Деловодна информация
00092
ДЛ001972 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00092-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Смолян 000615118
бул. България № 12
Смолян BG424 4700 България
Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян +359 30167610
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Смолян 000615118
бул. България №12, Приемна № 1 – Деловодство
Смолян BG424 4700 България
Малина Кръстева +359 30167619
obshtina_smolyan@abv.bg +359 30162426

Интернет адрес/и

www.smolyan.bg

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“.
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на ремонт на пешеходната зона на Стария център в град Смолян. Предвижда се изпълнение на строителни и ремонтни работи, свързани с фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нова настилка от щампован бетон, демонтаж на стари и полагане на нови цветни бордюри и почистване и обработка на фуги, импрегниране и лакиране на цялата пешеходна зона. Ремонтът обхваща основно участък от клуб „Топ Старс“ до сградата на Областна дирекция на МВР – Смолян, в който участък се извършва фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нова настилка от щампован бетон. Предвижда се и частичен ремонт на засегнати участъци от цялата пешеходна зона. Също така е предвидено импрегниране и лакиране на щампования бетон по цялата дължина на пешеходната зона, както и почистване, оформяне и обработка на фугите с подходящ хидроизолационен пълнител. Новата им обработка се предвижда да се изпълни от мек еластичен материал на силиконова основа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
375000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45100000      
45233262      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

пешеходната зона на Стария център в град Смолян

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на ремонт на пешеходната зона на Стария център в град Смолян. Предвижда се изпълнение на строителни и ремонтни работи, свързани с фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нова настилка от щампован бетон, демонтаж на стари и полагане на нови цветни бордюри и почистване и обработка на фуги, импрегниране и лакиране на цялата пешеходна зона. Ремонтът обхваща основно участък от клуб „Топ Старс“ до сградата на Областна дирекция на МВР – Смолян, в който участък се извършва фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нова настилка от щампован бетон. Предвижда се и частичен ремонт на засегнати участъци от цялата пешеходна зона. Също така е предвидено импрегниране и лакиране на щампования бетон по цялата дължина на пешеходната зона, както и почистване, оформяне и обработка на фугите с подходящ хидроизолационен пълнител. Новата им обработка се предвижда да се изпълни от мек еластичен материал на силиконова основа със сулфатоустойчив цимент. При изпълнение на строителните дейности следва да се запази съществуващия архитектурен вид на настилката от щампован бетон.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    15
Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
375000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Оферти с цена и/или срок за изпълнение над горепосочените съответни максимални стойности ще бъдат отстранявани.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от II група (строежи от транспортната инфраструктура), IV категория (строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от Закона за устройство на територията – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях) съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т.1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/а документа за регистрация и точно позоваване на документа.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на документ, удостоверяващ, че участникът има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително е извършил съответна регистрация (притежава правоспособност) за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му - единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/декларация или сертификат/удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежa, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издаден/о от компетентен орган съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ. В хода на процедурата е приложима възможността за доказване чрез представяне на всякакъв друг вид аналогичен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т.9 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще ще бъдат на разположение на участника за изпълнение на договора.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и опазване на околната среда.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел Г от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация относно наличието на сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството и на задължителните стандарти или системи за екологично управление, и се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите и точно позоваване на документа/ите. Ако за участника не са налице горепосочените сертификати, следва да обясни причината за това и посочва: какви други доказателства могат да бъдат представени относно схемата за гарантиране на качеството и относно стандартите или системите за екологично управление.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствие със съответните спецификации или стандарти – сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на качеството и с определени системи или стандарти за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието /ЗНАООС/.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, както следва:
а) пътна фреза – 1 бр.;
б) бетоновоз – 1 бр.;
в) автобетонпомпа – 1 бр.;
г) самосвал – 1 бр..
2. Участникът следва да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума, представляваща 30 % /тридесет на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка с ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен; обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия (строител, респ. аналогична професия, предоставяна в друга съответна държава) или дейност (строителство, респ. аналогична дейност, предоставяна в друга съответна държава) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107, т.4 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на поръчката, както следва:
2.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ .
2.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ .
2.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ;
- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва