Деловодна информация
00056
ОХ-11-90 24/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
24/04/2019 (дд/мм/гггг)
00056-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Харманли 000903939
пл. Възраждане №1
Харманли BG422 6450 България
инж.Тончо Тончев; Таня Станкова +359 37382015
obhtina@harmanli.bg +359 37382525

Интернет адрес/и

www.harmanli.bg

https://harmanli.nit.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/obekt-na-bul.-%E2%80%9Cblgariya%E2%80%9C-%E2%84%96-20,-bl.117-v-gr.-xarmanli/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Харманли 000903939
ул.Петко Каравелов № 4
Харманли BG422 6450 България
Снежа Йорданова +359 37382015
obshtina@harmanli.bg +359 37382525

Интернет адрес/и

http://www.harmanli.bg/

http://www.harmanli.nit.bg/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на бул. “България“ № 20, бл.117 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната
45200000      
Строителство

Инженеринг - обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Харманли, на адрес: бул.България“ № 20, блок 117, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
633393      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

гр. Харманли, на адрес: бул.България“ № 20, блок 117

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на адрес гр. Харманли, бул. „България“ № 20, блок 117, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, включващо в предметния си обхват Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. Харманли, бул. „България“ № 20, блок 117 - въведен в експлоатация 1976г., състояща се от 34 апартамента, 1 вход , 11 етажа, от които 10 надземни, 1 полуподземен. Разполага с един асансьор. Общата разгъната застроена площ на сградата над кота +- 0 е 4691,80 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
633393      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени за посочения обхват на дейности.
За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
*Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник трябва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

Всеки участник трябва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер, на 600 000 (шестстотин хиляди) лева.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, съответната информация за обстоятелствата.
За доказване на изискването участникът представя един или няколко от следните документи:
-Удостоверения от банки;
-Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;
-Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
-Справка за общия оборот.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката - през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет идентична или сходна с тази на поръчката.
2.За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет идентична или сходна с тези на поръчката.
3.Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката.За изпълнение на проектирането:Всеки участник трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, както следва:Част „Архитектурна” – 1 проектант; Част „Конструкции” – 1 проектант; Част „Електро” – 1 проектант; Част „ВиК” – 1 проектант; Част „ОВ” – 1 проектант; Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант;Част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)” – 1 проектант; Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант;Технически контрол по част „Конструкции”;Част „План за управление на отпадъците“ - 1 проектант. За изпълнение на строителството: Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Професионален опит като ръководител на проект (инженеринг) най-малко на един въведен в експлоатация обект - средно и/или високо застрояване жилищни и/или обществени сгради. Пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител. С професионален опит: опит при ръководство на поне 1 (един) обект, на който са извършени СМР/СРР по въвеждане на енергийноефективни мерки в жилищни и/или обществени сгради.Специалист по електротехника: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. Специалист по водоснабдяване и канализация: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. Специалист по отопление и вентилация: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект.
4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 500 м (петстотин) кв.м. фасадно скеле.
5. Участникът следва да е внедрил система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001 и ISO 14001 (или еквивалентен) с обхват, включващ извършване на строително-монтажни работи, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и се посочва № на сертификата, дата на издаване, срок на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификация.


1:Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата.Доказателства за изпълнение на изискванията - Списък на услугите, коите са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2:Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по за строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване офертата.Доказателства за изпълнение на изискванията - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
3:Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, относно инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката.Доказателства за изпълнение на изискванията по - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
4:Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата за разполагаемото техническо оборудване, което ще ползва.Доказателства за изпълнение на изискванията – Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.
5:Доказателства за изпълнение на изискванията– заверено копие на валиден сертификат.
Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серияевропейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да предостави на възложителя гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС, както следва: частта от гаранцията в размер на 3 % от стойността на договора обезпечават изпълнението на дейностите по същия и частта от гаранцията в размер на 2 % от стойността на договора обезпечава гаранционния срок, посочен от изпълнителя, за изпълнените СМР.Изпълнителят се задължава да сключи и поддържа надлежно по време на изпълнението на договора за своя сметка застраховка "Професионална отговорност".
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/06/2019 (дд/мм/гггг)   18:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/06/2019 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

Конферентната зала на Община Харманли на адрес пл.Възраждане №1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
Свързани лица по смисъла на паргр.2, т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.
За участниците не трябва да са на лице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.
Национални основания за отстраняване са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Важно!!! Кореспонденцията/комуникацията между Възложителя и участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се извършва чрез електронна поща. В тази връзка е задължително при подаване на офертата участниците да посочат актуален e-mail адрес за връзка. За връзка с участниците в процедурата Възложителят ще използва следните e-mail адреси:
obshtina@harmanli.bg
tanya.stankova@harmanli.bg
Всички съобщения ще се считат за получени/връчени от/на адресата от момента на изпращане, освен в случаите, когато в системата на възложителя не постъпи разписка / съобщение за невъзможност за доставянето им.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

По реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва