Деловодна информация
02711ДЛС Паламара ТП на СИДП ДП - Шумен
848 10/12/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0152 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно ловно стопанство Паламара 2016174120126
ул. Кирил и Методий 17
с. Венец BG333 9751 България
адв. Снежка Иванова +359 5343-2049
dls.palamara@dpshumen.bg +359 5343-2049

Интернет адрес/и

http://dlspalamara.sidp.bg/

http://dlspalamara.sidp.bg/dostavka-na-gumi-mps-2019/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dlspalamara.sidp.bg/dostavka-na-gumi-mps-2019/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

чл. 165 и чл.174 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка чрез покупка на външни автом. гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови авт. гуми за служ. МПС, на ЦУ на СИДП ДП Шумен
34351100      
Доставки

„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година считано от датата на сключване на договора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34351100      
34350000      
50116500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

с. Венец

„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година считано от датата на сключване на договора.
Критериите по-долу
 
ДА Кт е оценката на техническата оферта    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
16000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и чл.55, ал.1, т.1 и чл.107, т.4 от ЗОП.
В случай, че участника е обединение/консорциум Възложителят не поставя изисквания, относно съществуването на конкретна правна форма за същото, за участие в настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не изисква документи и информация за икономическо и финансово състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

До участие се допускат лица, които:
- са изпълнили дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката и с обем и стойност равни или по-високи от обявените общи прогнозен обем и стойност на поръчката за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата, или от датата на първоначалната им регистрация (за новорегистрираните търговци в случай, че датата на първоначалната им регистрация е в рамките на тригодишния срок считано от посочената като крайна дата на подаване на заявлението или на офертата;)
- разполагат и прилагат система за управление и проследяване на доставките при изпълнение на поръчката.
- прилагат системи за управление на качеството –ISO 9001:2008 или еквивалентни
- предлагат артикули/гуми/, предмет на поръчката, които са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Европейски регламент включително и относно етикирането (Регламент ЕО №1222/2009)
- разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност по смисъла на §2 т.41 от ДР на ЗОП
- имат на разположение специализиран обект находящ се на територията на гр. Шумен, със складово помещение за съхранение на доставките и специализирано/и помещение/я за извършване на демонтаж на стари външни автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и доставените нови автомобилни гуми.Пояснение: специализирания обект може да бъде собствен, нает , ползван чрез подизпълнител или чрез използване ресурса на трети лица


До участие се допускат лица, които:
- са изпълнили дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката и с обем и стойност равни или по-високи от обявените общи прогнозен обем и стойност на поръчката за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата, или от датата на първоначалната им регистрация (за новорегистрираните търговци в случай, че датата на първоначалната им регистрация е в рамките на тригодишния срок считано от посочената като крайна дата на подаване на заявлението или на офертата;)
- разполагат и прилагат система за управление и проследяване на доставките при изпълнение на поръчката.
- прилагат системи за управление на качеството –ISO 9001:2008 или еквивалентни
- предлагат артикули/гуми/, предмет на поръчката, които са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Европейски регламент включително и относно етикирането (Регламент ЕО №1222/2009)
- разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност по смисъла на §2 т.41 от ДР на ЗОП
- имат на разположение специализиран обект находящ се на територията на гр. Шумен, със складово помещение за съхранение на доставките и специализирано/и помещение/я за извършване на демонтаж на стари външни автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и доставените нови автомобилни гуми.Пояснение: специализирания обект може да бъде собствен, нает , ползван чрез подизпълнител или чрез използване ресурса на трети лица
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Съгласно Техническата спецификация към настоящата процедура;
2. При подписване на договора за обществена поръчка, участника определен за Изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3% от стойността му, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП. Условията по задържане и освобождаване на горепосочената гаранция са посочени в проекта на договора;
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/01/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС Паламара

Отварянето на офертите ще се проведе на 04.01.2019 г. от 10:30 часа, в административната сграда на ТП ДЛС Паламара на адрес: 9751, с. Венец, ул. Кирил и Методий №17, община Венец, обл. Шумен. На процедурата могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва