Деловодна информация
00307
16.00-67 08/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
08/04/2019 (дд/мм/гггг)
00307-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Козлодуй 000193250
ул. Христо Ботев № 13
Козлодуй BG313 3320 България
Ирена Кирилова - Попова, директор на Дирекция Национални програми, международни проекти и обществени поръчки +359 97385865
op.ob.kozloduy@gmail.com +359 97380183

Интернет адрес/и

www.kozloduy.bg

http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy,12976
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”.
45223300      
Строителство

За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъдат реализирани дейности по проектиране, извършване на строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор по време на изграждането на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй.
Подробно описание на всички дейности, включени в предмета на процедурата, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
161610.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45223300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на град Козлодуй, област Враца.

За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъдат реализирани дейности по проектиране, извършване на строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор по време на изграждането на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй. Проектирането следва да стане еднофазно, във фаза работен проект, който да се изготви в следните части: Част „Архитектурна”, Част „Пътна”, Част „Геодезия”, Част „Конструктивна – детайл за фундамент на електрически стълб”, Част „Електрическа”, Част „В и К”, Част „ПОД”, Част „ВОБД”, Част „ПБЗ”, Част „ПБ”, Част „ПУСО” и Част „ПСД”, с обем и съдържание в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и техническата спецификация (в това число мерки за достъпна среда) и да съдържа необходимата за оптимална строителна дейност информация: детайли, технологична последователност на изграждането, включително график за изпълнението и проектно сметна документация – обобщени и подробни количествени и количествено – стойностни сметки. Предвидените за изпълнение СМР следва да се извършат съгласно изискванията за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително–монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа следва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”. Строителният надзор и оценката на съответсвието на проекта не са предмет на настоящата обществена поръчка. Упражняването на авторски надзор следва да се изпълнява при всяко повикване от страна на Възложителя по телефон и имейл в срока, посочен от него, като не възпрепятства изпълнението на СМР, съгласно нормативните изисквания, касаещи проектирането и изпълнението на строителството – Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. За проблеми, възникнали при изграждането на обекта, авторският надзор следва да дава незабавно компетентни решения и оказва техническа помощ, в срокове посочени от Възложителя. Авторският надзор отстранява за своя сметка всички пропуски и неточности в проекта, установени по време на строителството, в срокове посочени от Възложителя.
Общи технически изисквания към проекта:
- Да се предвидят за настилка на тротоари и пешеходни зони от бетонови плочи 40/40/5 см.
- Да се предвидят улични бордюри 25/15/50.
- Да се извърши вертикална планировка на паркинга с цел предвиждане отводняване и неговата организация.
- Да се предвиди подходяща пътна конструкция.
- Да се предвиди подходящо улично LED осветление.
- Да се предвиди площадково отводняване с улични оттоци и РЕ тръби, като колекторът се заусти в най–близката възможна шахта.
Основни видове СМР:
- Подготвителни работи – разваляне на тротоарна настилка;
- Изграждане на пътно легло от трошенокаменна настилка;
- Монтаж на бордюри;
- Асфалтови работи;
- Отводняване на площадката;
- Улично LED осветление;
- Пътна маркировка;
- Монтаж на вертикална маркировка (пътни знаци).
Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта.
Авторският надзор ще бъде осъществяван от проектантският екип, изготвил техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Подробно описание на всички дейности, включени в предмета на процедурата, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
161610.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците задължително изготвят предложенията си при съобразяване с прогнозната (максимално допустима) стойност за изпълнение на поръчката и заложените максимални стойности по видове дейности. Участник, който предложи в своето Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка, цени по – високи от предварително обявените от Възложителя прогнозни стойности, ще бъде отстранен от участие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), за изпълнение на строежи втора група, четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
* За съответстващ с поставеното изискване в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 7 от ПРВВЦПРС, Възложителят ще приеме, че съответства с поставеното изискване и участник който е вписан за строежи втора група и категория, по–висока от четвърта.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП (1) документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), (2) професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрациата и издала документа за упражняване на професионална дейност), а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП декларираната в ЕЕДОП информация се доказва с представяне на заверено копие от валидно удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
В случай, че определения изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки или до тях има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в проектирането” – в случай на юридическо лице или от проектантите – в случай на физически лица по отделните части на инвестиционния проект и „Професионална отговорност на строителя,” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за най–малко четвърта категория строеж, за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.

Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в проектирането” – в случай на юридическо лице или от проектантите – в случай на физически лица по отделните части на инвестиционния проект и „Професионална отговорност на строителя,” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за най–малко четвърта категория строеж, за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, номер и валидност на сключената застраховка „Професионална отговорност”, като професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки или до тях има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има изпълнена поне една услуга „проектиране на обект”, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката. Под „проектиране, сходно с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира изготвяне на инвестиционни проекти, свързани с изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на път и/или улична мрежа и/или паркинг в урбанизирани територии, които да включват всички проектни части от настоящата обществена поръчка, с площ минимум 2 000 кв.м.
!!! В случаите, в които участникът е декларирал проектиране, при изпълнението на което е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, то той описва само тази част от дейностите, които участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
2. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет и обем идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. Под „строителство, сходно с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира: Изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на път и/или улична мрежа и/или паркинг в урбанизирани територии, с площ минимум 2 000 кв.м.
* Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и/или ППП за предаване и приемане на строежа от Възложителя!!!
!!! В случаите, в които участникът е декларирал строителни дейности, при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, то той описва само тази част от дейностите, които участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
3. Участникът трябва да разполага с Технически ръководител на обекта.
Уточнение:
При използването на експерти – чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-долу специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност” от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най–малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите, посочена по-долу.
4. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен (с обхват в областта на строителството).
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1.През последните 3г., считано от датата на подаване на офертата, уч. трябва да има изпълнена поне 1 услуга „проектиране на обект”.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декл. съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел В, т.1б) от ЕЕДОП, като посочи инф. за ст-та, датата, на която е приключило изпълнението и получателя, мястото, вида и обема на извършената услуга (изв. проектиране).
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва с документ по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
2.През последните 5г., считано от датата на подаване на офертата, уч. трябва да е изпълнил дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декл. съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел В, т.1а) от ЕЕДОП, като посочи инф. за ст-та, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва с документ по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП.
3.Участникът трябва да разполага с Технически ръководител на обекта, който следва да е технически правоспособно лице, съгласно чл.163а, ал.2 от ЗУТ (получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер”, „инженер” или „архитект”, както и лицата със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалиф. в областите „Архитектура и строителство” и „Техника”) или еквивалентно по реда на чл.163а, ал.3 от ЗУТ за чуждестранните лица, притежаващо проф. опит от мин. 3г. и участие като „Технически ръководител” на мин. 1 обект, сходен с предмета и обема на обществената поръчка.
Под „обект, сходен с предмета и обема на обществената поръчка” следва да се разбира: Изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на път и/или улична мрежа и/или паркинг в урбанизирани територии, с площ минимум 2000кв.м.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декл. съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV, раздел В, т.2) от ЕЕДОП, като посочи и следната информация:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълн. на общ. поръчка);
• Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);
• Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);
• Професионален опит по специалността (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в обект, сходен с предмета на поръчката)
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва с документ по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП.
4.Участникът трябва да прилага с-ма за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декл. съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи вида, номера, дата на валидност на сертификата и неговия обхват.
ДОКАЗВАНЕ: В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се удостоверява с документ по чл.64, ал.3 от ЗОП.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискв. за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
При участие на обединения, които не са юр. лица, съотв. с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, вкл. в обединението, които ще изпълн. строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в дог-ра за създаване на обединение.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписв. на дог., участникът определен за изпъл. следва да:
-изп. задължението по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. В случай че във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при провеждане на процедурата, избраният изпълнител е представил някои от изброените документи, не е необходимо да ги представя повторно;
-представи гаранция за изп. в размер на 5% от ст-та на дог. без ДДС;
-когато участникът, определен за изпълн. е обединение на физ. и/или юрид. лица, преди скл. на договора, следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
-Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - по образец;
Предвидена е и гаранция за авансово предоставени средства в размера на средствата, която се представя съгласно усл. на проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

11/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/05/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Козлодуй, ул. Христо Ботев № 13, Заседателна зала на Община Козлодуй

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
2. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
3. Участник, който след искане или покана от Възложителя не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си;
4. Участник, предложил обща цена по-висока от прогнозната, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участник, предложил цени по отделните дейности, по–високи от максималните прогнозни стойности по отделните дейности, определени от Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедуратa;
5. Ако за участник са налице някои от посочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, същият има правото да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване;
6. Офертите на участниците трябва да са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. Неспазването на посоченото условие води до отстраняване;
7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, съответните изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица;
8. Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника избран за изпълнител при сключване на договор за обществена поръчка. Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата;
9. При подаване на офертата, участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електонен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание;
10. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка;
11. Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Козлодуй.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2
Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
В случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва