Деловодна информация
00752МВР
12491оп-662 12/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/03/2019 (дд/мм/гггг)
00752-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на вътрешните работи 000695235
улица 6-ти Сeптември №29
София BG411 1000 България
Борислава Дирекова +359 29824217
dop@mvr.bg +359 29824231

Интернет адрес/и

https://mvr.bg/dop/

https://mvr.bg/dop/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider58/a15bf600-6d1b-4089-ab5e-2218be8b1b72/2019-SMR-3
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Дирекция Обществени поръчки - Министерство на вътрешните работи 000695235
улица Г. С. Раковски №112
София BG411 1000 Виетнам
Борислава Дирекова +359 29824217
dop@mvr.bg +359 29824231

Интернет адрес/и

https://mvr.bg/dop/

https://mvr.bg/dop/профил-на-купувача/

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Обществени поръчки - Министерство на вътрешните работи 000695235
улица Г. С. Раковски №112
София BG411 1000 Габон
Павлинка Иванова +359 29824198
dop@mvr.bg +359 29824231

Интернет адрес/и

https://mvr.bg/dop/

https://mvr.bg/dop/профил-на-купувача/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на инвестиционни проекти,упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително - монтажни работи (инженеринг) за изграждане на площадки за разполагане на контейнери” по 3 обособени поз.
45200000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка включва:1.Проектно–проучвателни работи- предварителни проучвания,изработване на инв. проект във фаза раб. проект,изработване на характерни детайли;упражняване на авторски надзор по време на строителството.Съдържанието и частите на инв. проект, трябва да е съобразено със заданието за проектиране и изискванията в „Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”(ДВ- бр. 51/2001 год., изм. ДВ, бр. 85 от 27.10.2009г.); 2.Изпълнение на предвидените в проекта СМР за изграждане на площадки за разполагане на контейнери.В т. ч.: временно строителство; доставка на необходимите материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими за въвеждане в експлоатация на обекта;строително–монтажни работи;единични,комплексни и 72-часови изпитвания;изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; 3.Изпълнение на авторски надзор, съгл. чл.162 от ЗУТ по време на изпълнение на строителството на обекта;4Съгл. чл. 137, ал. 1,т.1 от ЗУТ обектите са I кат. стр.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8313900.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР (инженеринг) за изграждане на площадка за разполагане на контейнери в град Елхово, ул. „ Морава“ № 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

град Елхово, ул. „Морава“ № 1

„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително - монтажни работи (инженеринг) за изграждане на площадка за разполагане на контейнери в град Елхово, ул. „Морава“ № 1“: при изпълнение на обособената позиция, следва да се изготвят работни проекти по всички специалности за необходимите строително - монтажни работи на обекта, с цел изграждане на временно селище и инженерните съоръжения към него в част от района на РДГП – Елхово, отговарящо на следните изисквания: Изграждане на инфраструктурен район с три обособени зони за нуждите на МВР, инженерните съоръжения към терена (транспортни, ВиК, електро и комуникации) и благоустрояването му, с обща площ приблизително 27 000 кв.м.; Изграждане на монолитна ограда по периферията на района; Изграждане на входна буферна зона и КПП; Изграждане на вътрешна ограда, разделяща зоните с различно предназначение; Изграждане на зонирани площадки за разполагане на контейнерите; Да се предвидят битово рекреационни зони, с навеси от метална конструкция; Изграждане на Вертикална планировка. Изграждане на електрозахранване на района, изграждане на осветление на района и оградата, вкл. резервно, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации и комуникационни, охранителни системи и видеонаблюдение, изграждане на площадкова ВиК мрежа. След изготвяне на проектирането, следва да се изпълнят всички строително-монтажни работи, както и да се осъществява авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ по време на строителството.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на техническото предложение на участника    40%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
4410833.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044, фонд „Убежище, миграция и интеграция”

В “МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ” (съгласно Приложение №4А) от документацията за участие, са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка.

II.2) Описание 1

„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР (инженеринг) за изграждане на площадка за разполагане на контейнери в гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис 1” № 54” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис 1” № 54”

„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително - монтажни работи (инженеринг) за изграждане на площадка за разполагане на контейнери в гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис 1” № 54” при изпълнение на обособената позиция, следва да се изготвят работни проекти по всички специалности за необходимите строително - монтажни работи на обекта, с цел изграждане на временно селище и инженерните съоръжения към него в част от района на района на ГПУ – Малко Търново, отговарящо на следните изисквания: Изграждане на инфраструктурен район с три обособени зони за нуждите на МВР, инженерните съоръжения към терена (транспортни, ВиК, електро и комуникации) и благоустрояването му, с обща площ приблизително 7 500 кв.м.; Изграждане на монолитна ограда по периферията на района; Изграждане на входна буферна зона и КПП; Изграждане на външна ограда - метална ограда по периферията на района, Изграждане на входна буферна зона от лека метална ограда, и КПП; Изграждане на лек тип ограда, разделяща зоните с различно предназначение;Изграждане на зонирани площадки за разполагане на контейнерите; Да се предвидят битово рекреационни зони, с навеси от метална конструкция; Изграждане на Вертикална планировка. Изграждане на електрозахранване на района, изграждане на осветление на района и оградата, вкл. резервно, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации и комуникационни, охранителни системи и видеонаблюдение, изграждане на площадкова ВиК мрежа. След изготвяне на проектирането, следва да се изпълнят всички строително-монтажни работи, както и да се осъществява авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ по време на строителството.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на техническото предложение на участника с тежест    40%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
1750333.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044,фонд „Убежище, миграция и интеграция”

В “МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ” (съгласно Приложение №4Б) от документацията за участие, са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка.

II.2) Описание 1

„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР (инженеринг) за изграждане на площадка за разполагане на контейнери в гр. Любимец, ул. „Одрин” № 73 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр. Любимец, ул. „Одрин” № 73

„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително - монтажни работи (инженеринг) за изграждане на площадка за разполагане на контейнери в гр. Любимец, ул. „Одрин” № 73“ : при изпълнение на обособената позиция, следва да се изготвят работни проекти по всички специалности за необходимите строително - монтажни работи на обекта, с цел изграждане на временно селище и инженерните съоръжения към него в част от района на района на бивше военно поделение поземлен имот № 001132 в землището на град Любимец, отговарящо на следните изисквания:Изграждане на инфраструктурен район с две обособени зони за нуждите на МВР, инженерните съоръжения (транспортни, ВиК, електро и комуникации) към терена и благоустрояването му, с обща площ приблизително 15392 кв.м.; Разчистване на терена включващо разрушаването на 15 броя сгради. Изграждане на монолитна ограда по периферията на района; Изграждане на входна буферна зона и КПП;Изграждане на лек тип ограда, разделяща зоните с различно предназначение;Изграждане на зонирани площадки за разполагане на контейнерите;Да се предвидят битово рекриационни зони, с навеси от метална конструкция; Изграждане на Вертикална планировка. Изграждане на електрозахранване на района, изграждане на осветление на района и оградата, вкл. резервно, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталации и комуникационни, охранителни системи и видеонаблюдение, изграждане на площадкова ВиК мрежа. След изготвяне на проектирането, следва да се изпълнят всички строително-монтажни работи, както и да се осъществява авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ по време на строителството.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на техническото предложение на участника с тежест    40%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
2152733.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044,фонд „Убежище, миграция и интеграция”

В “МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ” (съгласно Приложение №4В) от документацията за участие, са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за строителни дейности по обекти първа група, първа категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137, aл.1,т.1 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, Раздел А от приложения електронен ЕЕДОП ( Приложение №2), а доказателствата за съответствие се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител следва да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
*Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.2.1.Участникът трябва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под дейност или дейности попадащи в обхвата на поръчката следва да се разбират СМР при изпълнение на обекти, самостоятелно или в комбинация от следните дейности: изграждане на стоманобетонна ограда, изпълнение на вертикална планировка включваща бетонна плоча минимум 2000м2, изграждане на ВиК мрежа, изграждане на електрозахранваща мрежа, изграждане на външно осветление, изграждане на видеонаблюдение, изграждане на мълниезащитна система
Документи за доказване на изискванията по т.1.2.1:
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, Раздел Б от приложения електронен ЕЕДОП ( Приложение №2), а доказателствата за съответствие се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, както и документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП - справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.1.2.2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност (съгласно чл.171 от ЗУТ) на лицето (лицата), отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка (първа категория, съгласно чл.137, ал.1,т.1 от ЗУТ), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителството.
Документи за доказване на изискванията по т.1.2.2:
На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в Част IV, Раздел Б от приложения електронен ЕЕДОП ( Приложение №2), а доказателствата за съответствие се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителството.


По отношение на точка 1.2.1.: Участникът трябва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, в размер не по-малък от размера на: за Обособена позиция №1 не по-малко от 4 000 000 (четири милиона) лева, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, за Обособена позиция №2 не по-малко от 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди лева) лева, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си и за Обособена позиция №3 не по-малко от 2 000 000 (два милиона) лева.
По отношение на точка 1.2.2.: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност (съгласно чл.171 от ЗУТ) на лицето (лицата), отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка (първа категория, съгласно чл.137, ал.1,т.1 от ЗУТ), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.3.1. Участникът следва да е изпълнил дейност/дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
*Обхват включващ дейност от предмета на поръчката е: СМР при изпълнение на обекти, самостоятелно или в комбинация от следните дейности изграждане на стоманобетонна ограда, изпълнение на вертикална планировка включваща бетонна плоча минимум 2000м2, изграждане на ВиК мрежа, изграждане на електрозахранваща мрежа, изграждане на външно осветление, изграждане на видеонаблюдение, изграждане на мълниезащитна система.
1.3.2. Участникът следва да е изпълнил дейност/дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
*Обхват включващ дейност от предмета на поръчката е: проектиране на: инженерни мрежи за електро захранване, проектиране на мълниезащитна система, ВиК мрежа, проектиране на видеонаблюдение, проектиране на вертикална планировка включваща бетонова площадка, проектиране на стоманобетонна ограда.
1.3.3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството.
Критериите за подбор са подробно oписани в Раздел V от документацията за настоящата обществена поръчка.


За т. 1.3.1:Участникът следва да e изпълнил 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. За т. 1.3.2:Участникът следва да e изпълнил 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. За т.1.3.3.: Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва: За изпълнение на проектирането:а) Ръководител на обекта за изпълнение на проектирането: Строителен инженер промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения: висше образование със степен магистър или екв., Специалност „Промишлено и гражданско строителство или Строителство на сгради и съоръжения“, „Транспортно строителство“, „Пътно строителство“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; •общ професионален опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;•специфичен професионален опит – проектант в екип по проектиране и авторски надзор по част „Конструктивна“ на минимум 1 обект.
б) Екип от проектанти по всички части на проектите посочени в техническата спецификация, с правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране най-малко:
Проектант част „Архитектурна“- 1 бр.; Проектант част „Конструктивна“- 1 бр.; Проектант част „Вертикална планировка“- 1 бр; Проектант част „Електро“- 1 бр; Проектант част „ВиК“ - 1 бр; Проектант „План за здраве и безопасност”- 1 бр; Проектант „План за управление на строителните отпадъци“- 1 бр; Проектант „Противопожарна безопасност”- 1 бр
*Забележка: Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), или в Регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите или съответен регистър на държавата в която са установени.
*Забележка: Не се допуска посочването на един и същи експерт проектант за изпълнение на повече от една част от проекта.*Забележка: Под „еквивалентна специалност” в настоящата процедура следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименувана по друг начин или обхваща същата област на знанието. Забележка: На етап подаване на офертата чуждестранните лица е достатъчно да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на ЗППК (Закон за признаване на професионалната квалификация). Преди сключването на договора по отношение на същите следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.
За изпълнение на строителството:а) Техн. ръководител: висше образование със степен магистър в направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;•общ професионален опит – минимум 5 (пет) години по специалността;•специфичен опит като техн. ръководител на минимум един строителен обект с обществено предназначение;
б) Инженер „ВиК“: висше образование със степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация“, или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;•общ професионален опит – минимум 5 (пет) години по специалността;•специфичен опит като член на екип по изпълнение на минимум 1 обект вкл. изграждане на ВиК мрежа/инсталация;
в) Инженер...Критериите за подбор са подробно описани в раздел V от документацията
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

град София,улица Г. С. Раковски №112

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора по съответната обособена позиция е 5 % от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5, чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП, чл. 69 от ЗПКОНПИ и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, която надвишава общата прогнозна стойност за съответната обособена позиция, посочена в раздел II.2.6) на обявлението.
3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация по съответната обособена позиция.
4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва