Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 40 06/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
06/03/2019 (дд/мм/гггг)
00580-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония 34
Самоков BG412 2000 България
инж. Бранимира Бодурова - директор на дирекция ХДЕТТОС +359 66630
obsamop.nov1@mail.bg +359 60050

Интернет адрес/и

http://samokov.bg

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков. Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и ул. мрежа
90500000      
Услуги

Настоящата обществена поръчка има 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков”, с предмет сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища на територията на община Самоков, съгласно изискванията, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
Обособена позиция № 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в община Самоков”, с предмет зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места на територията на Община Самоков, съгласно изискванията на възложителя, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7643416.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

№ 1 – „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков”; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90500000      
90510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на Община Самоков, като се включват гр. Самоков, села, к.к. Боровец, к.к. Мальовица и вилни зони.

Обособена позиция № 1 – „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков”, с предмет сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища на територията на община Самоков, съгласно изискванията, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА „Технически предложение” (ТП)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
5273583.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в община Самоков”; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на Община Самоков, като се включват гр. Самоков, села, к.к. Боровец, к.к. Мальовица и вилни зони.

Обособена позиция № 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в община Самоков”, с предмет зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на община Самоков и уличната мрежа на населените места на територията на Община Самоков, съгласно изискванията на възложителя, определени в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА „Технически предложение” (ТП)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2369833.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Самоков”:
1. ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, включително изисквания във връзка с вписването в професионални и търговски регистри
Участникът следва да притежава валидна регистрация за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издадена съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, по реда на Глава V, Раздел II, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави следната информация: номер, дата на издаване и издател на регистрационния документ, сайт за достъп до публичен регистър на документа (ако е приложимо) или номер в аналогичен регистър в държавата, в която чуждестранният участник е установен или посочва номер, дата, орган-издател на съответното разрешение или членство в определена организация, когато за осъществяване на дейността се изисква разрешение или членство в определена организация.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване общинската пътна мрежа на Община Самоков и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в община Самоков”:
1. Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет, индентичен или сходен, с този на настоящата обособена позиция № 2 за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира дейност по зимно поддържане и снегопочистване.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойност, дата и получател на дейност с предмет, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция № 2.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За обособена позиция 1:
2.1. ОБОРОТ
В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот не по-малко от
4 500 000 лева (четири милиона и петстотин хиляди лева) без ДДС и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от 2 500 000 лева (два милиона и петстотин хиляди лева) без ДДС.
Под услуги „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира – услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се прилага към обединението – участник, а не към всяко от лицата, включени в него.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП. Информацията следва да включва извършените услуги от конкретния вид, изпълнени през последните три години услуги, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датата/датите на изпълнение и получателите.
За обособена позиция 2:
2.1. ОБОРОТ
В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот не по-малко от
2 000 000 лв. (два милиона лева) без ДДС и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от
1 000 000 лв. (един милион лева) без ДДС.
Под услуги „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира – услуги по зимно поддържане и снегопочистване.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се прилага към обединението – участник, а не към всяко от лицата, включени в него.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП. Информацията следва да включва извършените услуги от конкретния вид, изпълнени през последните три години услуги, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датата/датите на изпълнение и получателите.


За обособена позиция 1:
2.1. ОБОРОТ
В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот не по-малко от
4 500 000 лева (четири милиона и петстотин хиляди лева) без ДДС и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от 2 500 000 лева (два милиона и петстотин хиляди лева) без ДДС.
Под услуги „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира – услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се прилага към обединението – участник, а не към всяко от лицата, включени в него.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП. Информацията следва да включва извършените услуги от конкретния вид, изпълнени през последните три години услуги, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датата/датите на изпълнение и получателите.
За обособена позиция 2:
2.1. ОБОРОТ
В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три приключили финансови години (2016, 2017 и 2018год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот не по-малко от
2 000 000 лв. (два милиона лева) без ДДС и оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от
1 000 000 лв. (един милион лева) без ДДС.
Под услуги „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира – услуги по зимно поддържане и снегопочистване.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се прилага към обединението – участник, а не към всяко от лицата, включени в него.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП. Информацията следва да включва извършените услуги от конкретния вид, изпълнени през последните три години услуги, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датата/датите на изпълнение и получателите.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция 1:
2.2.1.Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
2.2.1.1. За сметосъбиране и сметоизвозване:
специализирани сметоизвозни автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” и кофи – не по-малко от 6 броя;
специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдове за ТБО тип „Бобър” и тип кофа - не по-малко от 1 брой;
самосвали или бордови товарни автомобили за отпадъци - не по-малко от 2 броя.
2.2.1.2. За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:
специализиран автомобил за машинно метене на улици - не по-малко от 1 брой;
специализирани автомобили за машинно миене на улици - не по-малко от 2 броя;
самосвали или бордови товарни автомобили за отпадъци от почистването - не по-малко от 2 броя.
2.2.1.3. За ликвидиране на микросметища:
булдозер верижен - не по-малко от 1 броя;
колесен многофункционален челен товарач - не по-малко от 1 брой;
багер - не по-малко от 1 брой;
самосвали - не по-малко от 2 броя;
специализирана платформа (лодка) – минимум 1 брой.
2.2.2. Участникът следва да разполага със складова и ремонтна база (собствена или наета) на територията на Община Самоков, предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк, използван за изпълнението на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП, като посочва технически параметри на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, техническите спецификации за специализираните автомобили/, както и правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а за материално - техническата база – адрес, местонахождение, идентификатор № /при наличност/, правно основание за ползването на имота.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т.9 в ЕЕДОП или графа Инструменти, съоръжения или техническо оборудване в еЕЕДОП. * При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.
За обосбена позиция 2:
2.2.1.Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
специализиран автомобил снегорин с гребло, комбиниран с пясъкоразпръсквач – до 10 броя;
самосвали или бордови товарни автомобили – не по-малко от 2 броя;
колесен многофункционален челен товарач – минимум 1 брой;
роторен снегорин с минимум 110 конски сили – не по-малко от 2 броя;
булдозер – 7,5 тона – минимум 1 брой;
колесен трактор с гребло или друга еквивалентна специализирана техника – не по-малко от 15 броя.
2.2.2. Участникът следва да разполага със складова и ремонтна база (собствена или наета) на територията на Община Самоков, предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния парк, използван за изпълнението на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП, като посочва технически параметри на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, техническите спецификации за специализираните автомобили/, както и правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а за материално - техническата база – адрес, местонахождение, идентификатор № /при наличност/, правно основание за ползването на имота.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т.9 в ЕЕДОП или графа Инструменти, съоръжения или техническо оборудване в еЕЕДОП. * При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.


За обособени позиции 1 и 2:
3. Участникът следва да разполага с международен стандарт за качество ISO 9001.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП.
4. Участникът следва да разполага със сертификат за управление по отношение на околната среда - ISO 14001:2015.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП.
5. Участникът следва да разполага със сертификат OHSAS 18001 за управление на безопасността и здравето при работа.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV от ЕЕДОП.
За обособена позиция 2:
2.2.3. Участникът следва да разполага със складова и ремонтна база (собствена или наета) на територията на Община Самоков, предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния парк, използван за изпълнението на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП, като посочва технически параметри на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, техническите спецификации за специализираните автомобили/, както и правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а за материално - техническата база – адрес, местонахождение, идентификатор № /при наличност/, правно основание за ползването на имота.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т.9 в ЕЕДОП или графа Инструменти, съоръжения или техническо оборудване в еЕЕДОП. * При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно клаузите в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/04/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на общинска администрация- гр. Самоков, заседателна зала -трети етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва