Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 45 11/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
11/03/2019 (дд/мм/гггг)
00580-2019-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония 34
Самоков BG412 2000 България
Кирил Поповянски - директор на ОП РЦУО +359 66630
obsamop.nov1@mail.bg +359 60050

Интернет адрес/и

http://samokov.bg

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – САМОКОВ” с четири обособени позиции;
42900000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка има 4 /четири/ обособени позиции, както следва:
? Обособена позиция № 1 – „Доставка, монтаж, пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьор и обучение за работа с нея”;
? Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж и пуск на ново вибросито”;
? Обособена позиция № 3 – „Доставка на употребявана мобилна дробилка”;
? Обособена позиция № 4 - „Доставка на на употребяван товарен автомобил”;
Обществената поръчка ще се изпълнява съгласно изискванията на възложителя, определени в Документацията и Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
390000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

№ 1 – „Доставка, монтаж, пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьор и обучение за работа с нея”; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42900000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на ОП Регионален център за управление на отпадъците - местност Катранджия, землището на гр. Самоков.

? Обособена позиция № 1 – „Доставка, монтаж, пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьор и обучение за работа с нея”, с предмет доставка, монтаж, пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьор, както и обучение на персонала на възложителя за работа с нея, съгласно изискванията, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
160000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
70

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 2 – „Доставка, монтаж и пуск на ново вибросито”; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42900000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на ОП Регионален център за управление на отпадъците - местност Катранджия, землището на гр. Самоков.

? Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж и пуск на ново вибросито”, с предмет доставка, монтаж и пуск на ново вибросито, съгласно изискванията на възложителя, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
70

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 3 – „Доставка на употребявана мобилна дробилка”; 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42900000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на ОП Регионален център за управление на отпадъците - местност Катранджия, землището на гр. Самоков.

? Обособена позиция № 3 – „Доставка на употребявана мобилна дробилка”, с предмет доставка на употребявана мобилна дробилка, съгласно изискванията на възложителя, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
70

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 4 - „Доставка на на употребяван товарен автомобил”; 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42900000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на ОП Регионален център за управление на отпадъците - местност Катранджия, землището на гр. Самоков.

? Обособена позиция № 4 - „Доставка на на употребяван товарен автомобил” с предмет доставка на употребяван товарен автомобил, съгласно изискванията на възложителя, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
70

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма такива изиквания в критериите за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма икономически и финансови изисквания към участниците.

Няма икономически и финансови изисквания към участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

? Обособена позиция № 1 – „Доставка, монтаж и пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьор”:
1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 1 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция следва да се разбира доставка, монтаж и пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьр.
2. Автоматичната преса със захранващ кабел следва да има CE сертификат, доказващ, че продуктът отговаря на всички изисквания на нормативните актове на Европейския съюз и могже да бъде разпространяван сред страните-членки на ЕС.
3. Производителят на автоматичната преса със захранващ кабел следва да притежава международен стандарт за качество ISO 9001.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 1.
? Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж и пуск на ново вибросито”:
1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 2 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция следва да се разбира доставка, монтаж и пуск на ново вибросито.
2. Участникът следва да разполага със сертификат BS OHSAS 18001 – стандарт за управление на здравето и безопасността при работа.
3. Участникът следва да разполага с международен стандарт за качество ISO 9001.
4. Участникът следва да разполага със сертификат за управление по отношение на околната среда - ISO 14001:2015.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 2.
? Обособена позиция № 3 – „Доставка на употребявана мобилна дробилка”:
Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 3 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция следва да се разбира доставка на употребявана мобилна дробилка.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 3.
? Обособена позиция № 4 – „Доставка на употребяван товарен автомобил”:
Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 4 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция следва да се разбира доставка на употребяван товарен автомобил.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 4.


? Обособена позиция № 1 – „Доставка, монтаж и пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьор”:
1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 1 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция следва да се разбира доставка, монтаж и пуск на нова автоматична преса със захранващ транспортьр.
2. Автоматичната преса със захранващ кабел следва да има CE сертификат, доказващ, че продуктът отговаря на всички изисквания на нормативните актове на Европейския съюз и могже да бъде разпространяван сред страните-членки на ЕС.
3. Производителят на автоматичната преса със захранващ кабел следва да притежава международен стандарт за качество ISO 9001.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 1.
? Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж и пуск на ново вибросито”:
1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 2 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция следва да се разбира доставка, монтаж и пуск на ново вибросито.
2. Участникът следва да разполага със сертификат BS OHSAS 18001 – стандарт за управление на здравето и безопасността при работа.
3. Участникът следва да разполага с международен стандарт за качество ISO 9001.
4. Участникът следва да разполага със сертификат за управление по отношение на околната среда - ISO 14001:2015.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 2.
? Обособена позиция № 3 – „Доставка на употребявана мобилна дробилка”:
Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 3 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция следва да се разбира доставка на употребявана мобилна дробилка.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 3.
? Обособена позиция № 4 – „Доставка на употребяван товарен автомобил”:
Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 4 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция следва да се разбира доставка на употребяван товарен автомобил.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 4.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно клаузите в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на общинска администрация- гр. Самоков, заседателна зала -трети етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба са сугласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва