Деловодна информация
02538
ОПИ-435 15/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/04/2019 (дд/мм/гггг)
02538-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/dostavka-na-komputyrno-oborudvane-za-nujdite-n-160


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/dostavka-na-komputyrno-oborudvane-za-nujdite-n-160
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/dostavka-na-komputyrno-oborudvane-za-nujdite-n-160

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позици ОПИ-435/15.04.2019 г.
30000000      
Доставки

Поръчката има за цел да осигури доставка на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на Прокуратурата на Република България, разделено по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”;
Обособена позиция № 2 - „Доставка на TEMPEST компютърни конфигурации и TEMPEST принтери“.
По отношение на обособена позиция № 2, поръчката има за цел да се доставят 1 (една) компютърна конфигурация и 1 (един) принтер, отговарящи на TEMPEST стандарт SDIP-27 Level A, 1 (един) брой слушалки TEMPEST стандарт SDIP-27 Level A, 8 (осем) компютърни конфигурации и 8 (осем) принтера, отговарящи на TEMPEST стандарт SDIP-27 Level В, 8 (осем) броя слушалки TEMPEST стандарт SDIP-27 Level В и 2 (два) броя USB порт адаптер TEMPEST стандарт SDIP-27 Level A за обезпечаване нуждите на част от организационните единици от състава на ПРБ, с цел изпълнение на изискванията по отношение на комуникационните и информационните системи (КИС), в които се об
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1112828      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на компютърно оборудване и принадлежности” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на доставка на оборудването са прокуратурите в страната съгласно Приложение № 5 - План за доставка по обособена позиция № 1. При сключването на договора за възлагане са допустими размествания.

Доставката по обособена позиция № 1 включва: 1.Рециклиран компютър с монитор-900 бр. ; 2.Компютърен монитор-50 бр.; 3.Преносим компютър-25 бр.; 4.Принтер-350 бр.; 5.Мастиленоструен принтер-2 бр.; 6.1.Настолен скенер-350 бр.; 6.2.Мини скенер-10 бр.; 7.1.SSD диск – 1100 бр.; 7.2.Компютърно захранване – 50 бр. 7.3.Компютърен ъпгрейд - 100 бр.; 7.4.SATA диск-20 бр.; 7.5.SSD диск-12 бр.; 7.6.Адаптер M.2-8 бр.;8.1.USB флаш памет-10 бр.;8.2.Дискове DVD – R-200 бр.; 8.3.Компакт дискове CD-R -300 бр.; 8.4.Дискове Bluе-ray-20 бр.; 8.5.Кутийка за CD/DVD-100 бр.; 8.6.USB Мишка-50 бр.; 8.7.USB Клавиатура-40 бр.; 8.8.Компакт дискове CD-R, Printable-50 бр.; 8.9.Дискове DVD – R-50 бр.; 9.1.Комутатор 8p-20 бр.; 9.2.Сървърна RAM памет-24 бр.; 9.3.Сървърен диск NVMe – VMWare 1,6 TB-6 бр.; 10.Сървър за справки-1 бр.; 11.NAS сървър-15 бр.; 12. Мрежов комутатор-5 бр.; 13.Рутер за РП-130 бр.;14.Маршрутизатор Тип 1-1 бр.; 15.Маршрутизатор Тип 2-4 бр.; 16.Маршрутизатор Тип 3-11 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1040000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


По обособена позиции № 1, Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни количества” в размер до 20% /двадесет процента/ от прогнозната стойност на поръчката по обособена позиция № 1. Възложителят ще реализира правото на „Опция за допълнителни количества”, в случаите когато възникне необходимост от доставка на допълнителни стоки.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозният обем на „опцията за допълнителни количества” е в размер до 20% от броя на артикулите включени в предмета на обособена позиция № 1.

II.2) Описание 1

„Доставка на TEMPEST компютърни конфигурации и TEMPEST принтери“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30213000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на доставка на посочените стоки е: гр. София, бул. „Витоша“ № 2”, Съдебна палата

Доставката по обособена позиция № 2 включва: 1.TEMPEST SDIP-27 Level A компютърна конфигурация, включваща компютър, монитор, мишка, клавиатура и USB Enclosure/порт адаптер-1 бр.; 2.TEMPEST SDIP-27 Level A принтер-1 бр.; 3.Слушалки SDIP-27 Level A-1 бр. 4.TEMPEST SDIP-27 Level В компютърна конфигурация, включваща компютър, монитор, мишка, клавиатура и USB Enclosure/порт адаптер -8 бр.; 5.TEMPEST SDIP-27 Level В принтер-8 бр.; 6.Слушалки SDIP-27 Level В-8 бр.; 7.USB Enclosure/порт адаптер TEMPEST SDIP-27 Level A-2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
72828      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
95

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За всички обособени позиции:
За последните три приключили финансови години участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти. (чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със следните документи: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; Справка за общия оборот. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


За обособена позиция № 1:
Възложителят изисква от участниците за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, равен на 500 000 лв., за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За обособена позиция № 2:
Възложителят изисква от участниците за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, равен на 50 000 лв., за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП). Валидно за обособена позиция № 1.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 1 с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП) Валидно за всички обособени позиции.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. (чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции.
За обособена позиция № 1: В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за сервизната дейност по изпълнение на поръчката, по обособена позиция № 1, намиращи се в сервизните бази, с които ще разполага при изпълнението на договора, на територията на Република България (с посочване на точният им адрес).
За обособена позиция № 2: В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за сервизната дейност по изпълнение на поръчката, по обособена позиция № 2, намиращи се в сервизните бази, с които ще разполага при изпълнението на договора, на територията на Република България (с посочване на точният им адрес).


1. За обособена позиция № 1: Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) доставка през последните три години чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 1, считано от датата на подаване на офертата.
Бележка:
* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
** За обособена позиция № 1, под доставки които са идентични и сходни с този на поръчката, следва да се разбира доставка чрез продажба и/или доставка чрез продажба на лизинг на компютри и/или компютърно оборудване и/или компютърни консумaтиви.
2. Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.
3. За обособена позиция № 1: За обособена позиция № 1: При изпълнение на договора, участникът следва да разполага с минимум по един сервиз във всяка една от 12 от областите (по избор на участника) в Република България, съгласно административно териториалното устройство, снабдени с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на сервизната дейност по поръчката, по съответната обособена позиция, за която участникът участва.
Изискването участниците по обособена позиция № 1 да разполагат с минимум по един сервиз във всяка една от 12 от областите (по избор на участника) в Република България, съгласно административно териториалното устройство, снабдени с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на сервизната дейност по поръчката се мотивира от следните обстоятелства:
Стоките, по обособена позиция № 1, следва да бъдат доставени до отделни прокуратури в страната, съгласно план за доставка.
Доставените стоки, които са предмет на поръчката по обособена позиция № 1 трябва да бъдат обслужвани качествено и своевременно, в предложения от изпълнителя гаранционен срок. Възложителят не е в състояние да си позволи продължително отстраняване на гаранционни повреди по доставените стоки, защото това би възпрепятствало нормалното изпълнението на неговите законови задължения. Несвоевременното отстраняване на гаранционни повреди по доставените стоки, води като последица обстоятелството, че същите няма да могат да бъдат използвани при изпълнение правомощията на прокурорите, следователите и съдебните служители, с което биха се застрашили важни обществени държавни интереси, включително такива, свързани със сигурността.
Настъпването на тези последици е пряко свързано със спецификата на дейността на Прокуратурата на РБ - орган, осъществяващ надзор за законност, ръководещ разследването и упражняването на надзор за законосъобразното му провеждане, осъществяващ привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, и поддържане на обвинението по наказателни дела от общ характер, упражняващ надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки.
За обособена позиция № 2: При изпълнение на договора, участникът следва да разполага с минимум 1 сервиз на територията на Република България, снабден с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на сервизната дейност по поръчката по обособена позиция № 2.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критериите за подбор като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят(В-ят),отстранява от участие(у-е)участник (у-к): За когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,т.3 и т.4 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП;За когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;За който е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП; за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;Който представи оферта с по-кратък срок на валидност; Който предложи цена за изпълнението на поръчката,надвишаваща Прогнозната стойност(ПС)на обществената поръчка(ОПо)по съответната обособена позиция (ОП),за която участва; Продължава в раздел VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2)Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП;Който е представил оферта, в която общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството; Който е представил оферта, в която общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството; Който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по дълъг от определения от възложителя;Който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката.
У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
На основание чл.55,ал.4 от ЗОП, В-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата в която е установен. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 5% (пет процента) от цената за изпълнение на договора без ДДС по съответната обособена позиция, като две пети от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на изпълнителя, a останалата част в размер на три пети от гаранцията за изпълнение, гарантира изпълнението на доставката.
2. За гарантиране на сумата, която ще бъде изплатена авансово по договора, участникът избран за изпълнител по обособена позиция № 2, следва да представи на Възложителя гаранция за авансово плащане, при сключването на договора.Гаранция за авансово плащане е в размер на 100% (сто процента) от цената на договора с ДДС.
3. Заплащане на цената - посочено в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва