Деловодна информация
00496РДСП-Разград
17-12-00-0175 08/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00496-2019-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Разград 1210150560161
ул.Княз Борис №72
Разград BG324 7200 България
Татяна Аврамова Костова +359 84660267
razgrad-rdsp@asp.government.bg +359 84660267

Интернет адрес/и

http://www.asp.government.bg/

http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2425&_pprocou_WAR_asp_delta=10


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2425&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП – Разград и ДСП на територията на област Разград.
50000000      
Услуги

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Разград и ДСП на територията на област Разград, включващи следните дейности:
1.Зареждане, респ. рециклиране на тонер касетите за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства, подробно индивидуализирани в Списък - Приложение №7, включващо следното:
- отстраняване на остатъчния тонер;
- почистване на компонентите на касетата;
- контрол на електрическите контакти в касетите;
- смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
- зареждане с тонер;
- тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
2.Съпътстващи услуги, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
- Консултации, мнения и препоръки, относно честотата на зареждане на тонер касети и други компоненти и части в касетите за осигуряване на качествен печат;
- Гаранция за работоспособността на заредената тонер касета, изразена в брой отпечатани листа при запълване от 5 %.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3125      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

на територията на РДСП - Разград и ДСП на територията на област Рзаград

Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП – Разград и ДСП на територията на област Разград, включващи следните дейност:
1.Зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение – неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности:
отстраняване на остатъчния тонер;
почистване на компонентите на касетата;
контрол на електрическите контакти в касетите;
смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
зареждане с тонер;
тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно начина на експлоатация на тонер касетите, техните компоненти, честотата на зареждане и качеството на печата;
3. Предоставяне на гаранция за заредените, съответно рециклирани, тонер касети за отпечатване на минимален брой страници, предвиден от производителя в техническата спецификация на съответното устройство, при 5 % /пет процента/ покритие на страница с формат А4.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3125      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не дефинира изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите, не по-малко от 3 (три) услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, заедно с доказателства за извършените услуги. Това се доказва със списък на услугите (попълва се в съответния раздел от ЕЕДОП), съдържащ посочване на предмета и получателя на услугата, стойностите и датите на изпълнение на услугите, заедно с доказателства за извършените услуги, които се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата или чрез доказване по друг правнорелевантен начин,съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. В случай, че се представят удостоверения, те трябва да са надлежно оформени и да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на услугата, дата и подпис на издателя и данни за контакт. Представят се заверени копия на удостоверенията за добро изпълнение, ако се извършва позоваване на такива.
За целите на тази обществена поръчка под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се разбират изпълнени дейности, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва услуга по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника /съгласно списък - Приложение № 7 от документацията на обществената поръчка/.
Участниците следва да притежават внедрена система за управление на качеството – БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен, с обхват – предмета на настоящата обществена поръчка. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на предмета на поръчката са детайлно регламентирани в документацията на обществената поръчка и по конкретно - в техническата спецификация и в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на РДСП -Разград, ул. Княз Борис №72

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата, както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Други критерии за подбор, свъзани с личното състояние на участниците:
Не се допуска до до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятлствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и по чл.55, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване по предвидения в ЗОП ред.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196 и сл. от ЗОП - жалба срещу решение за откриване на процедура може да бъде подадена в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва