Деловодна информация
00210
 
да
да
08/01/2019 (дд/мм/гггг)
00210-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централен орган за покупки 000695406
ул. Георги С. Раковски № 102
София BG 1040 България
Росица Велкова-Желева - заместник министър на финансите +359 298592772
cfcu@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.minfin.bg/bg/procurement/190
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки 000695406
ул. Георги С.Раковски № 102
София BG 1040 България
Марта Пламенова - държавен експерт в дирекция ЦВОП +359 98592777
m.doumkova@minfin.bg +359 98592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement/190

ДА https://sevop.minfin.bg/
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации"
30197644      
Доставки

Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 3(трима) изпълнители със срок на действие 14 месеца, с което да осигури доставки на копирна хартия, нерециклирана, за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал. 3 от ЗОП.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

цялата страна

Доставки на нерециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
14

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да са реализирали минимален оборот от доставки сходни с предмета на поръчката за последните три финансови години.

Участникът следва да е реализирал минимален оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 1 000 000 лв. без ДДС общо за трите последни приключили финансови години. В ЕЕДОП се посочва оборота по години съответно за 2015/2016/2017 г. Подава се електронно в СЕВОП чрез попълване на таблицата към въпрос в е-ЕЕДОП 1 в Част IV, раздел Б, №2а.Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на копирна хартия.
При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел Б №2а информация, възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да отговарят на следните изисквания на възложителя за технически и професионални възможности:
Участникът да има изпълнени доставки на нерециклирана копирна хартия.


Участникът следва да е изпълнил доставки на нерециклирана копирна хартия с обем съответстващ минимум на 20 000 опаковки нерециклирана коп.хартия в размер от 500 листа , формат А3/А4, общо за последните 3 години от подаване на офертата.Информацията се подава електронно в СЕВОП чрез попълване на ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б.
Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на нерециклирана копирна/ксерографска хартия.
При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел В, т. 1б) информация, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър. За изпълнена дейност възложителят ще приеме такава доставка, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.
Когато участникът е обединение, всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението представя ЕЕДОП. ЕЕДОП по група въпроси от таблицата „1. Икономическо и финансово състояние“ и „2. Технически способности“ се попълва от участника/участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. ЕЕДОП се подписва от всяко от лицата по чл.54 ал.2 от ЗОП.
Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискванията за икон. и фин. състояниe и за техн.способности се доказват от обединението като цяло.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/02/2019 (дд/мм/гггг)   23:59 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/02/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Електронно в СЕВОП

Електронно в СЕВОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани участник чиято ценова оферта надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката.
Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54 и чл.107 от ЗОП, по чл.55, ал.1 т.1-3 от ЗОП, по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник, който е свързано лице с друг участник в същата процедура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва