Деловодна информация
00748
0653 07/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00748-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД 107507217
ул. Д-р Илиев Детския №1
Габрово BG322 5300 България
Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки Ръководител звено +359 66800638
targovembalgabrovo@gmail.com +359 66804424

Интернет адрес/и

http://mbalgabrovo.com/

http://zop.mbalgabrovo.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/243
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Закупуване на минимално оборудване за секционна зала и амбулаторен кабинет на отделение по съдебна медицина към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД - 1 бр. светлинен микроскоп и 1 бр. осцилиращ трион”
33100000      
Доставки

„Закупуване на минимално оборудване за секционна зала и амбулаторен кабинет на отделение по съдебна медицина към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД - 1 бр. светлинен микроскоп и 1 бр. осцилиращ трион”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
23650      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Светлине микроскоп с фазов контраст и DIC 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Отделение по съдебна медицина към МБАЛ Габрово

ОП №1 Светлинен микроскоп с фазов контраст и DIC – 1 бр
1.1. Видимо поле мин. 22мм
1.2. Револвер за 6бр. обектива
1.3. Фокусен механизъм с регулиране силата на фокусиране и фокус стоп за предпазване на обективите
1.4. Планахроматни обективи: N PLAN 5x, 10х, 20х, 40х,100х Oil за фазов контраст, DIC контраст за 40х обектив: поляризатор, анализатор, призми D и К3
1.5. Предметна масичка с керамично покритие
1.6. Зрителна глава с ъгъл на наблюдение мин.15?
1.7. Окуляри 10х/мин.22 фокусируеми - 2бр
1.8. Микроскопска камера:
1.8.1. за вграждане между бинокулярната глава и тялото на микроскопа
1.8.2. Full HD мин.1920 x 1080 жива картина и заснемане на изображения с разделителна способност от 5Mpixels
1.9 USB 2.0; HDMI; LAN
1.10. SD карта памет за директно заснемане
1.11. Wireless връзка към мобилен телефон или таблет
1.12. Включен софтуер за наблюдение на жива картина, заснемане, обработка и измерване по изображенията
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21716.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осцилиращ електрически трион за аутопсии 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Отделение по съдебна медицина при МБАЛ Габрово

ОП №2 Осцилиращ електрически трион за аутопсии- 1бр.
2.1. Захранване - 230 V, 5 m кабел
2.2. Възможност за настройка скоростта на въртене на остриетата Глава на ел. трион - изработена от лек метал, с възможност за отделяне от основното тяло с цел стерилизация;
2.3. Основна конструкция от удароустойчив материал с постоянно смазващи се лагери
2.4. В комплект с:
2.4.1. Сегментно острие - 1бр.
2.4.2. Острие за дълбоко рязане - 1 бр.,
2.4.3. Кръгло острие, 50мм диаметър- 1 бр.
2.4.4. Комплект инструменти за смяна на остриетата
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1933.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави информация за с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с медицински изделия в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държва ачленка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може по всяко време да изиска от участника да представи копие на разрешението, чрез което се доказва информацията посочена в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като попълни Списъка посочен в Част Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б от ЕЕДОП.
При участие за двете обособени позиции, участникът следва да представи информация за всяка позиция за изпълнена дейност с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във вид на Удостоверения/Референции или други документи с които се доказва тяхното изпълнение
2.За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочванe на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска доказателства за наличието и прилагането на система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на настоящата процедура във вид на сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.


1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема, съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на медицинска апаратура за съдебна медицина или лаборатория.
2.Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат. Сертификатът трябва да е валиден към датата на подаване на офертата и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Под „сходен предмет“ се разбира доставка на медицинско оборудване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл. 54, ал.1, чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 , чл. 107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194 — 208, чл. 21За -217, чл. 219-252, чл. 254а - 260 НК, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, при наличие на обстоятелствата по чл. 69 отЗакона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се отстранява от процедурата.
2. Възложителят няма да отстрани от поцедурата кандидат или участник на основание чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и ев състояние да изпълни поръчката съгласно приложмите национални правила за продължаване на стопанската дейност на държавата, в която е установен.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/02/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на МБАЛ Габрово

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, определен в ЗОП и съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % от (четири на сто) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.
Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума
2. банкова гаранция
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Условия на плащане и фактуриране:
Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, по следната схема:
- 20 % - при подписване на договора за доставка;
-50% - при доставка на апаратурата;
-30 % - до 30 дни след пускане в експлоатация.
Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение и доставка на медицинската апаратура по настоящата обществена поръчка е до 50(петдесет) календарни дни считано от датата на подписване на договора.
В офертите си участниците следва да посочат срок за доставка на цялото количество медицинска апаратура с всички подпозиции от обособената позиция за които участват, предмет на възлаганата обществена поръчка в реално число и в календарни дни.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва