Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-102 07/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
07/12/2018 (дд/мм/гггг)
01915-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча № 23
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Разработване на мултимедийни продукти по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“
92111000      
Услуги

Изработването на мултимедийни продукти е необходимо за постигане на по-голямо въздействие и по-бързо възприятие на информацията, която трябва да достигне до инвеститорите, за да формира положителна нагласа към страната чрез съчетанието на звук, видео, анимация, цифрови изображения и др. Мултимедийните продукти ще бъдат използвани по време на форуми, срещи, ще бъдат публикувани в сайта на БАИ, предвидено е тяхното тиражиране и др. Мултимедийните продукти ще бъдат подчинени на общата концепция за позиционирането на България като инвестиционна дестинация, като се постави акцент върху ключовите индустрии, към които са насочени дейностите за привличане на инвеститори.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
731200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
92110000      
30234600      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

За изпълнение на поръчката и съответно за постигане на поставените цели и очаквани резултати се предвижда да бъдат изпълнени следните основни дейности. Дейността ще бъде изпълнена чрез изработване на следните мултимедийни формати:
Дейност 1. Създаване на концепции/сценарии, след одобрението на които ще бъдат изработени и предадени на възложителя имиджов видеоклип с продължителност 45 секунди и три различни кратки времеви версии (17, 22 и 32 секунди), с цел адаптивността му според възможностите за излъчване. Имиджовият видеоклип следва да представя общо България като инвестиционна дестинация и БАИ като орган, отговарящ за работата и комуникацията от страна на държавата с потенциални инвеститори;
Дейност 2. Създаване на концепции/сценарии, след одобрението на които ще бъдат изработени и предадени на възложителя 3 /три/ броя рекламни секторни видеоклипа с продължителност 30-45 секунди, както и кратки версии на трите видеоклипа, съответно 17 и 22секунди. Всеки от клиповете следва да представя различен сектор от икономиката, в който е налице потенциал за развитие и инвестиции. Конкретните сектори и изискванията относно основното съдържание на клиповете ще бъде предоставено от възложителя след подписване на договора;
Дейност 3. Създаване на концепции/сценарии, след одобрението на които ще бъдат изработени и предадени на възложителя 4 /четири/ броя информационни филми за приоритетни сектори за привличане на инвеститори с продължителност 30 минути всеки. Всеки от филмите следва да представя различен сектор от икономиката, който е сред приоритетните за България, и за които се цели привличане на максимален брой и обем инвестиции и съответно развитие. Конкретните сектори и изискванията относно основното съдържание на филмите ще бъде предоставено от възложителя след подписване на договора;
Дейност 4. Създаване на концепции/сценарии, след одобрението на които ще бъдат изработени и предадени на възложителя 13 /тринадесет/ броя анимирани банери за онлайн промотиране на международни събития. Банерите следва да са изработени с адаптивен дизайн и да позволяват публикуването им в различен размер на различни онлайн платформи, в съответствие с нуждите на възложителя. Темите и конкретните изисквания за размер, формат и съдържание на всеки от банерите ще бъдат предоставени от възложителя след подписване на договора;
Дейност 5. Тиражиране на мултимедийни продукти на флаш памети – 2 000 броя. Всички изработен в изпълнение на настоящата поръчка мултимедийни продукти следва да бъдат предоставени във формат/и, позволяващи копирането им и записването им на електронни носители. След получаване на конкретни указания от Възложителя, Изпълнителят следва да има готовност да запише и предостави на Възложителя до 2 000 /две хиляди/ флаш памети, на които са записани част или всички от изготвените мултимедийни продукти. Конкретните изисквания към броя и съдържанието на отделните комплекти флаш памети ще бъдат предоставени от възложителя на изпълнителя след подписване на договора.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – Оп    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
731200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят условия към участниците за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимлен оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години в размер равен или надвишаващ двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката или 1 462 400.00 (един милион четиристотин шестдесет и две хиляди и четиристотин) лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбират дейности свързани изработка/производство на адиовизуални продукти и/или реклама и/или телевизионни клипове или еквивалентни дейности.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т.2a) от ЕЕДОП.
При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: Справка за специфичния оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, с предмет идентичен или сходен с този на предмета на обществената поръчка.
2. Участникът трябва да разполага екип от ключови експери за изпълнение на поръчката.
3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.


1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, с предмет идентичен или сходен с този на предмета на обществената поръчка.
Под „Дейност, с предмет, сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: „Дейности по изработка/производство на адиовизуални продукти и/или реклама и/или телевизионни клипове.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението и получателя на услугата.
2. Участникът трябва да разполага екип от следните ключови експери за изпълнение на поръчката:
• Ръководител на екипа - 1 (един) брой: Специфичен опит: опит като ръководител на екип и/или продуцент и/или еквивалентно при изпълнението на минимум 3 /три/ услуги за изработване на аудиовизуални клипове или еквивалентно.
• Ключов експерт „Режисьор“ – 1 /един/ брой: Специфичен опит: опит като режисьор или еквивалентно при изпълнението на минимум 3 /три/ услуги за изработване на аудиовизуални клипове, еквивалентно.
•Ключов експерт „Сценарист“ – 1 /един/ брой: Специфичен опит: опит като сценарист или еквивалентно при изпълнението на минимум 3 /три/ услуги за изработване на аудиовизуални клипове или еквивалентно.
•Ключов експерт „Оператор“ – 1 /един/ брой: Специфичен опит: опит като оператор или еквивалентно при изпълнението на минимум 3 /три/ услуги за изработване на аудиовизуални клипове или еквивалентно.
•Ключов експерт „Монтажист“ – 1 /един/ брой: Специфичен опит: опит като монтажист или еквивалентно при изпълнението на минимум 3 /три/ услуги за изработване на аудиовизуални клипове или еквивалентно.
•Ключов експерт „Компютърна/3Д анимация“ – 2 /два/ броя: Специфичен опит: опит като експерт по компютърна анимация или еквивалентно при изпълнението на минимум 3 /три/ услуги за изработване на аудиовизуални клипове или анимирани банери или еквивалентно.
Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката.
Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи информация за специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в това число:
•Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
•Специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, изпълнение на дейности сходни с предмета на поръчката)
Информацията за лицата от екипа, който са служители на участника, се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП.
Информацията за лицата, който не са служители на участника, се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 2) от ЕЕДОП.
3.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството, както следва: БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки с обхват производство на аудиовизуални произведения - рекламни видеоклипове и/или филмопроизводство, 2D и 3D анимация, постпродукция или еквивалент.
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
ДОКАЗВАНЕ: чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи информация за системата за управление на качеството, обхват на сертификата и дата на валидност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника,определен за изпълнител на обществената поръчка,при подписване на д-ра за нейното изпълнение,и е в размер на 2 % от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията.В случай че тя е представена като банкова гаранция или застраховка,то срокът на действието й следва да надвишава с 30 дни срока за изпълнение на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията-в проекта на договор.Възнаграждението се заплаща на 3 части: авансово плащане: 20%; междинно плащане:20%; окончателно плащане: 60%. Конкретните условия по изпълнението са посочени в документацията за поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/01/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 23

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява:
1.Участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП.
Участник за когато са налице горепосочените основания за отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване
2.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва.
3.Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка пряко и/или косвено, участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица. (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС.
4.Участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката;
5.Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
6.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
7.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
8.Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;
9.Участник, който в ценовото си предложение е предложил цена, надвишаваща прогнозната (максималната) стойност на поръчката, вкл. определена прогнозна (максимална) стойност за някоя от двете основни дейности, вкл. в предмета на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва