Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 80 12/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/04/2019 (дд/мм/гггг)
00580-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП +359 835840410
obsamop.nov1@mail.bg +359 73266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков” по четири обособени позиции.
45231300      
Строителство

Предметът на обществена поръчка е строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков”, което включва рязане на асфалтова настилка,машинен изкоп, ръчен изкоп, полагане на възглавница, полагане на тръба, полагане на лента и засипване на участъци от улиците, описани подробно в документацията за участие.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
119417.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция 1: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Подридна“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на гр. Самоков.

Обособена позиция 1: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Подридна“.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (То)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
23750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 2: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Мусала“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на гр. Самоков.

Обособена позиция 2: “ “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул. “Мусала“.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
43333.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 3: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Смирненски” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на гр. Самоков.

Обособена позиция 3: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Смирненски”.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (То)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
26917.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 4: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Ботев”. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на гр. Самоков.

Обособена позиция 4: “Подмяна на компроментиран водопровод на част от ул.”Христо Ботев”.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (То)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
25417.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група – трета категория строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство. Изискването се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел А, на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държава-членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност се доказва с представянето на: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

• да е реализирал минимален оборот от строителство в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) или от датата на започване на дейността в размер равен или надвишаващ съответната стойност без включен ДДС за всяка ОП по която подава оферта. В случай, че участникът е подал оферти по няколко ОП, достатъчно е да е реализирал оборот в размер равен или надвишаващ стойността на позицията с най-висока прогнозна стойност.
При подаване на оферта, съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването за икономическо и финансово състояние се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна, канализационна или други еквивалентни или сходни строителни обекти.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималното изискване за икономическо и финансово състояние се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването за наличие на застраховка "Професионална отговорност" се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица..
Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:
1) Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 /един/ строителен обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа или други еквивалентни или сходни строителни обекти.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 1) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването по т. 1) се доказва с представянето на:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2) Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от:
• Багер – 2 бр.
• Самосвал – 2 бр.
• Мини челен товарач – 1 бр.
• Машина за челно заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.
• Машина за заваряване на електро муфи – 1 бр.
• Валяк – 1 бр.
• Ръчна трамбовка – 2 бр.
• Фугорез – 1 бр.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването по т. 2) се доказва с представянето на:
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


3) Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството:
- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно;
- OHSAS 18001 и/или еквивалентно;
- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването по т. 3) се доказва с представянето на:
Валидни Сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответния стандарт.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
4) Участникът трябва да разполага с инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на строително-монтажните работи, включващ минимум следните позиции, както следва:
- Ръководител екип – висше образование, строителен инженер по специалност Тронспортно строителство (ТС), Промишлено и гражданско строителство (ПГС) или ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 години; да е ръководил изпълнението на най-малко един обект сходен с предмета на поръчката;
- Строителен инженер ВиК - висше образование, инженер по специалност ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна, стаж по специалността минимум 3 години;
- Експерт – Контрол на Качеството - висше образование - технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството; професионален опит в сферата на контрол на качеството минимум 3 /три/ години;
- Координатор по безопасност и здраве - притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за обединението.
За доказване на горепосочените изисквания към персонала участникът трябва да представи „Списък на инженерно-техническия състав, ангажиран за изпълнението на строителните дейности”
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел В от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата обществена поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в проекта на договор за обществената поръчка.
При подписване на договора, избраният за изпълнител участник е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/05/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва