Деловодна информация
2538
ОПИ-163 04/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/02/2019 (дд/мм/гггг)
2538-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Мариан Вачевски +359 28036035
mvachevski@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg/

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-1872261010


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-1872261010
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
„Информационен център“ на Прокуратурата на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Мариан Вачевски +359 28036035
mvachevski@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg/

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-1872261010

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на " виж. т. 7 от Раздел № VI.3 ОПИ-163/04.02.2019
09310000      
Доставки

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“
Предметът на поръчката е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите посочени в Техническата спецификация и избор на координатор на стандартна балансираща група съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
685000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Дейностите ще се изпълняват на Територията на Република България.

„„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“
Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Ср.Н. за срока на действие на договора – 1188 MWh.
Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия Н.Н. за срока на действие на договора – 1790 MWh.
Количеството за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение е прогнозно и не обвързва Възложителия да го потреби.
За срока на договора Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост, като доставчика се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора.
Общата прогнозна стойност на поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за доставка на електрическа енергия е 685 000 (шестстотин и осемдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС, от които 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лева без вкл. ДДС са предвидени за „опция за допълнителни доставки“ за реализиране допълнителни количества доставки на електрическа енергия, за нуждите на новооткрити партиди на името на Възложителя. В стойността са включени всички плащания за доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение за обектите на ПРБ, включени в поръчката, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), определената с решения на КЕВР (ДЕКВР) такса (цена) „задължение към обществото“, цената за мрежови услуги за обектите стандартизиран товаров профил, както и предвидената „опция за допълнителни доставки“. Посочената стойност на обществената поръчка е прогнозна, определена на база предходно потребление на Възложителя. Реалната стойност на договора може да бъде по-малка от посочената и ще бъде определена според реалното потребление на възложителя за периода на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
685000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В определената прогнозна стойност на поръчката е предвидена „опция за допълнителни доставки”, в размер до 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди), от общата прогнозна стойност на поръчката, при необходимост на допълнителни количества доставки на електрическа енергия и/или откриване на нови партиди на името на Възложителя, в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка. Основният мотив за предвиждане на „опция за допълнителни доставки“ е, че в срока на изпълнение на поръчката предстои процедура по откриване на партиди на името на Възложителя за комплекса от сгради, предоставен за нуждите на Бюро по защита при главен прокурор, гр. София, бул. „Подполковник Калитин“ № 21, както и новопридобити имоти, намиращи се на територията на страната, както и в случаите на откриването на партиди на името на Възложителя. Вж.II.2.14.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Упражняването на опцията се извършва по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП - чрез подписване на допълнително споразумение/анекс към договора за възлагане на обществена поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група“ издаден от КЕВР, в съответствие със ЗЕ.
2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.
3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.
Изискванията по т. 1., т. 2. и 3 включително, се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство - чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
Съответствието с изисквания по т. 1., т. 2. и т. 3 се посочват в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел: „Годност“ от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Участниците доказват декларираните от тях обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, т. 2 и т. 3, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор: „Икономическо и финансово състояние“.

Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор: „Икономическо и финансово състояние“.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират с посочване броя и чрез описание на доставките, които са изпълнили, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, в чиито обхват в съответствие с предмета на поръчката.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, в чиито обхват е включена доставката – предмет на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Минимално изискване:
През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчката.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
* Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчката“ следва да се разбират реализирана доставка на електрическа енергия за мрежи средно и ниско напрежение с обем минимум 1000 МВтч, и упражняване на дейност като координатор на балансираща група.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).
Минимално изискване:
Участникът следва да прилага система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на поръчката - доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква солидарна отговорност от участниците в обединението – ако е приложимо.
В-лят отстранява от участие в процедурата у-к когато:
1. са налице основанията по чл.54, ал.1 ЗОП, чл.55,ал.1,т.1, 3, 4 и чл.107 от ЗОП. В-ят има право да не отстрани у-к, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни п-та.
2. за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
3. за които е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП;
4. представи оферта с по-кратък срок на валидност.
5. ако е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

С Решение № ОПИ-1184/09.10.2018 г. на главния секретар на АГП бе проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“ - с уникален номер в РОП 02538-2018-0021. С влязло в сила Решение №1184/10.01.2019г. на възложителя същата е прекратена, на основание чл. чл. 110, ал. 2, т. 4, буква „а“ и ал. 5 от ЗОП, тъй като класираният на първо място участник отказа да сключи договор.
Към настоящия момент ПРБ – главен прокурор има сключен договор за доставка на електрическа енергия със срок до 31.03.2019г. Виж. т. 8 от Раздел: VI.3

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/08/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/02/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Месец октомври 2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП. В случаите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.
2. При подписването на договор за възлагане на поръчката, изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Гаранцията може да бъде представена в една от формите предвидени в чл. 111, ал. 5 ЗОП.
3. Начин на плащане – посочен в проекта на договор.
4. Начин на финансиране – бюджетни средства.
5. При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл.36 ППЗОП.
6. Продължава от II.2.2.:
6.1. В-ят изисква солидарна отговорност от у-ка, определен за изпълнител и третите лица, чиито ресурс е заявил, че ще ползва–ако е приложимо;
6.2. В случай че Участникът участва като Обединение(О-е), което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на О-ето, както и следната информация:
-правата и задълженията на участниците в О-ето;
-разпределението на отговорността между членовете на О-то;
-дейностите, които ще изпълнява всеки член на О-то.
Не се допускат промени в състава на О-то след крайния срок за подаване на офертата. Когато в дог. за създаването на О-то липсват клаузи, гарантиращи изп. на посоч. условия, или състава на О-то се е променил след подаването на офертата участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката.
7. Продължава от Раздел II.1.1) "Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“;
8. Продължава от Раздел: IV.1.1): Видно от изложеното в Раздел: IV.1.1) Възложителят е спазил принципа по чл. 5, ал. 1 ЗОП – като е прогнозирал и планирал потребностите си и в резултат на това е открил и провел процедурата 6 месеца преди изтичането на действащия си договор за осигуряване на доставката с идентичен предмет. Въпреки това по независещи от него обстоятелства – отказ от сключване на договор на класирания на първо място участник, възложителят е поставен в ситуация на неотложност от възлагане на поръчка по отношение на осигуряването на електрическа енергия за стопанисваните от него обекти.
Предвид обективната необходимост от непрекъсваемост на доставката на електрическа енергия и с оглед законосъобразното разходване на бюджетни средства и максимална защита на интереса на възложителя – в настоящия случай възложителят прилага най-тежкия вид процедура по ЗОП, като същевременно е налице хипотезата на спешно възлагане по чл. 74, ал. 4 ЗОП на същата – поради което срокът за подаване на оферти е съкратен. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявление на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва