Деловодна информация
00105
37-00-24 29/03/2019 (дд/мм/гггг)
не
00105-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на външните работи 000695228
ул. Александър Жендов № 2
София BG411 1113 България
Станислава Костова +359 29482910
stanislava.kostova@mfa.bg +359 29483078

Интернет адрес/и

https://www.mfa.bg

https://mfa.bg/bg/zop/2016/7193


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mfa.bg/bg/zop/2016/7193
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Външна политика

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг(проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект:„Ремонт, подмяна на повредени участъци, цялостно почистване и импрегниране на каменната фасада на сградата на МВнР–Центр.управл."
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части:- Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение);- Конструктивна (становище);- План за Безопасност и Здраве;- ПУСО;
- Сметна документация;-Изготвяне на КСС и актуализ. Линеен график
Дейност II – Изпълнение на СМР съгласно изготвения от Изпълн. и одобрен от Възложителя по съответния ред инвестиционен проект.
Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
Отстраняване на проявени дефекти през гаранционния срок, съгласно чл.20, ал.4, т.4 отНаредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
878000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Сградата на МВнР - Централно управление, находяща се в УПИ I, ПИ 96, кв. 111, м. “Гео Милев”, СО р-н Слатина, гр. София, ул. „Александър Жендов“ №2.

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части:
-Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение);
- Конструктивна (становище);
- План за Безопасност и Здраве;
- ПУСО;
- Сметна документация - изготвяне на КСС и актуализиран Линеен график
Дейност II – Изпълнение на СМР съгл. изготвения от Изпълн. и одобрен от Възложителя въз основа на доклада за Оценка на Съответств от Консултанта инвестиционен проект.
Дейност III - Упражняване на авторски надзор.
Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.
Код по CPV:
45000000 – Строителни и монтажни работи;
71315000 – Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради;
71248000 – Контрол на проекта и документация.
Срок за изпълнение на поръчката:
Общият срок за изпълнение на поръчката е не повече от 180 календарни дни, със срокове за отделните основни дейности, както следва:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект.
Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ е не повече от 30 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността, отправено от Възложителя до Изпълнителя и приключва с подписване на констативен протокол, с който Възложителят приема изготвения технически проект за обекта.
Забележка: Срокът за изпълнение на дейността спира да тече само в периода, в който инвестиционният проект е предаден за разглеждане, съгласуване и одобряване.
Дейност II - Изпълнение на СМР.
Срокът за изпълнение на СМР по одобрен технически проект е не повече от 150 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Забележка: Одобряването на инвестиционния проект се извършва извън срока за изготвяне на инвестиционния проект и срока за изпълнение на СМР.
Дейност III - Упражняване на авторски надзор.
Срокът за упражняване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с приемането на обекта с Констативен акт (обр.15 )за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и подписване на констативен протокол, с който Възложителят приема доклада за упражнен авторски надзор.Отстраняване на проявени дефекти през гаранц. срок. Гаранционния срок започва да тече от датата на подписване на Констативен акт (обр.15) за установяване годността за приемане на строежа и е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за строежа, включени в него, определен с договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.
Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от изключително обстоятелство и/или непредвидено обстоятелство, съгласно §2, т. 17 и т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на технически проект – С1    5 %
Срок за изпълнение на СМР – С2    5 %
Цена
90%
II.2.6) Прогнозна стойност
878000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Комплексната оценка (КО) на офертата КО = С1 х 5% + С2 х 5%+ Ц х 90%, С1 = (С1min / С1i) х 100, С2 = (С2min / С2i) х 100,Ц = (Ц min / Цi) х 100; Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно Закона за Камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи съобразно категорията строеж, предмет на поръчката - I-ва група, I-ва категория. по чл. 137, ал. 1, т. 3, от ЗУТ и да притежава удостоверение за тях, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), в която попада обекта на поръчката. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа /договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А от еЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, като в този случай декларираното обстоятелство се доказва с копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че определеният за изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е вписан в ЦПРС за строежи от категорията на обекта, предмет на поръчката, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валиднa/и застраховка/и „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща/и минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка, за лица регистрирани на територията на Република България или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.


Минимално изискване: Участникът следва да има сключена/и валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна/и за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, покриваща/и минималната застрахователна сума за проектант и строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка (първа категория), съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за „проектант“ 300 000,00 лв., съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата и за „строител“ 600 000,00 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата), за лица регистрирани на територията на Република България или съответен валиден еквивалентен/и документ/и, издаден /и от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б от еЕЕДОП застрахователната сума на съответната сключена застраховка „Професионална отговорност“, номер и валидност на същата, и нейния издател.
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, като в този случай декларираното обстоятелство по т.2 се доказва с копие на документи, доказващи наличие на застраховки „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответен еквивалентен документ за чуждестранните участници, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответните национални бази данни.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да имат опит в строителството, като през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените дейности.Под „дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбира изпълнение на строително-монтажни дейности свързани с изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на каменни фасади на общественообслужващи сгради. 2.Участниците следва да имат опит в проектирането, като през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. както следва Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнените дейности.Под „дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“се разбира изпълнение на дейности по изготвяне на технически и/или идеен проект/и за ново строит. и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на каменни фасади на общественообслужващи сгради. 3.Участникът трябва да разполага с персонал с определена профес. компетентност за изпълнение на поръчката, 4. Да има внедрена с-ма за управление на качеството -стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

1.Поне 1 изп. дейност за изпълнено стротелство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката; Забележка: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на информация в част IV, раздел В в еЕЕДОП.2. Поне 1 изпълнена дейност свързна с изготвяне на миниум 1 проект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на информация в част IV, раздел В в еЕЕДОП.Забележка: Услугите се считат за изпълнени, когато има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението. Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко обекта! 3. Минимум по 1 брой от следните лица:- Екип за проектиране и авт. надзор лица, с квалиф.„архитект“,„строителен инженер“или„инженер“и с Пълна Проект.Правосп.:а). Проектант по част „Архитектурна“ и изпълняващ длъжността „Ръководител екип“; б). Проектант по част „Конструктивна“;в). Проектант по част „ПБЗ“- да притеж. сертификат по ПБЗ или еквивал.; г).Проектант по част „ПУСО“- да притеж сертиф. по ПУСО или еквивал.; - Екип за изпълнение на СМР: д). Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТда притежава опит: участие като „Технически ръководител“ в изпълнението на поне едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; е). Експерт по контрол на качеството/отговорник по качеството, да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ и да притежава удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквиваленткакто и опит: участие в контрол на качеството/отговорник по качеството, при изпълнението на поне едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.; ж). Координатор по безопасност и здраве, притежаващ удостоверение за преминат курс на обучение по безопасност и здраве за длъжностно лице по ЗБУТ и да притежава опит: участие в минимум 1 изп. строителство на позиция КБЗ. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на информация в част IV, раздел В в еЕЕДОП; 4.Участникът в процедурата да има внедрена система за управл. на кач.сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквив. сертиф., издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ проектиране и строителство на сгради. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на информация в част IV, раздел Г в еЕЕДОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, като в този случай декларираното обстоятелство по т. 1 се доказва с със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормат. изискв.; по т. 2 се доказва със списък на проектирането, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 3 год, счит.ано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказат. за извършената услуга; по т.3. се доказва със списък на персонала и/или с ръковод. с-в....прод. в Раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС, като реда за освобождаване на гаранцията е определен съгласно условията на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е със срок на валидност до изтичане на последния гаранц. срок.Гаранцията за изп. на дог. - в размер на 1 % от общата цена на договора се освобождава в срок до 30 дни след одобряване и приемане на инв. проект от Възлож.; Гаранцията в разм. на 2% от общата цена - се освоб в 30 дн. срок след окончат. плащане. Гаранцията в размер на 2 % от общата цена на договора, служи за обезпечаване на задължението за гаранц. обслужване на извършените СМР. Възлож.освобождава тази част от гаранцията, при липса на основания за усвояването й, в 30-дн. срок след изтич. на посл. гаранц. срок, при представяне на двустранно подписан оконч. приемо-предавателен протокол без забележки от Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

23/10/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр, София, ул. Александър Жендов, № 2, стая М 22-24

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците или техни упълномощ. представит., както и представители на средствата за масово осведомяване. Действията на комисията по отваряне на офертите са публични и се провеждат при спазване на условията на чл. 54 и следв. от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

....прод. от Раздел III, т, 1.3. ....по т. 4 се доказва с вал.сертификат или еквивал.
Обща прогнозна стойност: 878 000 лева без ДДС, разделена по дейности, както следва:
1) Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” (дейност I): до 15 000 лева без ДДС.
2) Цена за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) (дейност II): до 860 000 лева без ДДС.
3) Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството (дейност III): до 3 000 лева без ДДС.
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основ. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата, услов. по чл. 107 от ЗОП, обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛ, обстоят. по чл. 69 от ЗПКОНПИН е свързано лице с друг участн. в процед., както и в случай на допуснати аритмет.грешки в ценовото предложение, които имат отражение върху предложената обща цена за изпълнение на поръчката.Възложителят отстранява от участие участник, който ако след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по – кратък срок на валидност или когато не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и когато участник в процедурата е обединение от физич. и/или юридич. лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Възложителят ще заплаща цената за изпълнение на поръчката по банков път по сметка на Изпълнителя по реда и условията на приложения към документацията на обществената поръчка проект на договор. Възложителят ще плати на Изпълнителя Цената по този Договор, както следва:
За действително извършената и приета работа за изготвения инвестиционен проект – сума в размер на стойността за дейност I: Изготвяне на инвестиц.проект1. Плащането за изготвения инвестиц.проект се извършва в срок от 15 раб. дни след подписване на констативния протокол, с който Възложителят приема изготвения от Изп и одобрен от Възлож. технически проект за обекта и предоставяне от Изпълнителя на фактура в оригинал.2. Окончателно плащане за Дейност II и дейност III: за действително изпълнени и приети дейности за СМР и авторски надзор – сума в размер на одобрените и подлежащи на разплащане разходи по извършване на дейностите за СМР и авторски надзор;Плащането за изпълнените СМР се извършва на основание подписан Протокол за приемане на извършени СМР (образец акт 19), съставен и подписан от Изпълнит., подписан от Възложит. и Консултанта, упражняващ строителен надзор, окомплектован с подробна КСС, на база одобрената към инвестиционния проект КСС за обема на реално извършените СМР, пълна строит. документация съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строит. декларации за съответствие на вложените материали, сертификати, становища, протоколи от изпитвания, екзекутивна документация и др. приложими;Плащането за авторския надзор се извършва на база реално отработените човекочасове, след подписване на констативен протокол, с който Възложит.приема доклада за упражнен авторски надзор; От Оконч.плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, обезщетения и др.дължими от Изпълнит. суми за стойността, с които се превишава внесената гаранция за изпълнение, в случай на приложимост.Оконч. плащане се извършва в срок от 15 раб. дни след датата на подп. на Констативен акт (обр.15) и предоставяне от Изпълнит. на фактура в оригинал.Непредвид.разходи по време на изпълнение на строит. се доказват с протокол между изпълнителя, възложителя и консултанта по договора за обществена поръчка, с приложени към него анализи, обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва