видове СМР м/у стр. за част „Железен път и съоръжения“и за част „Контактна мрежа“,за всеки от обектите,който е посочен като изпълнен.(Изпълненото строит. да обхваща осн. дейности по изграждането на строежа,които да са сходни,с предмета на поръчката)
2.Участникът да разполага с персонал и/или рък. състав с опр. проф. компетентност за изпълнението на поръчката.
3.Участникът трябва да разполага с необх. инструменти,съоръжения и техн. оборудване,необх. за изпълнение на поръчката.
4.Участникът да прилага системи за управление на качеството.
Ако участникът е обединение,което не е ЮЛ,съответствието с критерия за подбор по т.1,2 и 3 се доказва от обединението участник,а по т.4 от всяко от лицата,вкл. в него,което ще изпълнява съотв. дейност съобразно разпредел. на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора/документ за създаване на обединението.
Когато участникът е посочил,че ще използва подизпълнители,подизпълнителите трябва да отг. на съотв. критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице осн. за отстраняване от процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица,те трябва да отг. на съотв. изискванията на критерия за подбор,за доказв. на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване.
4.При подаване на инф. относно съотв. с критериите за подбор се посочва в Част IV:Критерии за подбор,раздел В:Техн. и проф. способности и раздел Г:Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП.
5.Документи за доказване:
5.1.Списък на строит.,идентично или сходно с предмета на поръчката,за последните 5г. считано от датата на подаване на офертата,придружен с удостов. за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв. с норматив. изисквания,по образец №10.
5.2.Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на рък. състав,които ще отг. за изпълнението,както и документи,които доказват проф. компетент. на лицата,по образец № 11.
5.3.Декл. за инструментите,съоръженията и техн. оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката,по образец №12.
5.4.Сертификати,издадени от независими лица,които са акредитирани по серията евр. стандарт от ИА БСА или от друг нац. орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Евр. организация за акредитация,за съотв. област или да отг. на изискванията за признаване съгл. чл.5а,ал.2 от Закона за нац. акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи,установени в др. държави членки,както и др. доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при усл. на чл.64,ал.7 от ЗОП.
Документите се представят от участника,опр. за изпълн. или при поискане в хода на процедурата,в случаите на чл.67,ал.5 и чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП.


1.През посл. 5г.,считано от датата на подаване на офертата,участникът трябва да е изпълнил успешно мин. 1 дейност на строит. (ново строит. и/или модерн. и/или реконстр. и/или рехаб. и/или осн. ремонт на обекти от жп инфр. по смисъла на ЗЖТ или еквивалент) на 3км. електрифицирана жп линия,както и вкл. цялостна подмяна на стълбовната линия и контактна мрежа.
Мин. изисквания могат да бъдат доказани с изпълнено 1 или няколко строит.
2.Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с опр. проф. компетентност за изпълн. на поръчката,както следва:
2.1.Рък. на проекта–не по-малко от 1експерт
Образ. и проф. квалиф.:висше образ.,степен бакалавър/магистър,проф. квалиф. „строит. инженер“,спец. „Транспортно строит.“ или еквивалент.
Проф. опит:Мин. 1 завършен обект при изпълн.,на който е участвал като р-тел,зам. р-тел или организатор при изпълн. на проект/обект свързан с жп инфр.Признава се само подобна длъжност (позиция) заемана при изпълн. на обекти в сферата на ново строит. и/или модерн. и/или реконстр. и/или рехаб. и/или осн. ремонт на обекти от жп инфр. по смисъла на ЗЖТ или еквивалент.
Забележка:Посочва се обекта/и,мястото,вида и обема и датата,на която е прикл. изпълн.
За „завършен обект“ се приема обект,одобрен и приет от съотв. възл.,клиент,получател,или комп. орган,или чрез посочване на публ. регистър,в който е публ. инф. за дейността.
2.2.Проектантски екип–проектант/и с ППП по съотв. части от проекта,съгл. разпоредбите на ЗУТ и чл.7-9 от ЗКАИИП или призната проф. квалиф. съгл. чл.10 от ЗКАИИП.
Доказване:Участникът посочва актуално удостов. за ППП за съотв. част от проекта (номер на удостов. от КИИП и година на валидност),както следва:
-Удостов. за ППП геодезия и приложна геодезия за проектанта по част „Геодезия“
-Удостов. за ППП транспортно строит. и транспортни съоръжения (с проф. квалиф. строит. инженер по транспортно строит.) за проектанта/тите по съотв. части на проекта
-Удостоверение за ППП–(проф. квалиф. електроинж.) електрическа за проектанта/ите по съотв. части на проекта
2.3.Отг-к за контрол по спазването на здр. и безопасни усл. на труд-не по-малко от 1експерт.
Образ. и проф. квалиф.:висше образ.,степен бакалавър/магистър,проф. квалиф. „инженер“,както и лицата със средно образ. и Завършено обучение (курс) по контрол в/у спазването на здр. и безопасни усл. на труд,съобразно ЗЗБУТ.
Проф. опит:Мин. 1г. опит на тази длъжност/позиция.
2.4.Др. експерти:
2.4.1.Техн. р-тел за раб. по железния път–1бр.
2.4.2.Техн. р-тел за раб. по контактна мрежа–1бр.
2.4.3.Техн. р-тел за раб. по сигнализация и телекомуникации–1бр.
Посочените лица в „Др. експерти“ следва да притежават валидни удостов. за успешно издържан изпит по чл.5,ал.1 на Наредба №56 от 14.02.2003г. за изискванията,усл. и реда на обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от жп транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала,отг. за безопасността на превозите.Участникът посочва:Номер на удостоверенията за успешно издържан изпит по чл.5,ал.1 на Наредба №56 и валидност.
Техн. р-тел за раб. по железен път следва да притежава валидно удостов. за придобита IIIквалификационна група за работа в ел. уредби/мрежи с напреж. до 1000V,съгл. чл.15,ал.1 от „Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на ел. и топлофикационни централи и по ел. мрежи“ или еквивалент.
Техн. р-тел за раб. по контактна мрежа да притежава валидно удостов. за придобита Vквалиф. група за раб. в ел. уредби/мрежи с напреж. над 1000V,съгл. чл.15,ал.2 от „Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на ел. и топлофикационни централи и по ел. мрежи“ или еквивалент.
Техн. р-тел за раб. по сигнализация и телекомуникации следва да притежава валидно удостов. за придобита IIIквалиф. група за раб. в ел. уредби/мрежи с напреж. до 1000V,съгл. чл.15,ал.1 от „Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на ел. и топлофикационни централи и по ел. мрежи“ или еквивалент.
Продължава в поле III.1.1)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Не се предвижда аван. плащане за изготв. на раб.проект.Възл. предвижда аван. плащания до 30% от ст-стта на дейностите по изпълн. на СМР по части ЖПС;ОТ,телекомун. и електрозахр. и Др. разходи и до 30% от ст-стта на дейностите по изпълн. на СМР по част Контак.мрежа,в 30дни от подписв. на д-ра,след предст. на искане за плащане издадено от Изпълн. и гаранции,обезпеч. 100% аван. предостав. средства (с вкл. ДДС).Фактурите за аванса се издават от Изпълн. до 5дни от получав. на сумите за аванс.Изплатените от Възл. аванси се приспадат пропорц. до 30% от всяко плащане по д-ра от междин. плащания,като с посл. междинно плащане аванса се приспада изцяло.Междин. плащания са 85% от ст-стта на СМР за части ЖПС;ОТ,телекомун. и електрозахр. и Др. разходи и 85%-част Контак.мрежа.Оконч. плащания до 15% от ст-стта на д-ра в частта му СМР по части ЖПС;ОТ,телекомун. и електрозахр. и Др. разходи и до 15%-част Контак.мрежа след подписв. на конст. акт за установ. годността за приемане на строежа(прил. обр.№15)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ.Документът за упълномощ.,оригинал или заверено копие (върху копието е записано „вярно с оригинала” и има подпис и печат),се предоставя на комисията
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на чл.10,ал.1 от ЗОП.Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл.10,ал.2 от ЗОП.Възложителят отстранява участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП,обстоятелствата по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,както и наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.
Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,задължително се представя копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението,със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.Документът трябва да съдържа и:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността между членовете на обединението;3.дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението.С този документ следва по безусловен начин да се удостовери,определянето на партньора,който представлява обединението за целите на обществената поръчка,както и обстоятелството,че лицата в обединението поемат солидарна отговорност,заедно и поотделно,за участието си и изпълнението на поръчката.Подизпълнителите и третите лица ако има такива трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,и за тях да не са налице основания за отстраняване.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП и чл.55,ал.1,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67,ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,при подаване на офретата за участие,се представя отделен еЕЕДОП за всеки член на обединението.Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица.Документите,чрез които се доказва информацията,посочена в еЕЕДОП,се представят при условията на чл.67,ал.5 и чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП.Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, и от подизпълнителите и третите лица ако има такива.Органите в Република България,от които участниците могат да получат информация за:задълженията,свързани с данъци и осигуровки-Национална агенция за приходите,електронен адрес: www.nap.bg,опазване на околната среда-Министерство на околната среда и водите, електронен адрес: www.moew.government.bg;закрила на заетостта-Агенция по заетостта, електронен адрес: https://www.az.government.bg; условията на труд в страната-Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда,електронен адрес:www.gli.government.bg.
Дължими гаранции:I.гаранция за изпълнение-5% от договорната цена без ДДС;II.гаранции за аванс-в размер на 100% от размера на аванс. предоставените средства с ДДС.Гаранциите се представят в една от формите по чл.111,ал.5 от ЗОП.Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
При сключване на договор изпълнителят да представи валидна застрахователна полица за сключена застраховка за конкретния обект по чл.173 от ЗУТ,покриваща всички материални вреди настъпили през срока на изпълнение на СМР,както и вредите причинени на трети лица,с лимит на застрахователната отговорност не по-малък от стойността за изпълнение на СМР.
Към датата на подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта,етапа от него) (Приложение №16) изпълнителят да представи гаранция за обезпечаване задълженията на Изпълнителя през гаранционния срок на обекта в размер 3,5% от извършените плащания за изпълнените СМР,в лева без ДДС.Гаранцията се представя в 1 от формите определени в чл.111,ал.5 от ЗОП.Когато има реализирани непредвидени разходи,стойността на гаранцията обезпечаваща гаранционния срок е 3,5% от сумата,представляваща сбор от договорната цена и реализираните непредвидени разходи по договора без ДДС.
Възложителят организира оглед при условията посочени в документ. за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура-отдел Правен
Княгиня Мария Луиза 110
София 1233 България
a.roshkova@rail-infra.bg +359 02932-2331
http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/ +359 02931-0663

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва