Деловодна информация
00368
 
да
да
20/03/2019 (дд/мм/гггг)
00368-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Главиница 000565380
ул. Витоша 44
Главиница BG325 7630 България
Айсун Кошуджу +359 86362040
obshtina@glavinitsa.bg +359 86362060

Интернет адрес/и

https://glavinitsa.bg

https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-1-zop/#h


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-1-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“.
15800000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”
Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други”
Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци”
Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”
Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”
Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
289735.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Месо, месни продукти и риба 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА Вид, качество, опаковка, разсфасовка, описание КОЛИЧЕСТВО
1. Кайма - кг. - смес свинско 60/телешко 40 – охладена 0,500кг., УС -200
2. Кайма кг. - смес свинско 40/ телешко 60 – охладена0,500кг., УС - 3930
3. Кренвирши -кг. Свински ТД -680
4. Наденица - кг. варена УС 740
5. Колбас шпек- кг. вакумиран УС 300
6. Наденица - кг. от телешко и свинско месо - сурова УС 204
7. Кебапче -бр. свинско и телешко месо 70гр. 17890
8. Кюфте -бр. свинско и телешко месо70гр 14970
9. Телешки шол- кг. замразен, без кост, сухожилия и тлъстини 50
10. Телешко филе- кг. замразено, без тлъстини и сухожилия 20
11. Свински шол - кг. замразен, без кост, сухожилия и тлъстини 480
12. Свинско филе - кг. замразено, без тлъстини и сухожилия 100
13. Пиле -кг. замразено 20
15. Пилешко бутче - кг. замразено 1020
17. Пилешки пържоли - кг. бут без кожа, замразена 1520
18. Шунка- Кг. от свинско месо по УС и ТД 17
19. Суджук- Кг. от телешко и свинско месо не вакумиран 6
20. Пастърма- Кг. от телешко месо - вакумирана 2
21. Филе елена- Кг. от свинско месо, вакумирано 3
22. Луканка - Кг. от телешко и свинско не вакумирана 5
23. Пилешки бут- кг. охладен 1500
24. Риба толстолоб- кг. Филе, вакумирано 10
25. Риба бяла -кг. Хек, вакумирано 60
26. Риба Пангасиус -кг. Филе, вакумирано 490
27. Салам -кг. Традиционен деликатес с класически добър вкус- УС 30
28. Пилешки дробчета, воденички и др. дреболии - кг Вакумирани,замразени 10
29. Пилешки крилца - кг Вакумирани,замразени 15
30. Пилешки хапки - кг Пакет, замразени и панирани 54
31. Риба Скумрия - кг. цяла замразена, вакумирана 1395
32. Кърначе - кг. замразено от свинско и телешко месо 20
Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
82157.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение
Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума внесена по посочена сметка;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълните

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА Вид, качество, опаковка, разсфасовка, описание КОЛИЧЕСТВО
1. Прясно мляко - л. 3% -кутия 1л. без раст.мазн. 200
2. Прясно мляко - л. 2% -кутия 1л. без раст.мазн. 3000
3. Кисело мляко - коф. 2% масленост, от сурово мляко „БДС 12:2010” без раст.мазн, кофичка – 0,400кг. 5905
4. Кисело мляко - коф. 3,6% масленост, от сурово мляко „БДС 12:2010” без раст.мазн, кофичка – 0,400кг. 6205
5. Сирене - кг. краве-бяло саламурено, без раст.маз вакуум, „БДС15:2010” 960
6. Сухо мляко за деца - кг. без канцерогенни вещества 2% 60
7. Кашкавалено роле - Кг. От кашкавал и шунка 6
8. Кашкавал - кг. краве, узрял, 100% краве мляко, „БДС 14:2010 от сурово мляко”, вакуум 340
9. Краве масло- бр. без раст.мазнини – 125гр. 2050
10. Яйца -бр. М,L – черупка – нормална, чиста, неповредена с тегло 50 гр.клас А 31050
11. Айрян - бр от краве кисело мляко 250гр. 100
12. Заквасена сметана - бр от 100 % натурално, селектирано, първокачествено краве мляко и жива млечна закваска 250гр. 50
13. Плодови кисели млека с парченца плод - бр. без консерванти за деца 200гр. 100
14. Сметана сладкарска - бр кутия 250гр. 50
15. Боза -Бр. с нат. Подсладители 1л. 1420
16. Топено сирене - Бр. натурално 250гр. 20
17. Майонеза - бр. Опаковка 0,200гр. 306
18. Бутер тесто - бр./пакет Пакет 0,800кг. 100
19. Маргарин - кг. Опаковка 0,250гр. 407
20. Мая за хляб жива -Бр. Пакет, 0.042гр. 50
21. Кори за баница - бр./пакет 400гр. 360
22. Замразени зеленчуци - Бр./пакет микс -0,500кг. 120
Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43814.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение
Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума внесена по посочена сметка;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълните

II.2) Описание 1

Пресни и сухи плодове и зеленчуци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА Вид, качество, опаковка, разсфасовка, описание КОЛИЧЕСТВО
1. Праскови - кг. Клас на качество I 155
2. Ябълки жълти - кг. Клас на качество I 20
3. Ябълки червени - кг. Клас на качество I 1150
4. Круши - кг. Клас на качество I 10
5. Банани - кг. Клас на качество I 1650
6. Портокали - кг. Клас на качество I 120
7. Мандарини - кг. Клас на качество I 270
8. Грозде - кг. Клас на качество I 220
9. Пъпеш - кг. Клас на качество I 120
10. Дини - кг. Клас на качество I 330
11. Киви - кг. Клас на качество I 20
12. Картофи - кг. Клас на качество I 6570
13. Лук сух - кг. Клас на качество I 4500
14. Зеле - прясно - кг. Клас на качество I 2790
15. Моркови - кг. Клас на качество I 1385
16. Домати - кг. Клас на качество I 2090
17. Краставици кг. Клас на качество I 2540
18. Пипер- пресен - кг. Клас на качество I 80
19. Тиквички бели - кг. Клас на качество I 20
20. Патладжан - кг. Клас на качество I 20
21. Зрял фасул - кг. Клас на качество I 2080
22. Ряпа /бяла, червена/ - кг. Клас на качество I 10
23. Чесън - кг. Клас на качество I 125
24. Зелена салата - бр Клас на качество I 30
25. Репички Бр./връзки- Клас на качество I 19
26. Пресен лук - Бр./връзки Клас на качество I 20
27. Пресен чесън - Бр./връзки Клас на качество I 15
28. Червено цвекло - кг Клас на качество I 10
29. Копър - Бр. Клас на качество I 60
30. Лимони - Кг. Клас на качество I 4
1. Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33426.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение
Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума внесена по посочена сметка;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълните

II.2) Описание 1

Консервирани хранителни продукти и напитки 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15897200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА Вид, качество, опаковка, разсфасовка, описание КОЛИЧЕСТВО
1. Консерва паприкаш -бр. смесена зеленчукова консерва, приготвена от нарязани пиперки и червени домати 0,700кг. 2185
2. Лютеница -бр. Буркан 0,560кг. По БДС 1980
3. Доматено пюре - бр. Буркан – 0,720кг. По БДС 420
4. Консерва гювеч - бр./кутия 0,680кг, без консерванти и оцветители и подсладители 270
5. Консерва зелен фасул- бр./буркан 0,680кг. без консерванти и оцветители 2310
6. Консерва грах -бр./кутия 0,850кг. без консерванти и оцветители 2250
7. Консерва домати -бр./буркан 680кг. белени без консерванти и оцветители 8170
9. Стерилизирани гъби- бр./буркан 0.540 кг. 440
10. Стерилизирани краставички- бр./буркан 680гр. 300
11. Пастет - бр./консерва Свински-180гр. 930
12. Конфитюр - бр./буркан 0,680 кг. с над 60% плод.съдърж. 350
13. Компот -бр./буркан 680кг.-праскови 1020
14. Компот -бр./ буркан 680кг.-кайсий 20
15. Компот -бр. /буркан 680кг.-круши 520
16. Компот -бр. /буркан 680кг.-ягоди 1020
17. Компот -бр. /буркан 680кг.-дюли 520
19. Натурален сок- бр 1л различни видове 100% 2000
20. Безалкохолни напитки - бр. 2л. с различни плодови аромати 50
21. Безалкохолни напитки - бр С различни плодови аромати-0,500л. 2820
23. Мед -бр./буркан Пчелен,натурален,400кг. 250
24. Мешена туршия - Бр./буркан с различни зеленчуци -0,680кг. 50
25. Лютеница- Кг./бидон По БДС 110
26. Сладка царевица- Бр./консерва 0,400гр. 5
27. Минерална вода -Бр. 0,500л. 3670
28. Печен пипер -Бр./буркан 680кг.- без консерванти 20
Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38961.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение
Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума внесена по посочена сметка;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълните

II.2) Описание 1

Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15833000      
15842200      
15872200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА Вид, качество, опаковка, разсфасовка, описание КОЛИЧЕСТВО
1. Вафли -бр. с шокол.покритие 50гр. 950
2. Вафли -Кутия 300гр без шок.покритие обикновени 150
3. Локум - бр./кутия обикновен 550
4. Бисквити - бр./пакет с овесени ядки 110 гр. 50
5. Бисквити -бр./пакет 330гр., състав
пшенично брашно, захар, растително масло (палмово), глюкозен сироп, суха млечна суроватка, набухватели: амониев бикарбонат, натриев бикарбонат, динатриев пирофосфат, агент за обработка на брашна: калиев метабисулфи; сол, ароматизант. 650
5. Бисквити обикновени- бр./пакет Обикновени 0,130гр. 400
6. Бисквити чаени -бр./пакет 0,130гр. 200
7. Меденки - бр. 50гр. 250
8. Халва -кг./кутия Тахан-0,400кг. 250
9. Шоколад - бр. млечен 90гр. 20
10. Овесени ядки- бр./пакет 250гр. 100
11. Мюсли - бр./пакет 500гр. 280
12. Кроасани - бр. С какаов пълнеж 1050
13 Брашно пшеничено - Кг./пакет ТИП 500- 1кг., УС 2170
14. Ванилия- бр. 0,002гр. 700
15. Грис - бр./пакет разф. 0,500кг. 195
16. Захар - кг./пакет кристална - 1 кг. 1080
17. Дафинов лист- бр./пакет 0,010кг 130
18. Джоджен сух - бр./пакет 0,010кг. 470
19. Леща- кг./пакет нелющена ,кафява разф. 1кг. 700
20 Леща-червена - кг./пакет разф. 1кг.- белена 100
21. Канела - бр./пакет 100 гр. 60
22. Маслини средни -кг./тенекия Тенекия 1кг. 310
23. Нишесте - бр./пакет 100гр. 1400
24. Олио -л./бутилка 1л. (еко пласм.) 4240
25. Ориз -кг./пакет 1кг. бисерен 1760
26. Оцет -бр./бутилка 0,700л., винен 535
27. Сол -кг./пакет готварска йодирана- 1кг. 690
28. Фиде - кг./пакет пакет- 0,400кг. 955
29. Черен пипер- бр./пакет зърна 10гр. 20
30. Червен пипер- бр./пакет млян -0,060кг. 770
31. Чубрица - суха- кг./пакет Ронена, пакет, 0,100кг. 175
32. Макарони- бр./пакет пакет- 0,400кг. 1290
33. Пудра захар - бр./пакет 0,500кг. 53
34. Зрял фасул - кг./пакет Неолющен, клас „Екстра”1кг. 350
35. Кимион бр./пакет- 10гр. 380
36. Сода бикарбонат - бр./пакет 100гр. 130
37. Чай билков - бр./кутия Билков, филтър без конец,20 бр./кутия, 600
38. бульон кубче- бр. Пилешки, телешки, зеленчуков 1890
39. Черен пипер – млян - бр./пакет 10гр. 2450
40. Чесън на прах - бр./пакет 10гр. 220
41. Галета -бр./пакет 200гр. 310
42. Стафиди -бр./пакет 100гр. 210
43. Фъстъци- Бр/пакет 100гр. 30
44. Какао на прах - Бр./пакет 100гр. 170
45. Жито грухана пшеница - бр./пакет 0,500кг. 70
46. Универсална подправка- бр./пакет която придава лесно и бързо добре балансиран вкус на всякакви ястия. Специалната комбинация от зеленчуци и подправки допълва вкуса на ястия от риба, месо, пиле, супи и салати, състав: лук на парчета и прах, парчета моркови и целина, магданоз, къри, кукурма, 930
47. Качамак разфасовка - Бр./пакет 0,500кг. 50
48. Царевичен корнфлейкс - Бр./пакет Натурален 1кг. 120
49. Царевичен корнфлейкс - Бр./пакет с шоколадово покритие 1кг. 100
50. Орехи - Кг./пакет Сурови 0,500кг. 10
51. Кетчуп - Бр. Без консерванти 1л. 50
52. девисил -Бр./пакет Сух, пакет 0,100гр. 100
53. лимонтузу- Бр./пакет 0,10гр. 30
54. Дребни сладки- Бр./тарелка Различни видове 1кг. 8
55. пасти -Бр. С шоколадово покритие 1330
56. Кашу ядки- Кг./пакет 100гр. 1
57. Бадеми ядки- Кг./пакет 100гр. 2
58. Царевица ядки -Кг./пакет 100гр. 3
1. Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40581.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение
Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума внесена по посочена сметка;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълните

II.2) Описание 1

Хляб и хлебни изделия 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Главиница

№ АРТИКУЛ МЯРКА Вид, качество, опаковка, разсфасовка, описание КОЛИЧЕСТВО
1. Хляб -бр. бял нарязан УС „България” 700гр. 65720
2. Хляб -бр. Пълнозърнест УС „България” 700гр. 500
3. Тесто - бр. 600гр. 530
4. Козунак -бр. 0,500гр. 1650
5. Питки за хамбургери- бр 0,60гр. 2940
6. франзела -Бр. 0,300гр. 90
1. Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50794.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за изпълнение
Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума внесена по посочена сметка;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълните
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1.Участниците да имат на разположение обект, регистриран от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) с разрешително по чл.12 от Закона за храните, включващо хранителните продукти от обособената/ите позиция/и, за която/които участникът участва.
Чуждестранните лица - да са вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При сключване на договор избраният за изпълнител трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява дейността в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация, ако е необходимо.
Участникът предоставя (декларира) в раздел А: „Годност” в Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за обстоятелствата по т. 1.1.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация на обекта, съгласно чл.12 от Закона за храните, издадено от ОДБХ по местонахождение на обекта, включващо хранителните продукти от обособената/ите позиция/и, за която/които участникът е определен за изпълнител.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма поставено изискване

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
За доказване изпълнението на това изискване участникът декларира обстоятелствата в ЕЕДОП част IV раздел В.
В случаите по чл.67, ал.5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, с които се доказва извършената доставка.
2. Участникът трябва да разполага с транспортни средства за превоз на хранителните продукти, предмет на поръчката.
Участникът предоставя (декларира) в поле 9) от раздел В: „Технически и професионални способности” в Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за обстоятелствата за специализираните транспортни средства, необходими за изпълнение на поръчката, в зависимост от това, за коя/и обособена/и позиция/и участва.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък, в който се упоменава вида, регистрационния номер, собствеността, номера на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства и вида на доказателствата за удостоверяване на изискванията.В случай че информацията не е достъпна, необходимо условие е да се представят копия на документи, за удостоверяване на декларираните обстоятелства.
Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените по–горе изисквания важат за обединението/консорциума като цяло.


1. Под доставки сходни с предмета и обема на поръчката следва да се разбира доставки с предмет и обем идентичен или сходен на обособената позиция, за която участникът подава оферта, а именно:
Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”.
Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други”
Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци”
Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”
Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”
Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”
2. За обособени позиции №1 и №2:
Участникът следва да има на разположение минимум 1 (един) брой транспортно средство (хладилни автомобили) - за превоз на хранителни продукти от животински произход и замразени храни.
Забележка: Това изискване е приложимо независимо дали съответният участник участва за изпълнение само на една от горепосочените обособени позиции или ще участва и за двете едновременно. Т.е. минималният брой на транспортните средства остава 1 (един) брой, ако даден участник подаде оферта за участие само за изпълнение на обособена позиция №1, само за изпълнение на обособена позиция №2 или подаде оферта за изпълнение и за двете обособени позиции.
3.За обособени позиции №3, №4, №5 и №6:
Участникът следва да има на разположение минимум 1 (един) брой транспортно средство за превоз на хранителни продукти от неживотински произход (бакалски стоки, плодове и зеленчуци и др.). Това изискване е приложимо независимо дали съответният участник участва за изпълнение само на една от горепосочените обособени позиции или ще участва и за всички едновременно. Т.е. минималният брой на транспортните средства остава 1 (един) брой, ако даден участник подаде оферта за участие само за изпълнение на обособена позиция №3, само за изпълнение на обособена позиция №4, само за изпълнение на обособена позиция №5, само за изпълнение на обособена позиция №6 или подаде оферта за изпълнение в комбинация едновременно за описаните обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и участник за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Липсата на горепосочените обстоятелства се декларира в ЕЕДОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/10/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/04/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Главиница, ул. Витоша 44, сградата на Община Главиница

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва