Деловодна информация
00840
12 00 - 39 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/02/2019 (дд/мм/гггг)
00840-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дряново 000215729
ул. Бачо Киро 19
Дряново BG322 5370 България
инж. Пламен Пенчев +359 67672962
penchev@dryanovo.bg +359 67674303

Интернет адрес/и

www.dryanovo.bg

http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=qEekU11uge8%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=qEekU11uge8%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи за цялостен ремонт на ул. „Шипка“, гр. Дряново“
45000000      
Строителство

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към документацията за обществената поръчка Количествена сметка – Образец № 5. Описание на съществуващото положение и подробно описание на изискванията към плануваните видове СМР се съдържат в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3057745.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Терторията на община Дряново

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, в т.ч. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него; техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване; и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към документaцията за обществената поръчка Количествена сметка – Образец № 5. Описание на съществуващото положение и подробно описание на изискванията към плануваните видове СМР се съдържат в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към документaцията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3057745.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Изискване за вписване в професионален регистър:
Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Минимално ниво: участникът следва да има правоспособност да изпълнява строежи от групата и категорията, в която попада обекта на поръчката – втора и четвърта група, трета категория.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност чрез изписване на данните за вписването в ЦПРС, респ. в аналогичен регистър, дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и период на валидност) и обхвата на регистрацията (групата и категорията строежи, описани в него).
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора възложителят изисква копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от групата и категорията, в която попадат обектите на поръчката
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Изискване за реализиран минимален общ оборот:
Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът попълва в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ данни за неговия „годишен общ оборот“ за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, съгласно годишните му финансови отчети, както и информация за документите, въз основа на които участникът декларира данните.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, или техните съставни части, когато публикуването им се изисква.
2. Изискване за наличие на застраховка:
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ за „строител“, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в случай че участникът е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/, съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.


1. Относно изискването за реализиран минимален общ оборот:
Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 3 500 000 лв. (три милиона и петстотин хиляди лева) изчислен на база годишните обороти.
2. Относно изискването за наличие на застраховка:
Минимално ниво: Участникът да е застрахован със застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (най-малко за обекти от трета категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване за наличие на опит:
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности с посочване и описание на строително-монтажните дейности (предмета), стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Изискване за технически персонал за изпълнение на поръчката:
Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката.
ВАЖНО:
Един експерт не може да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
Забележка: При използването на експерти – чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените специалности.
Удостоверяване:
При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:
- трите имена и позиция, която ще заема експертът при изпълнение на поръчката;
- професионална квалификация на предложените експерти – направление/специалност, учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;
- професионален опит по специалността (когато се изисква) – посочва се месторабота, период, длъжност, основни функции;
- специфичен професионален опит (когато се изисква) – посочва се инфраструктурният проект и заеманата позиция/длъжност на лицето, като от описанието на проекта следва да става ясно какви дейности за били включени в предмета му, съгласно изискването на възложителя за специфичен опит.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства.
3. Изискване за техническо оборудване за изпълнение на поръчката:
Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване:
При подаване на офертата, съответствие с изискването се удостоверява в съответното поле на Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с деклариране на информация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора с Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП.


1. Отн. изискв. за наличие на опит:
През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил строителни дейности (на един или няколко обекта) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката“ се приемат строит. дейности (на един или няколко обекта) по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улична и/или пътна мрежа, представляваща техническа инфраструктура с дължина минимум 2 500 л.м., както и строит. дейности (на един или няколко обекта) по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа с дължина минимум 2 500 л.м.
2. Отн. изискв. за техн. персонал за изп-е на поръчката:
а) Ръководител на екипа – 1 бр.: с висше образование в проф. направл. шифър 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС № 125/2002 г., професионална квалификация „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;
•професионален опит – минимум 5 години професионален опит по специалността;
•специфичен опит – опит като ръководител проект в изпълнението на поне един инфраструктурен проект с предмет: строителни дейности по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улична и/или пътна мрежа, представляваща техн. инфраструктура или еквивалентни характеристики в случай, че участникът е чуждестранно лице.
б) Технически ръководител – 1 бр.: с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ;
•професионален опит – минимум 3 години професионален опит по специалността;
•специфичен опит – опит като технически ръководител в изпълнението на поне един инфраструктурен проект с предмет: строителни дейности по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улична и/или пътна мрежа, представляваща техн. инфраструктура или еквивалентни характеристики в случай, че участникът е чуждестранно лице.
в) Инженер по част „Пътна“ – 1 бр.: с висше образование в проф. направл. шифър 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС № 125/2002 г., професионална квалификация „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;
•професионален опит – минимум 3 години професионален опит по специалността;
•специфичен опит – опит като инженер по част Пътна в изпълнението на поне един инфраструктурен проект с предмет: строителни дейности по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улична и/или пътна мрежа, представляваща техн. инфраструктура или еквивалентни характеристики в случай, че участникът е чуждестранно лице.
г) Инженер по част „ВиК“ – 1 бр.: с висше образование в проф. направл. шифър 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления“ приет с ПМС № 125/2002 г., проф. квалификация „ВиК“, „ХМС“, „ХТС“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;
•професионален опит – минимум 3 години професионален опит по специалността;
•специфичен опит – опит като инженер по част ВиК в изпълнението на поне един инфраструктурен проект с предмет: строителни дейности по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа, представляваща техн. инфраструктура или еквивалентни характеристики в случай, че участникът е чуждестранно лице.
........ Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват чрез целеви средства от републиканския бюджет съгласно Постановление на Министерския съвет № 315/ 19.12.2018 г.
2. Условията и начинът на плащане са описани в проекта на договор, приложен към документацията за настоящата обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/04/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр. Дряново, Община Дряново, ул. Бачо Киро 19, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

........ Продължава от Раздел III.1.3):
т. 2 - Мин. ниво относно изискв. за техн. персонал за изп-е на поръчката:
д) Специалист „Контрол на качеството“ – 1 бр.:
•квалификация, удостоверена със сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно.
е) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ – 1 бр.:
? завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен.
ж) Заварчик на РЕ тръби – 2 бр.: притежаващ „Свидетелство за правоспособност по заваряване“ на РЕ или еквивалентно тръби и актуална здравна книжка или еквивалентен документ.
т.3 - Мин. ниво относно изискв. за техн. оборудване за изп-е на поръчката:
•Комбиниран багер – 2 бр.
•Багер с чук – 1 бр.
•Фугорез – 1бр.
•Къртач – 1 бр.
•Водоноска – 1бр.
•Бордови автомобил – 1 бр.
•Самосвал – 2 бр.
•Еднобанджен валяк /земни работи/ - 1 бр.
•Пътна фреза – 1 бр.
•Асфалтополагаща машина – 1 бр.
•Автогудронатор – 1 бр.
•Виброплоча – 1 бр.
•Валяк 2,5 т. – 1 бр.
•Валяк 7 т. – 1 бр.
•Пневматичен валяк - асфалтови работи – 1 бр.
•Машина за челна заварка на РЕ тъби до Ф160 – 1 бр.
•Машина за челна заварка на РЕ тъби до Ф400 – 1 бр.
•Агрегат – 1 бр.
1. За участ. следва да не са налице осн. за отстраняване чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
2. Спец. нац. основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преферен. данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действит. собств. (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- обстоят. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. При участие на обединение, което не е самостоят. ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правн. осн. за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкр. общ. поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; клауза за солидарна отговорност на лицата – участници в обединението, за задълженията по договора за обществена поръчка; видът и делът на дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на обединението. Документът следва да е подписан от лицата в обединението, като в него задължително се посочва представляващият обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
4. Възложителят не се възползва от възможността по чл. 10, ал. 2 от ЗОП и не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният изпълнител е обединение на ФЛ и/или на ЮЛ. Ако преди сключване на договора за общ. поръчка определеният изпълнител - обединение по собствена воля и желание учреди и регистрира ЮЛ, съобразно изискванията на приложимата норм. уредба, възложителят ще приеме новосъзд. правноорганизац. форма на изпълнителя.
5. Гаранцията за изп-е на дог. е в р-р на 1 % от общата цена на договора за общ. поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111,ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел 7 от документацията на общ. поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. Изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
2. В случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва