Деловодна информация
00105
37-00-31 15/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00105-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на външните работи 000695228
ул. Александър Жендов № 2
София BG411 1113 България
Веселина Баева +359 29482978
vesselina.baeva@mfa.bg +359 29483078

Интернет адрес/и

https://www.mfa.bg

https://mfa.bg/bg/zop/2016/7191


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mfa.bg/bg/zop/2016/7191
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Външна политика

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг(проектиране,авт-ски надзор и изпъл-е на СМР) за обект:Ремонт на отоплителна инсталация, включително подмяна на отопл-ните тела в сграта на МВнР,без да се засягат съществ-те абонатни станции
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части:
- Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение);
- Конструктивна (становище);
- ОВКИ-подмяна на съществуващата отоплителна инсталация, без да се засягат съществуващите абонатни станции;
- Електрическа-по необходимост, по задание от част ОВКИ;
- ВиК- по необходимост, по задание от част ОВКИ
- ПБ;
- План за Безопасност и Здраве;
- ПУСО;
- Сметна документация;
Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект.
Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
Подробно посочени в Документацията и Техническата спецификация към нея
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на МВнР - Централно управление, находяща се в УПИ I, ПИ 96, кв. 111, м. “Гео Милев”, СО р-н Слатина, гр. София, ул. „Александър Жендов“ №2.

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:
Дейност I: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части: Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение); Конструктивна (становище); ОВКИ-подмяна на съществуващата отоплителна инсталация, без да се засягат съществуващите абонатни станции; Електрическа-по необходимост, по задание от част ОВКИ; ВиК- по необходимост, по задание от част ОВКИ-ПБ; План за Безопасност и Здраве; ПУСО; Сметна документация; Дейност II:Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект;Дейност III: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи (подробно посчени в нормативната база и проекта на договор приложение № 3 към одобрената от възложителя документация.
Код по CPV:
45000000 – Строителни и монтажни работи;
71315000 – Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради;
71248000 – Контрол на проекта и документация.
Срок за изпълнение на поръчката:
Общият срок за изпълнение на поръчката е не повече от 180 календарни дни, със срокове за отделните основни дейности, както следва: Дейност I–Изготвяне на инвестиционен проект, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1) към додобрената от възложителя документация.
Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ е не повече от 30 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността, отправено от Възложителя до Изпълнителя и приключва с подписване на констативен протокол, с който Възложителят приема изготвения технически проект за обекта.
Забележка: Срокът за изпълнение на дейността спира да тече само в периода, в който инвестиционният проект е предаден за разглеждане, съгласуване и одобряване.
Дейност II - Изпълнение на СМР: Срокът за изпълнение на СМР по одобрен технически проект е не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Забележка: Съгласуването на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж се извършва извън срока за изготвяне на инвестиционния проект и срока за изпълнение на СМР.
Дейност III-Упражняване на авторски надзор: Срокът за упражняване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и подписване на констативен протокол, с който Възложителят приема доклада за упражнен авторски надзор. Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи (подробно посчени в нормативната база и проекта на договор приложение № 3 към одобрената от възложителя документация.
Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект,до неговото отстраняване. Гаранционната отговорност се изключва при условията на §2,т.т.17 и 27 от ДР на ЗОП
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на технически проект – С1    5 %
Срок за изпълнение на СМР – С2    5 %
Цена
90%
II.2.6) Прогнозна стойност
1300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Комплексната оценка (КО) на офертата КО = С1 х 5% + С2 х 5%+ Ц х 90%, където С1 = (С1min / С1i) х 100, С2 = (С2min / С2i) х 100,Ц = (Ц min / Цi) х 100; Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнението на строежи от Първа група, I-ва категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, от ЗУТ и да притежава удостоверение за тях, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), в която попада обекта на поръчката. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от еЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. При необходимост, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата може да бъде приложена разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП декларираното обстоятелство се доказва с копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че определеният за изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е вписан в ЦПРС за строежи от категорията на обекта, предмет на поръчката, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна/и застраховка/и Професионална отговорност” на участниците в проектирането и строителството, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка, за лица регистрирани на територията на Република България или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Минимално изискване: Участникът следва да има сключена валидна застраховка/застраховки „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума за проектант и строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка (първа група, първа категория), съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за „проектант“ 300 000,00 лв., съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата и за „строител“ 600 000,00 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата).Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от еЕЕДОП застрахователната сума на съответната сключена застраховка „Професионална отговорност“, номер и валидност на същата, и нейния издател.
При необходимост, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата може да бъде приложена разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП декларираното обстоятелство се доказва с представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, като в този случай декларираното обстоятелство се доказва с копие на документи, доказващи наличие на застраховка/и „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответен еквивалентен документ за чуждестранните участници, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответните национални бази данни.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да имат опит в строителството, като през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените дейности.
Под „дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбира изпълнение на строително-монтажни дейности свързани с изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или ремонт на отоплителна инсталация, включително подмяна на отоплителните тела в сгради за обществено обслужване.
Под „сгради за обществено обслужване“, възложителят има предвид всички видове сгради за обществено обслужване посочени, като разновидности в Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г.)
2. Участниците следва да имат опит в проектирането, като през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените дейности.
Под „дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбира изпълнение на строително-монтажни дейности свързани с изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или ремонт на отоплителна инсталация, включително подмяна на отоплителните тела в сгради за обществено обслужване.
3. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, който включва минимум по 1 брой от следните лица, притежаващи техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен:
3.1. Екип за проектиране и авторски надзор– лица, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „архитект“, „строителен инженер“ или „инженер“, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност по съответните части на инвестиционния проект, с призната по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране пълна проектантска правоспособност или еквивалентна за чуждестранните участници:
3.1.1. Проектант по част „Архитектурна“ и изпълняващ длъжността „Ръководител екип“;
3.1.2. Проектант по част „Конструктивна“;
3.1.3. Проектант по част „ОВКИ“
3.1.4. Проектант по част „Електрическа“;
3.1.5. Проектант по част „ВиК“;
3.1.6. Проектант/Експерт по част „Пожарна безопасност“;
3.1.7. Проектант/Експерт по част „План за безопасност и здраве“;
3.1.8. Проектант/Експерт по част „План за управление на строителните отпадъци“;
3.1.9. Строителен инженер, осъществяващ технически контрол по част „Конструктивна“.
Забележка: Едно лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в изискуемия експертен екип за проектиране. В тези случаи лицето трябва да покрива изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.
3.2.Екип за изпълнение на СМР - технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежа, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лица със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“, и такива, които да отговарят за контрола на качеството и за здравословни и безопасни условия на труд.
3.2.1. Технически ръководител.
3.2.2. Експерт по контрол на качеството/отговорник по качеството ;
3.2.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве
Забележка: Един експерт може да съчетава задълженията на отговорник по качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве, ако отговаря на поставените минимални изисквания.


1. Минимално изискване: Поне една изпълнена дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Забележка: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от еЕЕДОП на информация за изпълненото строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа. Участниците посочват доказателство за всяко извършено строителство, описано от тях в част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП. В случай, че доказателствата са включени в публичен регистър и са публично достъпни, участниците посочват уеб адрес, на който са достъпни.
При необходимост, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата може да бъде приложена разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Минимално изискване: Поне една изпълнена дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Забележка: Услугите се считат за изпълнени, когато има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от еЕЕДОП на информация за изпълнените услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датите и получателите, вкл. номер и дата на документ за предаване и приемане на услугата. Участниците посочват доказателство за всяка извършена услуга, описана от тях в списъка в част IV, раздел В, т. 1б от еЕЕДОП. В случай, че доказателствата са включени в публичен регистър и са публично достъпни, участниците посочват уеб адрес, на който са достъпни.
При необходимост, с оглед законосъобразното провеждане на процедурата може да бъде приложена разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват със Списък на проектирането, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
3. Минимално изискване: Минимум по 1 брой от следните лица:
- Екип за проектиране и авторски надзор:
1. Проектант по част „Архитектурна“ и изпълняващ длъжността „Ръководител екип“;
2. Проектант по част „Конструктивна“;
3. Проектант по част „ОВКИ“
4. Проектант по част „Електрическа“;
5. Проектант по част „ВиК“;
6. Проектант/Експерт по част „Пожарна безопасност“;
7. Проектант/Експерт по част „План за безопасност и здраве“;
8. Проектант/Експерт по част „План за управление на строителните отпадъци“;
9. Строителен инженер, осъществяващ технически контрол по част „Конструктивна“.
- Екип за изпълнение на СМР:
1. Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ;
2. Експерт по контрол на качеството/отговорник по качеството, притежаващо удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;
3. Длъжностно лице по безопасност и здраве, притежаващо удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ и Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, като реда за освобождаване на гаранцията е определен съгласно условията на договора за възлагане на общ. поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

07/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр, София, ул. Александър Жендов, № 2, стая М 22-24

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците или техни упълномощ. представит., както и представители на средствата за масово осведомяване. Действията на комисията по отваряне на офертите са публични и се провеждат при спазване на условията на чл. 54 и следв. от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.114 от ЗОП, Договорът за изпълнение на поръчката е "под условие" и влиза в сила след подписването му между страните, като изпълнението на дейностите по него следва да започнат след осигур. финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен.В случай, че в срок от 3 месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати същия едностр без предизв.и без да дължи финанс.или др. компенсации. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основ. по чл.54, ал.1 от ЗОП и посочените по чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата, услов. по чл.107 от ЗОП, обстоят. по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛ, обстоят. по чл. 69 от ЗПКОНПИН е свързано лице с друг участн. в процед., както и в случай на допуснати аритмет.грешки в ценовото предложение, които имат отражение върху предложената обща цена за изпълнение на поръчката.Възложителят отстранява от участие участник, който ако след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по – кратък срок на валидност или когато не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и когато участник в процедурата е обединение от физич. и/или юридич. лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Възложителят ще заплаща общата цена за изпълнение на поръчката по банков път по сметка на Изпълнителя по реда и условията на приложения към документацията на обществената поръчка проект на договор. Възложителят ще плати на Изпълнителя Цената по Договора, съгласно разпоредбите на приложения проект на договор и условията посочени в него относно начина за приемане на работата на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва