Деловодна информация
00338
12-00-115 12/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00338-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Веселка Дакова, Галина Панайотова и инж.Камен Илиев +359 84-618171/+359 84-618183/+359 84-618141
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190409LMdO3476174
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на СМР по обособени позиции“
45230000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка обхваща извършване на строително-монтажни работи по обособени позиции, свързани с основен и текущ ремонт на улици в гр.Разград, ремонт на улици в населените места на територията на община Разград, рехабилитация на улица в гр.Разград и изграждане на алеи в нов гробищен парк гр.Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя.Предвижда се да се извърши: по ОП№1- основен и текущ ремонт на ул.Ст. Караджа,ул.Руен,ул.Вардар,ул.А. Явашов,част от ул.Трапезица,подход ж.п.гара Разград,паркинг кв.82 по плана на гр.Разград, по ОП№2-ремонт на улици в населените места на територията на Община Разград:с.Дянково,с.Раковски,с.Ясеновец,с.Гецово,с.Мортагоново,с.Киченица,с.Дряновец,с.Благоево, с.Радинград,с.Пороище,с.Побит камък,с.Балкански, по ОП№3-изграждане на пешеходни алеи в нов гробищен парк Разград,по ОП№4-основен ремонт на ул.Жеравна в гр.Разград,по ОП№5-рехабилитация на ул.Никола Пенев в гр.Разград.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
539702.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Основен и текущ ремонт на улици в гр.Разград 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр.Разград.

Настоящата обществена поръчка обхваща извършване на строително-монтажни работи по обособена позиция №1 , свързани с основен и текущ ремонт на улици в гр.Разград, прилежащи асфалтови паркинги и уширения, ако възникне такава необходимост, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Видове работи по ОП№1:изрязване асфалтова настилка с фугорез,фрезоване асфалтова настилка при 4 см дебелина;изкоп с багер в земни почви на транспорт;ръчен изкоп за подравняване;доставка и полагане на трошенокаменна настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване;запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък; машинно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; машинно полагане на неплътна асфалтова смес ,вкл. превоз на асфалтова смес; ръчно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; демонтаж на стари бетонови бордюри; доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл. подготовка и бетон за бордюри; доставка и монтаж направляващи бетонови ивици/скрити бордюри/; повдигане/сваляне ревизионна шахта; повдигане на уличен оток единичен; ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес на транспорт;механизирано натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт;превоз на земни маси, стр. отпадък и фрезована смес.
По обособена позиция № 1- улиците и участъците за извършване на строително-монтажни работи, както и начинът за извършване на ремонта, ще се определят от Възложителя; предвижда се да се извърши основен и текущ ремонт на ул.Ст. Караджа от ул.Вапцаров до бул.Априлско въстание- площ с ориентировъчно количество 725м2, ул.Руен от ул.Поборническа до ул.Лозенград- площ с ориентировъчно количество 1155м2, ул.Вардар от ул. Вит до ул.Тича- площ с ориентировъчно количество 200м2, ул.А. Явашов от ул.Венелин до ул.Антим- площ с ориентировъчно количество 1075м2, част от ул.Трапезица- площ с ориентировъчно количество 600м2, подход ж.п.гара Разград- площ с ориентировъчно количество 840 м2, паркинг кв.82 по плана на гр.Разград- площ с ориентировъчно количество 230м2.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
87666.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане включва повече от един показател за оценка съгласно методика за оценка: предл.ед. цени за съответните видове работи, посочени в Раздел VI.3).

II.2) Описание 1

Ремонт на улици в населените места на територията на община Разград 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

населени места на територията на Община Разград

Настоящата обществена поръчка обхваща извършване на строително-монтажни работи по обособена позиция № 2, свързани с ремонт на улици в населените места на община Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Видове работи по ОП№2:изрязване асфалтова настилка с фугорез,фрезоване асфалтова настилка при 4 см дебелина;изкоп с багер в земни почви на транспорт;ръчен изкоп за подравняване;доставка и полагане на трошенокаменна настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване;запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък; машинно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; машинно полагане на неплътна асфалтова смес ,вкл. превоз на асфалтова смес; ръчно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; демонтаж на стари бетонови бордюри; доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл. подготовка и бетон за бордюри; доставка и монтаж направляващи бетонови ивици/скрити бордюри/; повдигане/сваляне ревизионна шахта; повдигане на уличен оток единичен; ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес на транспорт;механизирано натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт;превоз на земни маси, стр. отпадък и фрезована смес.
По обособена позиция № 2–обща площ с ориентировъчно количество около 7800 м2;улиците и участъците за извършване на строително-монтажни работи, както и начинът за извършване на ремонта, ще се определят от Възложителя; предвижда се да се извърши ремонт на улици в населените места на територията на община Разград; ориентировъчни количества асфалтови работи по населени места: с.Дянково-175т., с.Раковски-158т., с.Ясеновец-157т, с.Гецово-32т., с.Мортагоново-82т., с.Киченица-20т., с.Дряновец-49т., с.Благоево-15т., с.Радинград-30т., с.Пороище-33т., с.Побит камък-15т., с.Балкански-13т.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
77641.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане включва повече от един показател за оценка съгласно методика за оценка: предл.ед. цени за съответните видове работи, посочени в Раздел VI.3).

II.2) Описание 1

Изграждане на пешеходни алеи в нов гробищен парк Разград 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233226      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр.Разград

Настоящата обществена поръчка обхваща извършване на строително-монтажни работи по обособена позиция № 3, свързани с изграждане на пешеходни алеи в нов гробищен парк гр.Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Видове работи по ОП№3:изрязване асфалтова настилка с фугорез;изкоп с багер в земни почви на транспорт;ръчен изкоп за подравняване;доставка и полагане на трошенокаменна настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване; машинно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; машинно полагане на неплътна асфалтова смес ,вкл. превоз на асфалтова смес; ръчно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; доставка и монтаж направляващи бетонови ивици/скрити бордюри/; ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт; механизирано натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт;превоз на земни маси, стр. отпадък и фрезована смес.
По обособена позиция № 3 – обща площ с ориентировъчно количество 570 м2; предвижда се долно и горно изграждане на алеи в нов гробищен парк /легло, трошенокаменна настилка, ивици и един пласт плътна асфалтова смес.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20758.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане включва повече от един показател за оценка съгласно методика за оценка: предл.ед. цени за съответните видове работи, посочени в Раздел VI.3).

II.2) Описание 1

Основен ремонт на ул.“Жеравна“, гр.Разград 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр.Разград

Настоящата обществена поръчка обхваща извършване на строително-монтажни работи по обособена позиция № 4 , свързани с основен ремонт на улица в гр.Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Видове работи по ОП№4: изрязване асфалтова настилка с фугорез,фрезоване асфалтова настилка при 4 см дебелина;изкоп с багер в земни почви на транспорт;ръчен изкоп за подравняване;доставка и полагане на трошенокаменна настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване;запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък; машинно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; машинно полагане на неплътна асфалтова смес ,вкл. превоз на асфалтова смес; ръчно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; демонтаж на стари бетонови бордюри; доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл. подготовка и бетон за бордюри; доставка и монтаж направляващи бетонови ивици/скрити бордюри/; повдигане/сваляне ревизионна шахта; повдигане на уличен оток единичен; ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес на транспорт;механизирано натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт;превоз на земни маси, стр. отпадък и фрезована смес; демонтаж тротоарни плочки;направа тротоарна настилка с плочи;направа бетонова настилка до d=10 см.
По обособена позиция № 4- обща площ с ориентировъчно количество около 7020 м2, предвижда се основен ремонт на ул.Жеравна от ул.Бузлуджа до ул.Ал.Стамболийски, извършване на кърпежни работи по уличното платно, подмяна на 1870 м. бордюри, полагане на пласт от 680 т. плътна асфалтова смес, повдигане 9 РШ, 23 УО и гърнета на водопроводни кранове, направа на северният тротоар с площ от 530м2 и ивица от 140м. от ул.Кракра до изход на паркинг на хотел Картуун.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
291666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане включва повече от един показател за оценка съгласно методика за оценка: предл.ед. цени за съответните видове работи, посочени в Раздел VI.4.3).

II.2) Описание 1

Рехабилитация на ул.“Никола Пенев“ в участъка от ул.“Проф.Димитър Ненов“ до пресечката на жилищните блокове преди ул.“Осогово“, гр.Разград 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр.Разград

Настоящата обществена поръчка обхваща извършване на строително-монтажни работи по обособена позиция № 5, свързани с рехабилитация на улица в гр.Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Видове работи по ОП№5: изрязване асфалтова настилка с фугорез,фрезоване асфалтова настилка при 4 см дебелина;изкоп с багер в земни почви на транспорт;ръчен изкоп за подравняване;доставка и полагане на трошенокаменна настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване;запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък; машинно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес; машинно полагане на неплътна асфалтова смес ,вкл. превоз на асфалтова смес; ръчно полагане на плътна асфалтова смес, вкл. превоз на асфалтова смес;демонтаж на стари бетонови бордюри
доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, вкл. подготовка и бетон за бордюри;обработка на пукнатини;повдигане/сваляне ревизионна шахта; повдигане на уличен оток единичен; ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес на транспорт;механизирано натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт;превоз на земни маси, стр. отпадък и фрезована смес.
По обособена позиция № 5- обща площ с ориентировъчно количество около 1800м2; предвижа се да се извърши рехабилитация на ул.Никола Пенев от ул. Д.Ненов до пресечката на жил.блокове преди ул.Осогово; фрезоване на асфалтова настилка, подмяна на 450 м бордюри и полагане на 190 т асфалт.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
61969.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане включва повече от един показател за оценка съгласно методика за оценка: предл.ед. цени за съответните видове работи, посочени в Раздел VI.4.3).
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя , както следва: за обособена позиция №1- втора група строежи или за пета група строежи – клас 42.11 „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени;за обособена позиция №2- втора група строежи или за пета група строежи – клас 42.11 „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени;за обособена позиция №3- четвърта група строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени;за обособена позиция №4 - втора група строежи или за пета група строежи – клас 42.11 „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени; за обособена позиция №5 - втора група строежи или за пета група строежи – клас 42.11 „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел А в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. Предвид разпоредбата на чл.16 от Закона за камарата на строителите, във връзка с чл.67, ал.8 от Закона за обществените поръчки, възложителя служебно ще извърши проверка в Централния професионален регистър на строителя за наличие на вписани данни и информация за доказване на изпълнението на критерият за подбор.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителя не поставя изискване по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката /съответната обособена позиция/, за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата - за строителство. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.1 в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. Документи, с които се доказва изпълнението на критерия за подбор по т.1: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.1. се представят съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Изискване: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката /съответната обособена позиция/. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.2. в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2. се представят съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3.Изискване:Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката /съответната обособена позиция/.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.3 в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3.:Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.3. се представят съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП при сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Изискване:Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката /съответната обособена позиция/, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.За сходни с тези на настоящата поръчка се считат:по ОП№1 - дейности свързани с ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на улици и/или пътища, с обем идентичен или сходен минимум с общия обем за обособената позиция; по ОП№2 - дейности свързани с ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на улици и/или пътища, с обем идентичен или сходен минимум с общия обем за обособената позиция; по ОП №3 - дейности свързани с ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на улици и/или пътища и/или алеи, с обем идентичен или сходен минимум с общия обем за обособената позиция; по ОП №4 - дейности свързани с ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на улици и/или пътища, с обем идентичен или сходен минимум с общия обем за обособената позиция; по ОП №5 - дейности свързани с ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на улици и/или пътища, с обем идентичен или сходен минимум с общия обем за обособената позиция.
2. Изискване: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката /съответната обособена позиция/, както следва:
1.Технически ръководител на обекта – да отговаря на изискванията на чл.163а от Закона за устройство на територията, да е ръководил минимум 1 /един/ обект с предмет, сходен с предмета на съответната обособена позиция.
2.Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – да отговаря на изискванията на чл.5 от Наредба №2 /22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, да има минимум 1 /една/ година професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР.
3. Отговорник за контрола на качеството – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4 б) и т.5 от Закона за камарата на строителите, да има минимум 1 /една/ година професионален опит.
3.Изискване: Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката /съответната обособена позиция/, в добро техническо състояние, минимум както следва - по 1 /един/ брой:
. Асфалтополагаща машина
• Студена фреза за асфалт
• Моторна четка
• Автогудронатор
• Водоноска
• Фугорез
• Моторна метла
• Самосвал
• Багер
• Вибрационен валяк за основи и тр.каменни настилки
• Вибрационен валяк за асфалт до 2 т.
• Вибрационен валяк за асфалт до 10 т.
• Пневматичен валяк
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без вкл.ДДС за съответната обособена позиция, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/08/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл.181, ал.2 от ЗОП при провеждане на процедурата се допуска оценка на ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Критерият за възлагане, посочен в Раздел II.2.5) включва повече от един показател, както следва:по ОП №1 и №2 предл.ед.цена за изрязване асфалтова настилка с фугорез - тежест 0,50, предл.ед.цена за фрезоване асфалтова настилка при 4 см дебелина-тежест 5,00, предл.ед.цена за изкоп с багер в земни почви на транспорт - тежест 0,50, предл.ед.цена за ръчен изкоп за подравняване - тежест 0,50, предл.ед.цена за дост.и полагане на трошенокам.настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване - тежест 2,00,предл.ед.цена за запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък - тежест 1,50, предл.ед.цена за машинно полагане на плътна асфал.смес, вкл. превоз на асфалтова смес - тежест 56,50, предл.ед.цена за машинно полагане на неплътна асфалт.смес, вкл. превоз на асфалтова смес-тежест 10,00, предл.ед.цена за ръчно полагане на плътна асфалт.смес, вкл. превоз на асфалт.смес-тежест 5,00, предл.ед.цена за демонтаж на стари бетонови бордюри-тежест 0,50, предл.ед.цена за доставка и монтаж бетонови бордюри18/30/50, вкл. подготовка и бетон за бордюри - тежест 10,00,предл.ед.цена за доставка и монтаж направляващи бетонови ивици/скрити бордюри/-тежест 6,00, предл.ед.цена за повдигане/сваляне ревизионна шахта - тежест 0,75, предл.ед.цена за повдигане на уличен оток единичен-тежест 0,50, предл.ед.цена за ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес на транспорт-тежест 0,25, предл.ед.цена за механ.натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт - тежест 0,25, предл.ед.цена за превоз на земни маси, стр. отпадък и фрезована смес - тежест 0,25. По ОП №3 предл.ед.цена за изрязване асфалтова настилка с фугорез-тежест 0,50,предл.ед.цена за изкоп с багер в земни почви на транспорт-тежест 2,00, предл.ед.цена за ръчен изкоп за подравняване - тежест0,50, предл.ед.цена за дост.и полагане на трошенокам.настилка,вкл. подготовка на основата и уплътняване - тежест 20,00,предл.ед.цена за машинно полагане на плътна асфал.смес, вкл. превоз на асфалт.смес - тежест 42,25, предл.ед.цена за машинно полагане на неплътна асфалт.смес,вкл. превоз на асфалт.смес-тежест 10,00, предл.ед.цена за ръчно полагане на плътна асфалт.смес, вкл. превоз на асфалт.смес-тежест 5,00,предл.ед.цена за доставка и монтаж направляващи бетонови ивици/скрити бордюри/-тежест 16,00,предл.ед.цена за ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес на транспорт-тежест 1,25, предл.ед.цена за механ.натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт - тежест 1,25, предл.ед.цена за превоз на земни маси, стр. отпадък и фрезована смес-тежест 1,25.
Финансирането на поръчката се осигурява със собствени бюджетни средства и от целева субсидия за капиталови разходи.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1,2,3,4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.Участник лишен от правото да упражнява професия „строител“ или дейност „строителство“ съгласно законодателството на държавата,в която е извършено деянието,ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.
Критерият за възлагане, посочен в Раздел II.2.5) включва повече от един показател, както следва: по ОП №4 предл.ед.цена за изрязване асфалтова настилка с фугорез - тежест 3,00,предл.ед.цена за фрезоване асфалтова настилка при 4 см дебелина-тежест 3,00, предл.ед.цена за изкоп с багер в земни почви на транспорт - тежест 0,50, предл.ед.цена за ръчен изкоп за подравняване - тежест 0,50, предл.ед.цена за дост.и полагане на трошенокам.настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване - тежест 1,00,предл.ед.цена за запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък - тежест 0,50, предл.ед.цена за машинно полагане на плътна асфал.смес, вкл. превоз на асфалтова смес - тежест 59,00, предл.ед.цена за машинно полагане на неплътна асфалт.смес, вкл. превоз на асфалтова смес-тежест 5,00, предл.ед.цена за ръчно полагане на плътна асфалт.смес, вкл. превоз на асфалт.смес-тежест 1,00, предл.ед.цена за демонтаж на стари бетонови бордюри-тежест 5,00, предл.ед.цена за доставка и монтаж бетонови бордюри18/30/50, вкл. подготовка и бетон за бордюри - тежест 10,00,предл.ед.цена за доставка и монтаж направляващи бетонови ивици/скрити бордюри/-тежест 1,00, предл.ед.цена за повдигане/сваляне ревизионна шахта - тежест 1,00, предл.ед.цена за повдигане на уличен оток единичен-тежест 1,00, предл.ед.цена за ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес-тежест 0,5, предл.ед.цена за механ.натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт - тежест 0,5, предл.ед.цена за превоз на земни маси, стр. отпадък и фрезована смес - тежест 0,5, предл.ед.цена за демонтаж тротоарни плочки - тежест 3,00, предл.ед.цена за направа тротоарна настилка с плочи- тежест 3,00, предл.ед.цена за направа бетонова настилка до d=10 см.-тежест 1,00. По ОП №5 предл.ед.цена за изрязване асфалтова настилка с фугорез - тежест 0,50,предл.ед.цена за фрезоване асфалтова настилка при 4 см дебелина-тежест 5,00, предл.ед.цена за изкоп с багер в земни почви на транспорт - тежест 0,50, предл.ед.цена за ръчен изкоп за подравняване - тежест 0,50, предл.ед.цена за дост.и полагане на трошенокам.настилка, вкл. подготовка на основата и уплътняване - тежест 2,00,предл.ед.цена за запълване на единични дупки в уличните платна с трошен камък - тежест 1,50, предл.ед.цена за машинно полагане на плътна асфал.смес, вкл. превоз на асфалтова смес - тежест 56,50, предл.ед.цена за машинно полагане на неплътна асфалт.смес, вкл. превоз на асфалтова смес-тежест 10,00, предл.ед.цена за ръчно полагане на плътна асфалт.смес, вкл. превоз на асфалт.смес-тежест 5,00, предл.ед.цена за демонтаж на стари бетонови бордюри-тежест 0,50, предл.ед.цена за доставка и монтаж бетонови бордюри18/30/50, вкл. подготовка и бетон за бордюри - тежест 10,00,предл.ед.цена за обработка на пукнатини -тежест 6,00, предл.ед.цена за повдигане/сваляне ревизионна шахта - тежест 0,75, предл.ед.цена за повдигане на уличен оток единичен-тежест 0,50, предл.ед.цена за ръчно натоварване на земни маси, стр. отпадъци, фрезована смес и транспорт-тежест 0,25, предл.ед.цена за механ.натоварване на земни маси, стр. отпадък, фрезована смес на транспорт - тежест 0,25, предл.ед.цена за превоз на земни маси, стр. отпадък ифрезована смес - тежест 0,25.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва