Деловодна информация
3226
262 09/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
3226-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Директор на Първо основно училище /ОУ/ Кочо Мавродиев гр. Петрич 000012561
ул. Тракия № 1
Петрич BG413 2850 България
Запрян Атансов Кандиларов +359 876840409
kochomavrodiev@abv.bg +359 876840409

Интернет адрес/и

http://www.kochomavrodiev.com/

https://sop.bg/kocho-mavrodiev-1136/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/kocho-mavrodiev-1136/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по обект: „Пристройка за класни стаи и занималня към ОУ „Кочо Мавродиев” в УПИ I, кв.156А, гр.Петрич
45214210      
Строителство

Поръчката включва в обхвата си следните три дейности:
1. Проектиране;
2. Извършване на СМР;
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Избраният изпълнител следва да извърши гореописаните дейности по отношение на строежа – предмет на поръчката.
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
1. Изработен инвестиционен проект във фаза Работен проект;
2. Качествено и законосъобразно извършени строително – монтажни работи
3. Осъществен авторски надзор.
Подробно видовете дейности и изискванията към тях са описани в Техническата спецификация към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
511666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

град Петрич, Община Петрич, ул. „Тракия“ №1

Поръчката включва в обхвата си следните три дейности:
1. Проектиране;
2. Извършване на СМР;
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Избраният изпълнител следва да извърши гореописаните дейности по отношение на строежа – предмет на поръчката.
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
1. Изработен инвестиционен проект във фаза Работен проект;
2. Качествено и законосъобразно извършени строително – монтажни работи
3. Осъществен авторски надзор
Подробно видовете дейности и изискванията към тях са описани в Техническата спецификация към документацията за участие
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
511666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
195

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът от 195 кал. дни, считан от датата на получаване на възлаг. писмо от Възложителя до подписване на окончателен Приемо – предав. протокол за изпълнението на общ. поръчка съгл. условията на Договора, не включва времето, необходимо за съгласуване с компет. органи и одобряване на изработения инвест. проект и за издаване на Разрешението за строеж.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на поръчката, а именно - за строежи от Първа група, Четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Обстоятелството се удостоверява при подаване на оферта с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, в случай, че информацията не може да бъде достъпна чрез публичен регистър. В случай, че участникът е чуждестранно лице – копие на валиден еквивалентен документ, или на регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Заб.:При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:
- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност” на участниците в проектирането и строителството, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка, за лица регистрирани на територията на Република България. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването се доказва със доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката, а именно Четвърта категория. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим за строежи IV – та категория, съгласно чл. 5, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.Доказателствата се представят в случаите на чл. 67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5 от еЕЕДОП застрахователната сума на съответната сключена застраховка „Професионална отговорност“, номер и валидност на същата, и нейния издател.

Участникът трябва да има валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност” на участниците в проектирането и строителството, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка, за лица регистрирани на територията на Република България. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим за строежи IV – та категория, съгласно чл. 5, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.
Заб.:При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:
- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да разполага с персонал - проектантски екип и техн. персонал с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Техн. и проф. способности (посочва се проф. компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Проф. квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Специф. опит/Общ профес. опит (месторабота, период, длъжност, осн. функции). При сключване на д-ра, участникът избран за изпълнител следва да представи: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръков. състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобр. провеждане на пр-рата;2.1.Участникът следва да е изпълнил идент. или сходно с предмета и обема на поръчката строителство през последните 5 год., считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.Под идент. или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира: СМР по извършване на осн. и / или текущ ремонт и/или рехабилитация и/или строителство на обекти от първа група строежи, съгл. Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Техн. и проф. способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Преди сключване на д-вор за общ. поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идент. или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с норм. изисквания. При подаване на оферта участниците попълват само съотв. раздел в ЕЕДОП;2.2.През последн. 3 год., считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили услугa, която е идент. или сходна с предмета на общ. поръчка. Под идент. или сходна с предмета на настоящата общ. поръчка услуга се разбира услуга по изготвяне на инвест. проект за осн. ремонт и/или рехабилитация и/или строителство на обекти от първа група строежи, съгл. Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.Изискуемата информация, участникът попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Техн. и проф. способности, т. 1б) от ЕЕДОП, съгл. описаното в нея. Преди сключване на договор за общ. поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на услугите, които са идент. или сходни с предмета на общ. поръчка изпълнени през последн. 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.При участие на обединения, които не са юрид. лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съотв. регистрация, представяне на сертификат или др. условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгл. изискванията на норм. или админ. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в д-ра за създаване на обединението.В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от пр-рата;- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от пр-рата.

1. Участникът следва да разполага с персонал – проект. екип и технически персонал с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката:1.1. Проект. екип:Проектант по част „Архитектура“ - висше образование, с образ.-квалиф. степен „магистър”/“бакалавър“ в област на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ или екв. (когато образованието е придобито в чужбина), специалност „Архитектура“ или екв., или призната проф. квалификация по реда на Закона за признаване на проф. квалификации. Да притежава пълна проект. правоспособност съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП или екв. (когато е придобита в др. държава);Проектант по част „Конструктивна“ - висше образование, с обр.-квалиф. степен „магистър”/“бакалавър“ в област на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ или екв., когато образованието е придобито в чужбина; проф. квалификация „Строит. инженер“, специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или екв., или призната проф. квалификация по реда на Закона за признаване на проф. квалификации. Да притежава пълна проект. правоспособност съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП или екв. (когато е придобита в др. държава);Проектант по част „Геодезическа“ - висше образование, с обр.-квалифик. степен „магистър”/“бакалавър“ в област на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ или екв., когато образованието е придобито в чужбина; проф. квалификация „Инженер Геодезист“ или екв., или призната проф. квалификация по реда на Закона за признаване на проф. квалификации. Да притежава пълна проект. правоспособност съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП или екв. (когато е придобита в др. държава);Проектант по част „Електро“-висше образование, с образ.-квалиф. степен „магистър“/“бакалавър“, специалност „Електроинженер“ или екв.; валидно удостоверение за ППП по част Електро или екв. съгл. чл. 230 от ЗУТ;Проектант по част „ОВК“ - висше образование с обр.-квалиф. степен „магистър“/“бакалавър“, специалност Отопление, вентилация и климатизация, или екв.; валидно удостоверение за ППП по част ОВК или екв. съгласно чл. 230 от ЗУТ;Проектант по част „ВиK“ висше образование с образ.-квалиф. степен „магистър“/“бакалавър“, специалност ВиК, или екв.; валидно удостоверение за ППП по част ВиК или екв. съгл. чл. 230 от ЗУТ;Проектант по част „Пожарна безопасност“- проектант с ППП, придружено от Удостоверение за завършен курс по пожарна безопастност съгласно Із-1971 от 29.10.2009 година за Строит. техн. правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар или проектант с ППП по част пожарна безопастност или екв. съгласно чл. 230 от ЗУТ;Проектант по част „План за безопасност и здраве“ - проектант с ППП или еквивалент съгласно чл. 230 от ЗУТ.При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образ. – квалиф. степен се удостоверява и с посочване на екв. на изброените по-горе специалности. Участникът следва да ангажира и други правоспособни проектанти за изработването на проекта и такива експерти, каквито счита за необходимо с оглед качественото изпълнение предмета на поръчката. Изискването не е част от критериите за подбор и информацията за тези проектанти и експерти не следва да се представя в ЕЕДОП;1.2.Техн. персонал за изпълнение на строителството:Техн. ръководител, който има квалификация „строит. инженер”, „архитект“ или „строителен техник” и отговаря на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или екв., с проф. опит като техн. ръководител минимум 2 г.;Отговорник Контрол по качеството, който притежава необходимата квалификация, удостоверена с Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществ. изисквания за безопасност или екв. документ, с проф. опит като Отговорник Контрол по качеството мин. 1 година;прод в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на общ. поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за общ. поръчка. За представените гаранции следва да се спазват изискванията съгл. чл.111, ал.5 до ал.9 от ЗОП и подробно описаните в документацията за участие условия (ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА, т. 4).;Когато участникът, определен за изпълнител е неперсон. обединение на физ. и/или юрид. лица, възложителят няма изискване за създаване на юрид. лице, следва да се изпълни чл. 70 от ППЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/05/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В сградата на Първо основно училище "Кочо Мавродиев" , гр. Петрич, ул. "Тракия"№1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят в часа и датата, посочени в Обявлението. При промяна на датата, часа и мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.От р. III.1.3-Отговорник по безопасност и здраве в строителството, който притежава удостоверение за Експерт за безопасност и здраве съгл. Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. или екв. документ, с проф. опит като Отговорник по безопасност и здраве в строителството мин. 1 година. За проект. екип и за техн. персонал за изпълнение на поръчката не се допуска едно и също лице да съвместява длъжности;2.1.Участникът следва да е изпълнил идент. или сх. с предмета и обема на поръчката строителство (мин. едно) през посл. 5 год., считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.; 2.2.През последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили мин. 1 услугa, която е идент. или сх. с предмета на общ. поръчка; 2.Възложителят организира посещение на строителните площадки всеки четвъртък и петък в часовете от 09:00 до 12:00 часа до крайната дата за подаване на офертите. В документацията за участие, Възложителят подробно е описал условията за осъществяване на огледа;3.Изисквания към личното състояние на участниците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП с попълване на ЕЕДОП, в приложимите полета.4.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.55,ал.1, т.1, т.3-5 от ЗОП. Основанията по ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.5.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:5.1.Участници, които са свързани лица.5.2.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.5.3.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69,ал. 1 и ал. 2 ЗПКОНПИ.5.4.Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.5.5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б)правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.5.6.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП.5.7.Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.5.8.Участник, който след покана от Възложителя, не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си за определен от Възложителя нов срок.Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 5.1, 5.2 и 5.3 се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.5.9.Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната стойност за обществената поръчка, или цена за дейност от предмета на поръчката, надхвърляща прогнозната стойност за тази дейност, ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата. 6.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: МОСВ, 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/9406331; Инт. адрес: http://www3.moew.government.bg/; Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд: МТСП: Инт. адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443.7.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва