Деловодна информация
2538
ОПИ-1387 14/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
14/12/2018 (дд/мм/гггг)
2538-2018-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-193


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-193
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-193

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна п ОПИ-1387/14.12.2018г.
50112000      
Услуги

Обществената поръчка е с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главния прокурор и Бюро по защита при главния прокурор“.
Настоящата обществена поръчка включва извършване на извънгаранционна поддръжка на автомобилите ползвани от възложителя, включително доставка на резервни части, материали и консумативи необходими за извършването ?. Извънгаранционна поддръжка на служебните МПС включва дейности, изчерпателно посочени в техническата спецификация към документацията за участие в поръчката. Обект на дейностите по извънгаранционна поддръжка са автомобилите, описани в Приложение № 7 - Списък на МПС включени в предмета на обществената поръчка, неразделна част от документацията за участие. Броя на автомобилите включени в приложение № 7 е 80.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
155000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Дейностите, предмет на поръчката, ще се извършват в сервизни центрове на Изпълнителя, находящи се на територията на гр. София.

Настоящата обществена поръчка включва извършване на извънгаранционна поддръжка на автомобилите ползвани от възложителя, включително доставка на резервни части, материали и консумативи необходими за извършването ?. Извънгаранционна поддръжка на служебните МПС включва дейности, изчерпателно посочени в техническата спецификация към документацията за участие в поръчката. Обект на дейностите по извънгаранционна поддръжка са автомобилите, описани в Приложение № 7 - Списък на МПС включени в предмета на обществената поръчка, неразделна част от документацията за участие. МПС в приложение № 7 са 80 бр.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за извършване на извънгаранционна поддръжка“    10%
Цена
90%
II.2.6) Прогнозна стойност
155000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото на опция за предоставяне на допълнителни услуги по извънгаранционна поддръжка в размер до 20% /двадесет процента/ от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС.Прогнозният обем на опцията за предоставяне на допълнителни услуги по извънгаранционна поддръжка е 20 бр. леки автомобили.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят изисквания за годност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, удостоверения, посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията за услугата и др.) по преценка на участника.
2.Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП)
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
2.1.Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, намиращи се в сервизните бази, с които ще разполага при изпълнението на договора, на територията на гр. София (с посочване на точният им адрес) и даващи му възможност да бъдат извършвани следните видове дейности: смяна на масла и течности, диагностика на бензинови и дизелови двигатели, авто-монтьорски, електро - технически, обслужване на климатични системи, демонтаж – монтаж на гуми, регулиране на ходовата част, бояджийско-тенекеджийски дейности.
2.2.Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за наличието на подемници (канали) и прилежащото към тях ремонтно - диагностично оборудване, софтуер, стендове, специализирани инструменти и приспособления, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката и осигуряващи качество, сигурност и едновременно приемане на няколко МПС на възложителя, с различни проблеми.
2.3.Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за наличието на помещения за съхраняване на гуми, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, и които предпазват гумите от външни атмосферни влияния.
2.4.Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за наличието на репатраци/платформи за репатриране на аварирали автомобили, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
2.5.Декларация, подписана от лицето (лицата), което (които) представлява/т участника за наличието на камера/и за боядисване и сушене на автомобили, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1.Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) услуги през последните три години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
* За услуга, „идентична или сходна“ с предмета и обема на обществената поръчката, се приема изпълнената през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, услуга включваща дейности по извършване на сервизно извънгаранционно обслужване на МПС, чрез осъществяване на технически прегледи, извършване на тенекеджийски и бояджийски дейности, смяна на гуми (сваляне, качване, демонтаж, монтаж и баланс, изправяне на джанти и смяна на вентили) и техническо обслужване и/или периодично техническо обслужване и/или текущ ремонт на МПС на минимум 60 бр. автомобили.
*Под „изпълнена услуга“ се разбира такава, която независимо от датата на възлагането й, е приключила в посочения по-горе период.
2.1.При изпълнение на договора, участникът трябва да разполага с минимум 1 (една) сервизна база на територията на гр. София, снабдена с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, даващи възможност да бъдат извършвани следните видове дейности: смяна на масла и течности, диагностика на бензинови и дизелови двигатели, авто-монтьорски, електро - технически, обслужване на климатични системи, демонтаж – монтаж на гуми, регулиране на ходовата част, бояджийско-тенекеджийски дейности.
2.2.При изпълнение на договора, участникът трябва да разполага с поне 4 (четири) подемника (канала) и прилежащото към тях ремонтно - диагностично оборудване, софтуер, стендове, специализирани инструменти и приспособления, осигуряващи качество, сигурност и едновременно приемане на няколко МПС на възложителя, с различни проблеми.
2.3.При изпълнение на договора, участникът трябва да има на разположение помещение за съхраняване на гуми, което да ги предпазва от външни атмосферни влияния.
2.4.При изпълнение на договора, участникът трябва да разполага с репатрак/платформа за репатриране на аварирали автомобили, които не могат да стигнат до сервизната база на собствен ход.
2.5. При изпълнение на договора, участникът трябва да разполага с камера за боядисване и сушене на автомобили.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В-ят, отстранява от участие(у-е)у-к: За когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,т.3,т.4 и т.5 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП;За когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл.по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;За който е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП;Който представи оферта с по-кратък срок на валидност; Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата инф-ия относно правно - организационната форма под която осъщ-ат дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,ал.2 и чл.55,ал.3 от ЗОП; Който не представи Тех-ко предл-е или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово пред-е, или то не отговаря на обявените условия на поръчката;За когото е налице забраната по чл.69 от ЗПКОНПИ-Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/05/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/01/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


ноември 2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2). У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.На основание чл.55,ал.4 от ЗОП, В-ят има право да не отстрани от про-та у-к, за който е налице обст-то по чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката.Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
ОП се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта (ИНИО), при критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на срокове за извършване на дейностите, свързани с предмета на обществената поръчка. ИНИО се определя въз основа на критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на методика за определяне на комплексна оценка на офертите, при следните показатели за оценка, както и тяхната относителна тежест както следва: „Цена за един сервизен час труд.“ - 40 %; „Средна аритметична цена на основните резервни части и консумативи“ - 25 %; „Проц. отстъпка от цената на резервни части и консумативи, извън посочените в Ценовата листа“ - 15 %; „Срок за извършване на извънгаранционна поддръжка“ - 10 %; „Цена за съхранение на комплект гуми за един сезон“ - 5 %; „Цена на километър пробег за репатриране на аварирал автомобил“ - 5 %.
1. Гар-та за изпълнение на до-ра е в размер на 4% от стойността на договора без ДДС.
2. Източник на финансиране. Настоящата ОПо се финансира със средства от бюджета на ПРБ.
3. ПС на ОПо е в размер на 155000лв. без вкл. ДДС.Същата се възлага като част (обособена позиция(ОП)) от ОПо с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи ПРБ, по три ОП: ОП № 1 - „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи ПРБ, за нуждите на ВКП, ВАП, НСлС, АГП и БЗ при главния прокурор“; ОП № 2 – "Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи ПРБ, за нуждите на учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“; ОП № 3 - „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи ПРБ, за нуждите на почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла“., чиято ПС е 167000лв. без вкл. ДДС. ПС на ОП№2 е 8000 лв. без включен ДДС, а на ОП № 3–4000лв. без включен ДДС.ПС на ОП№2 и №3 са под 156464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от ПС на ОП№2 и №3 е под 30000 лева без ДДС, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.С оглед изложеното и на основание чл.21,ал.6 от ЗОП, ОП№2 и №3 ще се възложат по реда на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане.В изпълнение на чл.21,ал.6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се ПС за ОП № 1), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата ОП чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.
4. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания от:1.НАП: адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, тел.: 02/ 98593821, http://nap.bg/.2.ИА „ГИТ“: адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 3, тел. : 0700 17 670, http://www.gli.government.bg/.3.МТСП: адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, тел.: 02 8119 443, https://www.mlsp.government.bg/.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва