Деловодна информация
00079
12-01-97 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00079-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Царево 000057097
ул. Хан Аспарух №36
Царево BG341 8260 България
инж. Златинка Кирякова; Мария Динкова +359 59055051/ +359 59055045
otdelpraven@gmail.com +359 59052003

Интернет адрес/и

www.tsarevo.net

http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец” Община Царево”
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на вътрешна пешеходна алейна мрежа за достъп към отделни зони за отдих и рекреация, предвидени в парковата среда.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1142000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Обектът се намира в УПИ III, кв.15 с. Лозенец /ПИ с идентификатор 44094.501.554, по КК на с. Лозенец с административен адрес с. Лозенец, ул. Черно море.

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на вътрешна пешеходна алейна мрежа за достъп към отделни зони за отдих и рекреация, предвидени в парковата среда.
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за управление на риска по време на строителство (М1)    30
Мерки за опазване на околната среда (М2)    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1142000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/02/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя.
Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) или валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър.
Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (http://register.ksb.bg/), или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или съответен регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в ЦПРС, в случай, че в страната, в която участника е установен не е въведено аналогично изискване и задължение за първоначално вписване в еквивалентен регистър.
Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Съгласно чл. 3, ал. 4 от ЗКС участието в обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи.
Регистрацията трябва да отговаря на категорията на строежа, предмет на обществената поръчка:
Обектът е Трета категория, съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ІV (четвърта) група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, III – та (трета) категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „е“ от ЗУТ - „паркове и градини с площ над 1 хектар“.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на Част ІV: Критерии за подбор, раздел А „Годност“ в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на застраховка „Професионална отговорност“, или валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава застраховка от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на Част ІV: Критерии за подбор, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в ЕЕДОП.


1. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили строителство с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 5 години, считано от крайната дата за подаване на офертата.
Документът, с който се доказва изискването е Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Документът, с който се доказва изискването е Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Документът, с който се доказва изискването е Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 обект с дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 години, считано от крайната дата за подаване на офертата.
Под „строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, да се разбира поддържане и/или текущ ремонт и/или строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация н и/или благоустрояване а паркове, алеи, градини, велоалеи, зони за обществен отдих, зелени площи, площадни и пешеходни пространства.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
• Ръководител на обекта: висше образование или еквивалентна, специалност „Строителен инженер” или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години опит по специалността; да е участвал като ръководител при изпълнението на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка;
• Ръководител по част паркоустройство: висше образование или еквивалентна, специалност „Ландшафтна архитектура” или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години опит по специалността; да е участвал като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка;
•Геодезист: висше образование, специалност Геодезия, степен „Магистър” или „Бакалавър” или еквивалентна, да притежава минимум 3 (три) години опит по специалността; да е участвал на подобна позиция в екипа за изпълнение на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка;
• Експерт по част „Електроинсталации“, притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, със специалност „Електроинженер” или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност „Електротехник” или еквивалентна, с минимум 3 (три) години опит по специалността;
• Експерт по част „ВиК”, притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, със специалност „Водоснабдяване и канализация” или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с минимум 3 (три) години опит по специалността;
• Експерт по част „Контрол на качеството”, притежаващ сертификат /удостоверение за завършен курс за експерт контрол по качеството при строителство или еквивалентно“;
• Длъжностното лице по безопасност и здраве, притежаващо документ за завършен курс или друг вид документ, който дава възможност за изпълнение на функциите на Длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентен.
3. Участникът трябва да разполага с минимум:
- Багер – 1 брой
- Товарен автомобил – 2 брой;
- Механична трамбовка – 1 брой
- Оградни пана – 270 м.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на община Царево, заседателната зала-фронт-офис в административната сграда на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранция за изпълнение
1.1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 1 (един процент) % от стойността на договора без ДДС.
1.2. Гаранцията се представя в една от следните форми:
а)парична сума - внесена по банкова сметка на община Царево IBAN: BG65STSA93003391581610 BIC: STSABGSF, Банка „ДСК“, клон Царево, офис гр. Царево;
б)банкова гаранция – безусловна и неотменима, в полза на Община Царево;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
1.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Царево и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.
1.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
1.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинал/и на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при подписването му. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.
1.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва