Деловодна информация
56
ОХ-11-67 02/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
02/04/2019 (дд/мм/гггг)
56-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Харманли 000903939
пл.Възраждане 1
Харманли BG422 6450 България
Таня Станкова +359 373-82015
obshtina@harmanli.bg +359 373-82525

Интернет адрес/и

http://www.harmanli.bg/

http://harmanli.nit.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/periodichni-dostavki-na-xranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-domashen-soczialen-patronazh-,-gr.-xarmanli/dokumentacziya-za-vzlagane.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Харманли 000903939
ул.Петко Каравелов № 4
Харманли BG422 6450 България
Снежа Йорданова +359 37382015
obshtina@harmanli.bg +359 37382525

Интернет адрес/и

http://www.harmanli.bg/

http://www.harmanli.nit.bg/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли“
15000000      
Доставки

Настоящата поръчка е за избор на изпълнител за “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли“,включваща
хранителни продукти подробно описани със съответните количества в Документацията и в Техническата спецификация
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
386026.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
15100000      
15200000      
15300000      
15400000      
15500000      
15600000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на територията на Община Харманли до кухните на Домашен социален патронаж на територията на община Хармманли

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли“ на следните групи хранителни продукти:
І: хляб, хлебни и тестени изделия, брашно и др.- 38 050 кг./бр.;
ІІ: закуски, тестени изделия и др.-700 бр.;
ІІІ: мляко, млечни произведения и др.-27 050 кг./бр.л.;
ІV: месо, месни произведения и др.- 157 130 кг./бр.;
V: захар, захарни изделия и сладкарски изделия и др.-10 900 кг./бр.;
VІ: олио, оцет, варива, подправки и др.-20 800кг/бр./л.;
VІІ:плодове и зеленчуци-пресни и консервирани и др.-49 750 кг./бр.
Посочените количества са ориентировъчни/прогнозни, според нуждите на Възложителя и не са предмет на договора.Възложителят си запазва правото да ги променя според нуждите на Домашен социален патронаж.
Изискванията към доставяните хратителни продукти са подробно описани в документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
386026.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания

Възложителя не поставя изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя следните документи, с които трябва да се докаже съответствието с критерии за подбор:
1. Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки. Документите, които доказват извършените доставки могат да бъдат представени под формата на:
- Удостоверения/референции/препоръки за добро изпълнение, съдържащи вид на изпълнените дейности, стойност на доставката, дата, на която е приключило изпълнението на доставката. Удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя;
и/или
- Други документи по преценка на участника, удостоверяващи факта на извършената доставка.
2. Заверени копия от валидни сертификати за:
- внедрена система за управление на качеството: EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват, включващ доставка на хранителни продукти;
- внедрена система за управление на безопасността на хранителните продукти EN ISO 22000:2005 или еквивалент, с обхват, включващ доставка на хранителни продукти. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за управление на безопасността на хранителните продукти, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
3. За доказване съответствието с изискванията по т. 3. следва да се представи декларация за техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнението на поръчката. Декларацията трябва да бъде придружена от следните документи:
- Копие на удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено на основание чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – приложимо само за транспортните средства, с които ще се осъществява транспорта на хранителните продукти от животински произход;
- Копие на свидетелство за регистрация на транспортните средства;
- Копие на документ – договор за покупко-продажба, договор за лизинг и/или договор за наем, доказващи, че Участникът ще разполага с предложените от него транспортни средства за целия период на изпълнение на договора.
4. За доказване съответствието с изискванията по т. 4. следва да се представи декларация за наличието на обект (собствен или нает) за производство и/или търговия с хранителни продукти, което ще бъде използвано за изпълнението на поръчката. Като приложение следва да бъдат представени следните документи:
- Копие на удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 8 от Закона за храните от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), към БАБХ за всеки един обект, посочен от Участника в нея.
- Копие на документ – договор за покупко-продажба, договор за наем или друг документ, доказващи, че Участникът ще разполага с предложеният от него обект за производство и/или търговия с хранителни продукти за целия период на изпълнение на договора.
5. При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с критериите за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В и Г на част ІV „Критерии за подбор”.
5.1. При деклариране на обстоятелствата по т. 4. в ЕЕДОП трябва да бъде посочен: адрес на обекта; вид на обекта (за производство или за търговия); номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект, както и дали обектът е собствен или нает от Участника.
Удостоверение от Общината по местонахождението на обекта , че същият се ползва по предназначение, а именно-като помещение/склад за съхранение на хранителни продукти от животински и неживотински произход.Удостоверението трябва да бъде издадено към месеца на подаване на офертата.


Участникът следва да отговаря на следните изисквания към техническите и професионалните му способности:
1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 2 дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
*Забележка:
Под дейности с предмет, които са „сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира доставка на различни хранителни продукти.
Дейностите се считат за „изпълнени“, когато изпълнението е приключило в рамките на заложения от възложителя период.
2. Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на предмета на настоящата обществена поръчка съгласно:
— стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,
— стандарт EN ISO 22000:2006 или еквивалентен с обхват, включващ доставка на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на безопасността на хранителните продукти
3. Участникът да разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката съгласно чл. 63, ал. 1 т. 8 от ЗОП.
— минимум 1 транспортно средства за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортно средство, издадено на основание чл. 246 от Закона за ветеринарно медицинската дейност,
— минимум 1 транспортно средство за превоз на хранителни продукти от неживотински произход.
4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с минимум 1 обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 — ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните (БАБХ).
За обекта следва да има издадено удостоверение от Общината по седалището му, че обекта се ползва по предназначение, а именно-като помещение/склад за съхранение на хранителни продукти от животински и неживотински произход.Удостоверението трябва да бъде издадено към месеца на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранции:
1.1. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на Договора.
Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.
Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (1) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (2) банкова гаранция; или (3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2019 (дд/мм/гггг)   18:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2019 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

Конферентната зала на Община Харманли на адрес пл.Възраждане №1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:
1.1. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП;
1.2. по чл. 55, ал. 1 т. 1 от ЗОП;
1.3. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;
1.4. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
1.5. който участва в процедурата като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник;
1.6. който не е удължил срока на валидност на офертата си при писмено искане за това от страна на Възложителя.
При подписване на договора за обществена поръчка участника, определен за изпълнител, да предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Важно!!! Кореспонденцията/комуникацията между Възложителя и участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се извършва чрез електронна поща. В тази връзка е задължително при подаване на офертата участниците да посочат актуален e-mail адрес за връзка. За връзка с участниците в процедурата Възложителят ще използва следните e-mail адреси:
obshtina@harmanli.bg
tanya.stankova@harmanli.bg
Всички съобщения ще се считат за получени/връчени от/на адресата от момента на изпращане, освен в случаите, когато в системата на възложителя не постъпи разписка / съобщение за невъзможност за доставянето им.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

По реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва