Деловодна информация
00267община Пловдив
 
не
00267-2019-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Наталия Видолово +359 32656751
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190219TxYu7907651
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета на територията на Община Пловдив
45236210      
Строителство

Изграждане на нови или основно обновяване на съществуващите площадки за игра и спорт на открито в съответствие с действащата в страната нормативна уредба и осигуряване на условия за тяхната безопасна експлоатация. Изготвянето на работните инвестиционни проекти ще става на базата на идейните решения на изпълнителя, които същият е длъжен да изработи за всеки конкретен обект и да предостави на възложителя за съгласуване и одобрение преди сключването на договорите по рамковото споразумение. Видът и количествата на предвидените СМР, съоръжения и оборудване, предложени за съгласуване и одобрение от изпълнителя, чрез идейните решения ще се определят за всеки обект поотделно на базата на писмено задание на възложителя, съобразено с предвидените средства по бюджета на Община Пловдив, етапа на реализиране на инвестиционната програма на общината и спецификите на конкретния обект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
45236100      
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Изграждане на нови или основно обновяване на съществуващите площадки за игра и спорт на открито в съответствие с действащата в страната нормативна уредба и осигуряване на условия за тяхната безопасна експлоатация. Изготвянето на работните инвестиционни проекти ще става на базата на идейните решения на изпълнителя, които същият е длъжен да изработи за всеки конкретен обект и да предостави на възложителя за съгласуване и одобрение преди сключването на договорите по рамковото споразумение. Видът и количествата на предвидените СМР, съоръжения и оборудване, предложени за съгласуване и одобрение от изпълнителя, чрез идейните решения ще се определят за всеки обект поотделно на базата на писмено задание на възложителя, съобразено с предвидените средства по бюджета на Община Пловдив, етапа на реализиране на инвестиционната програма на общината и спецификите на конкретния обект.
Критериите по-долу
 
ДА Качествените аспекти на техническото предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (лицата, които ще извършват строителството) да има/т право да осъществява/т строителство на строеж първа група, пета категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За целта е необходима регистрация за посочената категория строеж в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България или еквивалентна регистрация, съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица.
За доказване на годността (правоспособността) за извършване на професионална дейност се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от съответната категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, но преди сключване на договор са длъжни да извършат всички необходими регистрации в Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Участникът трябва през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 1 500 000 лв. без ДДС.
За доказване на икономическо и финансово състояние се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на един или повече от документите посочени в чл. 62, ал. 1 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.


1. Участникът де е изпълнил минимум 6 строежа идентични или сходни с предмета на поръчката, от които 5 за инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР/ на детски площадки за игра и 1 за изпълнение на СМР на площадка за спортни игри или общофизическа подготовка.
За „строеж, идентичен или сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема проектиране и изпълнение на СМР, свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на детски площадки за игра на открито и за изпълнение на СМР, свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадка за спорт на открито.
За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, като се посочва най-малко следната информация за всеки изпълнен строеж: възложител на строителството; период на изпълнение; вид на строежа; описание на изпълнените строителни дейности.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага със следните лица: - Ръководител на екипа – Ландшафтен архитект, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:
Да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство при изработване на проектна документация, в най – малко 2 (два) изпълнени и приети от възложител проекти за изпълнение на Строително - монтажни работи включващ изграждане на площадки за игра.
- Експерт Геодезист, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:
Да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
- Техническият ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:
Да притежава опит като технически ръководители на минимум два изпълнени обекта за изпълнение на Строително - монтажни работи включващ изграждане на площадки за игра;
За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, като се посочва най-малка следната информация за всеки един експерт: три имена и позиция; Образование - степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение; Професионален опит - месторабота, период, длъжност, основни функци.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предвижда се гаранция за добро изпълнение по всеки договор. Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с един оператор
  
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/03/2019 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. "Ст. Стамболов" №1

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП представляват специфични национални основание за изключване.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване.
От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата.
Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.
Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва