Деловодна информация
00104
ОП-75 06/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
06/12/2018 (дд/мм/гггг)
00104-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мадан 000614984
ул. Обединение 14
Мадан BG424 4900 България
инж. Мартин Моллов - Директор на Дирекция Специализирана Администрация +359 30898220
madanoba@gmail.com +359 30898277

Интернет адрес/и

http://www.madan.bg/

http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
община Мадан 000614984
Общинска администрация - гр. Мадан, ул. Обединение № 14, ет. 2, стая 201 - Канцелария на заместник-кмета.
Мадан BG424 4900 България
Снежана Филипова +359 30898028
madanoba@gmail.com +359 30898277

Интернет адрес/и

http://www.madan.bg/

http://www.madan.bg/currentNews-3528-newitem.htm%20

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”
71521000      
Услуги

Упражняване на Строителен надзор по на строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан", който предвижда изпълнението на: ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб.м.” в с.Бориново; реконстр. и рехаб. на с/ма от довеждащи водопроводи от група извори в м. „Хвойновица“ до съществ. помпена станция /ПС/, напорен водопровод от ПС до същ. водоем в с.Букова поляна“; реконстр. и рехаб. на с/ма от довеждащи водопроводи и от група извори в м.Полене, з-ще на с. Върбина до същест. водоем в мах. “Камберовска“; Външен водопровод за водоснабд. на с.Чурка и с.Ловци; Вътрешна водопроводна мрежа в с.Средногорци и Вътр. водопр. мрежа на с. Върбина-ІІ етап. В съотв. с чл.48,ал.1 от ЗОП, необх. характеристики на всеки обект и пълен обем по обекти, са подробно индивидуализирани в Техн. спецификации. При изпълнение се следват изискв. на чл. 168 от ЗУТ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
56952.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Територията на община Мадан.

Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан” в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на Договора и въвеждане на Обектите в експлоатация, които са както следва;
1) Обект: "Водоснабдяване на с. Бориново - ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175 куб.м ". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 43 от 29.09.2016 г.
2) Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойневица“, до съществуваща Помпена станция, напорен водопровод от Помпена станция до съществуващ водоем в с. Букова Поляна". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 45 от 29.09.2016 г.
3) Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Поление“, землище на с. Върбина, община Мадан до съществуващ водоем в махала Камберовска". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 44 от 29.09.2016 г.
4) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с.Чурка”. Строежа е II категория, съгласно Разрешение за строеж № 47 от 29.09.2016 г.
5) Обект: „Външен водопровод за водоснабдяване на с. Чурка и с. Ловци ". Строежа е I категория, съгласно Разрешение за строеж № 48 от 29.09.2016 г
6) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с.Средногорци, община Мадан (ул. Изгрев, ул. П. Р. Славейков и ул.Еделвайс) - Вътрешна водопроводна мрежа с. Средногорци”. Строежа е III категория, съгласно Разрешение за строеж № 46 от 29.09.2016 г.
7) Обект: „Вътрешна водопроводна мрежа с. Върбина - втори етап“ - с. Върбина„. Строежа е II категория, съгласно Разрешение за строеж № 5 от 27.01.2014 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д-5-2 от 30.09.2016 г.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
56952.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
21

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018г. по Мяркя 7 на ПРСР2014-2020г.

Плащанията ще се извършват, както следва:
Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, платима в срок от 10 дни, след получено авансово плащане в община Мадан от Държавен фонд „Земеделие“. Окончателно плащане в размер на 50% от от стойността на договора, платима в срок от 30 дни, след окончателно приемане на обектите, с издаване на разрешение за ползване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава: Валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на §185 при условията на чл.167, ал.1 и ал.2 от ЗУТ) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, а за чуждестранни участници - валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен. Участникът попълва поле 2) от Част IV: „Критерии за подбор“, буква А: Годност от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителя изисква от участника, определен за изпълнител: Заверено копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на §185 при условията на чл.167, ал.1 и ал.2 от ЗУТ) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а за чуждестранни участници - валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците!

Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците!
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1)Участникът следва да има: опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за която участва. *За „сходен предмет“, Възложителя ще приеме: Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ. Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител представя: Списък на изпълнените услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2) Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител представя:
Списък с имената на инженерно-технически екип, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.
Забележка: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност, следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт. По отношение на ключовите експерти - чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО; 2013/55/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България, приети с Решение на Министерски съвет № 352/21.05.2015 г.


1) Участникът следва да има: опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 год.от датата на подаване на офертата за която участва. *За „сходен предмет“, Възложителя ще приеме: Упражняване на СН за обекти, които вкл.изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на мин.3кат.,съгл.чл.137,ал.1,т.3 от ЗУТ. Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.
2)Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания:
2.1)Ръководител на екипа:
- Квалификация и умения – Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование в професионално направление „Технически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления или еквивалентна;.
- Да е участвал като Ръководител на екип на един обект, сходен с предмета на поръчката.
„За сходен предмет“ – Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ.
2.2)Експерт по част „ВиК“:
- Квалификация и умения – Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. „Строителен инженер“ и/или „инженер“ със специалност „ВиК“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);
- Да е участвал като Експерт по част „ВиК“ на един обект, сходен с предмета на поръчката.
„За сходен предмет“ – Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ.
2.3)Експерт по част „Геодезия”:
- Квалификация и умения – Да притежава завършено висше с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Строителен инженер със специалност „Геодезия“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност);
- Да е участвал като Експерт по част „Геодезия“ на един обект, сходен с предмета на поръчката.
„За сходен предмет“ – Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ.
2.4)Координатор по безопасност и здраве в строителството:
- Квалификация и умения – Да е правоспособно лице с квалификация техническа правоспособност в областта на безопасното и здравословно изпълнение на строителството, доказано с необходимите диплома и/или лиценз и/или удостоверение за преминато обучение или еквивалентно в случаите когато е придобито в чужбина.
- Да има професионален опит в областта на безопасното и здравословно изпълнение на строителството, на един обект, сходен с предмета на поръчката.
„За сходен предмет“ – Упражняване на функциите на координатор по безопасност и здраве по време на строителство при изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 1 % от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
-парична сума;
-банкова гаранция;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/01/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.1.3:
2.5)Експерт по част „ПУСО“:
- Квалификация и умения – Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование в професионално направление „Технически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна.
- Да е участвал като Експерт по част „ПУСО“ на един обект, сходен с предмета на поръчката.
„За сходен предмет“ – „За сходен предмет“ – Упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод, попадащ в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ.
ВАЖНО!!!
* Едно техническо лице може да съвместява повече от една позиция!
** Участникът да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – „Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон“.
***Предложените от участника лица да са технически правоспособни, съгласно изискванията на Наредба № РД -02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и чл. 167, ал.1, т.2 от ЗУТ.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1.За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и чл. 69 от ЗПКОПИ.
2.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съотв. с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
3.Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
4.Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а именно, в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител;
3. получаването на решението за прекратяване на процедурата.
Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
В случаите по чл.197, ал.1, т.1 и 8, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице, кандидат или участник в процедурата.
Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявената процедура, могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва