Деловодна информация
00040Община Свиленград
И-68 07/01/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
07/01/2019 (дд/мм/гггг)
00040-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Свиленград 000903825
бул. България № 32, стая 302
Свиленград BG422 6500 България
Грозденка Дюлгерова, Магдалена Йосифова +359 37974-308 /+359 37974-351
obshtina@svilengrad.bg +359 37974371

Интернет адрес/и

www.svilengrad.bg

https://svilengrad.nit.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/izvrshvane-na-smr-na-obektrekonstrukcziya-na-vodoprovodna-mrezha-na-s.-momkovo/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Свиленград 000903825
бул.България №32, стая 302
Свиленград BG422 6500 България
Мария Димитрова +359 37974-302
obshtina@svilengrad.bg +359 37974371

Интернет адрес/и

www.svilengrad.bg

https://svilengrad.nit.bg/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 ....
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката е „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.
Изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 6 451 м (без СВО), прилежащите СВО и съоръжения към тях съгласно инвестиционния проект.
Задачите и дейностите по общ. поръчка са описани подробно в част „Технически спецификации“ от документацията към общ. поръчка. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2108603      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

гр. Сриленград

Предмет на настоящата обществена е „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.
Предметът на поръчката включва:
• изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, техническия проект, количествените сметки и техническите спецификации,включително мобилизационни, подготвителни и организационни дейности, доставка на материали, механизация, работна сила и други;
• Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
• Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
• отговорност през гаранционния период.
Изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 6 451 м (без СВО), прилежащите СВО и съоръжения към тях съгласно инвестиционния проект.
Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в „Техническите спецификации“, част от документацията по настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Методология на работа - ОМ    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2108603      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020

Комплексна оценка (КО) = ОМ х 50 % + ОЦ х 50 %
„ОМ” е оценката по показател „Методология на работа”
„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”
Показател „Методология на работа” (ОМ) - максимално възможният брой точки, който участник може да получи е 15 т.
Показател – „Предлагана цена” (ОЦ) - максимално възможният брой точки, който участник може да получи е 15 т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи от IV група, II категория*, а за чуждестранните лица-аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата в която е установен.
*строежи от IV група, II категория*, включват: разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването и канализацията.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1).
Доказване: Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа) или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката ( при спазване на чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, когато е необходимо), който може да изиска и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност в строителството”, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен).
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на застраховка за „Професионална отговорност в строителството“ за строежи от IV група, II категория *, с минимална застрахователна сума в размер на 400 000 лв. За чуждестранните лица – посочване на еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата в която са установени.
Доказване: Преди сключване на договора на основание чл.67, ал.6 от ЗОП възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи, доказващи наличие на валидна застраховка “Професионална отговорност” или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, които може да се изискат и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
*строежи от IV група, II категория*, включват: разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването и канализацията.


Участникът трябва да има застраховка Професионална отговорност в строителството за строежи от IV група, II категория* с минимална застрахователна сума в размер на 400 000 лв. Минималното застрахователно покритие включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от лицата, осъществяващи строителството. За чуждестранни лица - еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участ. трябва да е изпълнил дейности по изграждане и/или рехабилит. и/или реконстр. на водопр.мрежа, през послед. 5 г. от датата на подаване на офертите.
Удост.: При подав. на офер. участн. декларира съответ. с постав. изискване чрез предст. на ЕЕДОП в Ч. IV: Кр. за подбор, б. В: технич. и профес. способ. т. 1а) от ЕЕДОП (посочва се списък на строит. по изграж.и/или рехаб-я и/или реконст. на водоп. мрежа, изп. през посл. 5 г., счит. от датата на подаване на офертите).
Док.: При сключ. на догов., участ. избран за изпъл. следва да представи списък на строит. по изграж. и/или рехабил. и/или реконстр. на вод. мрежа, придружен с удост. за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е прикл. Изп., мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съотв. с норм. Изис., които може да се изискат и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП
2.Уч. трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена профес. компет. за изпъл. на поръч.: Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
Удост.: При под. на оф. Уч.декл. съотв. с поста. Изис. чрез представяне на ЕЕДОП в Ч. IV: Кр.за подбор, б. В: техн. и проф. спос., т. 6 като посочи списък на перс., които ще изпълнява общ. поръчка, с пос. Проф. комп. на лицата в това число: Специалист (трите имена и позиция (длъжност); Образование (степен, специалност, г. на дипл., № на диплома, уч. заведение); Проф. квалиф. (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Проф. опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в обекти, съобразно изиск. на възложителя и в случай, че се с описанието на опита се покрива изискване на възложителя за притежание на опит);.
При ползване на подизп. или трети лица, за всеки се представя ЕЕДОП, като представи списък на спец., които ще изп. ОП, в който е посочена проф.комп. на лицата.
Док.: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на перс., който ще изп. поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена проф. комп. на лицата.
3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството;
Удост.: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Ч. IV: Кр. за подбор, б. Г: ст. за осигур. на качест. и ст.за екол. Упр., като посочи и публич. Регистр. в които се съдържа инфор. за наличието на тези сертиф.
Док.: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валиден документ за внедрена система за управ.на качество ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2015 с обхват строителство или еквивал.документ.


1.Участникът трябва да е изпълнил дейности по изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на водопроводна мрежа с дължина минимум общо 6400м, през последните пет години от датата на подаване на офертите.
2. Участникът трябва да разполага с екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва:
-Технически ръководител - строителен инженер или архитект, или строителен техник или еквивалентно образование, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител” на най-малко един строителен обект.
- Специалист по контрол на качеството - минимум 3 години опит свързан с контрол по качеството при изпълнение на СМР.
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд- минимум 3 години опит свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
!!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.
По отношение ключовите експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България - Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г., както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
3.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество, съгласно стандарт ISO 9001:2015/ БДС EN ISO 9001:2015 с обхват строителство, или еквивалентен сертификат.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства e равна на размера на авансовото плащане, което е в размер на 10 % от цената на договора с ДДС.По отношение гаранцията за авансово предоставените средства важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП, като гаранцията се освобождава по реда на чл.111, ал.3 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите може да се представят под формата на:-на банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя), -на парична сума, преведена по сметка на Община Свиленград, посочена в док. -на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът сам избира формата на гар. за изп. на договора.По отношение Гаранциите за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/02/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/02/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Град Свиленград, сградата на Общинска администрация,бул.България №32, ет.2, малка заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

По отношение на участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от ЕЕДОП липсата на основания по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преферениален данъчен режим контролираните от тях лица и техните действителни собственици.Липсата на горепосочените обстоятелства се декларират в ЕЕДОП.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Липсата на обстоятелството се декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44;
Плащането ще се извърши съгласно условията посочени в проекто-договора и документацията по обществената поръчка.
Възложителят определя мак. срок за изпълнение на поръчката 240 календарни дни.
Общата максимална стойност на поръчката се определя в лева без ДДС и е 2 108 603, 00 лв. без ДДС и 2 530 323, 60 лева с ДДС от които:
-За Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, ? 110- максимална стойност 430 700, 60 лв без ДДС;
-Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково, ? 90- максимална стойност 1 677 902,40 лв без ДДС.
Участниците задължително изготвят ценовото си предложение при съобразяване с максималните посочени стойности за водопроводната мрежа с диаметри ? 110 и ? 90.Оферти, надхвърлящи максимално посочените стойности за водопроводната мрежа по посочените диаметри, ще бъдат отстранявани, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Виетнам
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196,ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подаде в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/01/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва