Деловодна информация
5255
И-181 22/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
5255-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

10 Средно училище Теодор Траянов 000667823
ж.к. Младост 1, ул. Методи Андонов № 1
София BG411 1000 България
Нели Найденова-Филипова +359 28747178
tt10sou@abv.bg +359 29743234

Интернет адрес/и

https://10sou.eu/

https://10sou.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://10sou.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставки на пакетирани закуски, мляко или плодове за учениците от първи до четвърти клас на 10 СУ „Теодор Траянов“, гр.София за 2019 година“
15800000      
Доставки

Доставка на плод, мляко и/или млечни произведения и пакетирани закуски за нуждите на децата от ПГ и учениците от първи до четвърти клас на училището. Обемът на доставките на закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Включва се изхранването на приблизително 515 ученика за приблизително 160 учебни дни. Възложителят запазва правото си да иска от Изпълнителя намаляване на количествата на доставките според броя на учениците. Средствата, с които се осигурява доставката на закуски, се определят с Решение на Министерски съвет Решение № 776 от 30 октомври 2018година на Министерски съвет за изменение и допълнение на Решение № 277 на МС от 2018г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г. за всяка финансова година.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
41629.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
03222000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на 10 СУ „Теодор Траянов“, гр. София, ж.к. „Младост 1” ул. „Методи Андонов” № 1.

Доставка на плод, мляко и/или млечни произведения и закуски за нуждите на учениците от първи до четвърти клас на училището, като приблизителния брой на учениците е 515 за приблизително 160 учебни дни.
Доставките ще се извършват всекидневно в учебни дни след писмена заявка на Възложителя съобразно нуждите му, тоест за първа смяна до 8,30 часа.
Доставяната закуска трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят.
• „Закуската“ може да бъде някоя от следните видове:
- плодове /различни видове според сезона/ - минимум 2 пъти седмично;
- мляко/млечни произведения – минимум 2 пъти седмично;
- сандвичи/тестени закуски/ с млечен, месен, зеленчуков продукт и др. – 1 път седмично.
Доставяните закуски следва да отговарят на всички изисквания, посочени в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА срок за реакция в случай на рекламация    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
41629.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да разполагат с обект или обекти, регистриран/и по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за всички групи храни, а за чуждестранните участници – с обект, регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.
За доказване на съответствието си с изискването за годност участника следва да представи попълнен ЕЕДОП в частта по т. „Годност”, подточка 1, съгласно описаното в нея, като посочва адрес и вид на обекта, наименование на собственика, номер на удостоверението/ията, издадено/и от Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за регистрация на обект/и по чл. 12 от Закона за храните, групите храни за които е/са издадено/и, както и данни за основанието за ползване на регистрирания обект/и, а за чуждестранни лица документ удостоверяващ правото да осъществява възлаганата дейност в държавата, в която ще се извършва реализацията, както и информация за достъп до документа в електронна форма. В случай, че не е осигурен такъв достъп, се представя заверено копие от документа.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възлоителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Възлоителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да има през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката. При подаване на офертата участникът представя изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1 б от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.
2.Участникът да разполага за периода на изпълнение на договора за обществена поръчка с транспортни средства, които отговарят на нормативните санитарно-хигиенни изисквания за транспорт на хранителни продукти от всички групи храни, определени като такива съгласно Закона за храните. При подаване на офертата участникът представя изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1 б от ЕЕДОП съгласно описаното в нея, като представя информация за номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация от БАБХ, съответната Областна дирекция, ако подлежи на регистрация и с данни за превозното средство, собствеността му, посочване на вид на суровините и храните, които могат да се превозват, както и данни за основанието за ползването му, а за чуждестранни лица – данните от съответните документи, удостоверяващи правото да осъществява възлаганата дейност в държавата, в която ще се извършва реализацията. Участникът посочва информация за достъп до документа в електронна форма, като в случай че такъв не може да бъде осигурен, се представя заверено копие от документа.
3.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката.
4.Участникът следва да има внедрена система за управление на безопасността на храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с горните изисквания по т. 3 и т.4. чрез попълване и представяне на ЕЕДОП, като посочва информация относно обхват, валидност, издател, достъп до електронна форма на документа. В случай, че няма достъп до документа в електронна форма, се представя заверено копие от същия.


1. По т.1 мин.ниво: 2 (две) изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката
“Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката” да се разбира: “приготвяне и/или доставка на храни/хранителни продукти“.
2.По т.2 мин.ниво:минимум 1 брой транспортно средство, което е регистрирано от ОДБХ към БАБХ за транспортиране на всички групи храни, вкл. изискващи хладилен режим, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
3.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката.
4.Участникът следва да има внедрена система за управление на безопасността на храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/02/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/02/2019 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

10 СУ Теодор Траянов

олучените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие заверено "вярно с оригинала" от участника/.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и посочените обстоятелства по чл. 55, от ЗОП. Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Обстоятелствата, които съставляват основания за отстраняване, не трябва да са налице спрямо под-изпълнителите и спрямо всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника. В случай, че за някое от тези лица е налице основание за отстраняване, възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице или подизпълнител. Обстоятелства, при които участникът се отстранява от участие в процедурата:1.Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от НК;2.Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;3.Лицето има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или анал.задъл-я, устан. с акт на комп.орган, съгл.закон-то на държавата, в която уч-ът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;4.Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 на ЗОП.5.Уст. е, че уч-ка:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6.Установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка участника е нарушил чл.61,ал.1,чл.62,ал.1или3, чл.63,ал.1или2,чл.1или чл.118,чл.128,чл.228,ал.3,чл245 и чл301– 305 от КТ или чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и Трудовата мобилност анал.задължения, устан.с акт на комп.орган,съгл.закон-то на държавата, в която уч-ът е уст.;7.Налице е конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен;7.Не може да бъде изв. идент по ЗМИП 8.Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация,или е скл.извънсъдебно споразумение с кредиторите си по см.на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чужд.лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;8.Лишен е от правото да упраж опред.професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;Пояснение:под „определена професия или дейност“ да се разбира професия или дейност, св.с производство и/или търговия с храни;9.Док.е, че е виновен за неизпъл.на договор за общест.поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стои?ността или обема на договора;10.Уча-кът е опитал да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, вкл.чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.11.Специф.основания за отстр.: на осн.чл.3, ал.8 от ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС уч-кът да не е дружество, рег.в юрисдикцияя с префер.данъчен режим и контролиранитеот тях лица, вкл.чрез граж.дружество, в което участва дружество рег.в юрисд.с префер. данъчен режим; които са свързани лица по см.на чл.101, ал.11 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП. Съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва