Деловодна информация
02317
**23 21/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
02317-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Диагностично-консултативен център I-Добрич ЕООД /ДКЦ I-Добрич ЕООД/ 124140855
ул.Димитър Петков №3
Добрич BG332 9300 България
инж.Милена Костадинова +359 58601474/+359 879229891
m.kostadinova.dkc@gmail.com +359 58601610

Интернет адрес/и

www.dkc1dobrich.com

www.dkc1dobrich.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dkc1dobrich.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Търговско дружество

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на ДКЦ I-Добрич ЕООД по обособени позици
33600000      
Доставки

Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на ДКЦ I-Добрич ЕООД със следните обособени позиции:Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти;Обособена позиция №2 – Медицински изделия – превързочни изделия;Обособена позиция №3 – Медицински изделия – убождащи и режещи;Обособена позиция №4 – Медицински изделия – хирургични игли и конци;Обособена позиция №5 – Медицински изделия – консумативи ЕКГ апарати;Обособена позиция №6 – Медицински изделия – предпазни изделия и мед.облекло;Обособена позиция №7 – Медицински изделия – други;Обособена позиция №8 – Дезинфектанти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
23372.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лекарствени продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
33661000      
33621100      
33662100      
33612000      
33631500      
33692700      
33692500      
33632000      
33631000      
33661100      
33632100      
33622100      
33692100      
33670000      
33711110      
33631600      
33641200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Периодични доставки на лекарствени продукти по вид и количество, съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10327.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински изделия-превързочни материали 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141113      
33141118      
33141114      
33141115      
33141111      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Периодични доставки на медицински изделия-превързочни материали по вид и количество, съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2581.14      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински изделия-убождащи и режещи изделия 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141320      
33141900      
33141411      
33141310      
33141220      
33141200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Периодични доставки на медицински изделия-убождащи и режещи изделия по вид и количество, съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3161.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински изделия-хирургични игли и конци 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141126      
33141128      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Периодични доставки на Медицински изделия-хирургични игли и конци по вид и количество, съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
443.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински изделия-консумативи за ЕКГ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Периодични доставки на Медицински изделия-консумативи за ЕКГ по вид и количество, съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
953.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински изделия-предпазни изделия и мед.облекло 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141420      
33140000      
33712000      
33199000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Периодични доставки на Медицински изделия-предпазни изделия и мед.облекло по вид и количество, съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1084.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински изделия-други 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
33141123      
33793000      
33141200      
33141615      
33141116      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Периодични доставки на Медицински изделия-други по вид и количество, съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3904.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Дезинфектанти 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33631600      
33742000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. Димитър Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, ет.4, кабинет 424

Периодични доставки на Дезинфектанти по вид и количество, съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
917.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват като кандидати всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения.Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, ако при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители.Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по- долу и възникнали преди или по време на процедурата:а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или престъпление, аналогично на посочените в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП);б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП [1] (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП);г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП);бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП);д) налице са обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП;е) налице е конфликт на интереси, по смисъла на § 2, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП); а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;з) в случаите по б. “а” - “ж” - и прокуристите, когато има има такива. Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България;и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от управителните и надз.органи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Не са поставени критерии за подбор, свързани с технически и професионални възможности.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията, публикувана в профила на купувача, посочен по-горе. Мястото за изпълнение на поръчката е "ДКЦ I-Добрич"EООД гр.Добрич, ул.Димитър Петков 3. Срокът за изпълнение е до 3 работни дни, считано от от получаване на заявката от Изпълнителя по електронната му поща, с транспорт и за сметка на Изпълнителя до "ДКЦ I-Добрич"EООД гр.Добрич. Кандидатът следва да може да предложи отложено плащане на заявените стоки в срок до 60 календарни дни, считано от датата на предаването на медицинските изделия и представянето на фактура за доставката им, оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството, подписана и одобрена от Възложителя. Остатъчният срок на годност на доставяните медицински изделия трябва да бъде не по-малък от 80% от обявения върху опаковката срок на производителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/03/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Добрич, ул.Димитър Петков №3, етаж 4 - Заседателна зала

На отварянето на офертите имат право да присъстват лицата по чл.54,ал.2 от ППЗП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1,т.1 във връзка с чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва