Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-100 07/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
07/12/2018 (дд/мм/гггг)
01915-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Аксаков № 31
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване/изготвяне на периодични проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в България
71620000      
Услуги

Предвидено е изпълнение на две основни дейности, както следва:
I.Основна дейност 1:Извършване на анализ на състоянието на средно и високотехнологичните сектори в България и разработване на Програма за привличане на инвеститори,вкл.:
Дейност 1:Бенчмаркинг на пазара на изследваните средно и високотехнологични сектори;
Дейност 2:Анализ на нагласите на водещи компании за навлизане на българския пазар;
Дейност 3:Анализ на възможностите на България за привличане на ПЧИ в средно-и високотехнологични сектори-капацитет, работна сила, правна уредба
II. Основна дейност 2:Извършване на годишни секторни проучвания за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в България, вкл.:
Дейност 1:Анализ на функционалната специализация на избрани средно и високотехнологични сектори в България по теми
Дейност 2:Анализ на основните фактори и движещи сили за промяна, определящи бъдещите тенденции в развитието на целевите сектори.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
750000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Офиса на изпълнителя, както и офиса на възложителя, когато естеството на изпълняваните дейности го изисква.
Офиса на изпълнителя, както и офиса на възложителя, когато естеството налага това.

За изпълнение на поръчката и за постигане на поставените цели и очаквани резултати се предвижда да бъдат изпълнени две основни дейности, както следва:
ДЕЙНОСТ 1: Извършване на анализ на състоянието на средно и високотехнологичните сектори в България и разработване на Програма за привличане на инвеститори.
ДЕЙНОСТ 2: Извършване на годишни секторни проучвания за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в България.
Подробно описание на предвидените дейности се съдържа в приложенaта към документацията техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
750000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
на проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори е България“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят условия към участниците за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участникът следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 1 500 000 лева.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване чрез представяне на ЕЕДОП, изготвен по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка. Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или - справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обществената поръчка.
2. Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й.


През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, с предмет идентичен или сходен с този на предмета на обществената поръчка.
Под „Дейност, с предмет, сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: „Дейност по изготвяне на анализ/и и/или проучване/проучвания и/или оценка на отрасъл и/или сектор от икономиката и/или на дейността на конкретен стопански субект и/или орган на държавно управление, и/или дейност по изготвяне и/или преработка и/или актуализация на планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквивалентен документ за осъществяване на инвестиции в определен/и сектор/и и/или дестинация/и*.
*Под „дестинация/дестинации“ за целите на настоящата поръчка следва да се разбира „самостоятелно обособена териториално - устройствена единица“ (град, район, регион, община, област, държава, автономна област и др.), която има реално обособени граници и органи за управление.
Участникът трябва да разполага екип от следните ключови експерти за изпълнение на поръчката:
1.Ръководител на екипа - 1 (един) брой:
Минимални изисквания за образование, квалификация и опит:
Образование: да притежава висше образование в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.);
Специфичен опит: опит в изпълнението на минимум една дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката или еквивалентна.
2.Ключов експерт „Икономически анализи и прогнози“ – 1 /един/ брой:
Минимални изисквания за образование, квалификация и опит:
Образование: да притежава висше образование в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.);
Специфичен опит: опит в изпълнението на минимум една дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката или еквивалентна.
3.Ключов експерт „Социологически проучвания“ – 1 /един/ брой:
Минимални изисквания за образование, квалификация и опит:
Образование: да притежава висше образование в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.);
Специфичен опит: опит в изпълнението на социологически изследвания.
4.Ключов експерт „Инвестиции“ – 1 /един/ брой:
Минимални изисквания за образование, квалификация и опит:
Образование: да притежава висше образование в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.);
Специфичен опит: опит в изпълнението на минимум една дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката или еквивалентна.
Под дейност с предмет сходен с предмета на поръчката следва да се разбира: „Дейност по изготвяне на анализ/и и/или проучване/проучвания и/или оценка на отрасъл и/или сектор от икономиката и/или на дейността на конкретен стопански субект и/или орган на държавно управление, и/или дейност по изготвяне и/или преработка и/или актуализация на планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквивалентен документ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора за изпълнение се представя от участника,определен за изпълнител на обществената поръчка,при подписване на д-ра за нейното изпълнение,и е в размер на 2 % от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума,или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията.В случай, че тя е представена като банкова гаранция или застраховка,то срокът на действието й следва да надвишава с 30 дни срока за изпълнение на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията-в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/01/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 23

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява:
1.Участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП.
Участник за когато са налице горепосочените основания за отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване
2.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва.
3.Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка пряко и/или косвено, участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица. (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС.
4.Участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката;
5.Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
6.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
7.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
8.Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;
9.Участник, който в ценовото си предложение е предложил цена, надвишаваща прогнозната (максималната) стойност на поръчката, вкл. определена прогнозна (максимална) стойност за някоя от двете основни дейности, вкл. в предмета на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва