Деловодна информация
00022
10.00.294 04/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
04/12/2018 (дд/мм/гггг)
00022-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Акад. Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Дора Младенова +359 33120328
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181203RwEU1432679
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на Община Асеновград“
90500000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на Община Асеновград. Отпадъците, които се обслужват и са предмет на поръчката са битовите отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и развлечения, когато нямат характер на производствени и опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.При необходимост и след заявка от Възложителя, Изпълнителят следва да извърши услуга по почистване на нерегламентирани замърсявания и дезинфекция на съдовете за отпадъци по график, съвпадащ с графика на събиране и транспортиране, след получаване на Възлагателно писмо.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1161207.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90511000      
90513000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Събирането на отпадъците се извършва в 27 населени места на територията на Община Асеновград, а транспортирането до РЦОТБО-гр. Асеновград, находящ се ПИ 00702.9.433 , местност Капсида, гр. Асеновград

Предметът на обществената поръчка включва дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на Община Асеновград. Отпадъците, които се обслужват и са предмет на поръчката са битовите отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и развлечения, когато нямат характер на производствени и опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
При необходимост и след заявка от Възложителя, Изпълнителят следва да извърши услуга по почистване на нерегламентирани замърсявания и дезинфекция на съдовете за отпадъци по график, съвпадащ с графика на събиране и транспортиране, след получаване на Възлагателно писмо.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1161207.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


100 000.00 лева,предвидени за възлагане на събиране и транспортиране на допълнително до 150 броя съдове и/или при необходимост от възлагане на дезинфекция на съдовете и почистване на нерегламентирани замърсявания като опция, съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1161207.00 лв. без ДДС, от които прогнозна стойност, определена съгласно чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП – 1061207.00 лв. без ДДС и 100 000.00 лева без ДДС, предвидени за възлагане на събиране и транспортиране на допълнително до 150 броя съдове и/или при необходимост от възлагане на дезинфекция на съдовете и почистване на нерегламентирани замърсявания.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът следва да притежава регистрация за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
За съответствието с критерия за подбор в хода на процедурата, Участниците представят информация, която попълват в част IV „Критерии за подбор“, буква „А”, т.2 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на документ за регистрация за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). /заверено копие/
* Съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП, чуждестранните лица следва да докажат регистрацията си в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
* Съгласно чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, в случай, че участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, преди подписване на договор, следва да представи удостоверение за регистрация за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът задължително трябва да разполага с оборудване за изпълнение на поръчката - специализирана техника и съдове за отпадъци, съгласно Техническа спецификация;
3.Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката – съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентно;
Удостоверява се както следва: Участникът попълва раздел IV „Критерии за подбор”, буква „Г“: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП
4.Участникът следва да има внедрена и да прилага система за опазване на околната среда с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката - съгласно EN ISO 14001:2015, или еквивалентно/и;
Удостоверява се както следва: Участникът попълва раздел IV „Критерии за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
5.Участникът следва да участва в схемата на Европейския съюз за управление по околна среда и одит /EMAS/ или еквивалентно/и.
Удостоверява се както следва: Участникът попълва раздел IV „Критерии за подбор”, буква „Г“: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.


1.Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбира „услуги за събиране и транспортиране на не по-малко от 3 000 тона битови отпадъци”.
За съответствието с критерия за подбор, Участниците представят информация, като попълват част IV „Критерий за подбор” буква „В“, т.1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
* На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.Участникът задължително трябва да разполага с оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва:
2.1 За изпълнение на дейностите по поръчката, кандидатите за изпълнител следва да притежават в наличност или да докажат възможността да осигурят минимален вид и брой на следната специализирана техника:
-Специализиран автомобил със закрита каросерия за обслужване на отпадъци от несменяеми съдове с обем от 0,11 м3 до 1,1 м3 с надстройка с варио-или ротопреса с обем 16 м? – 2бр.
-Специализиран автомобил със закрита каросерия за обслужване на отпадъци от несменяеми съдове с обем от 0,11 м3 до 1,1 м3 с надстройка с варио-или рото преса с обем 20 м? – 1бр.
-Самосвал с обем не по-малък от 7 м? и товароносимост не по-малка от 10 тона – 1бр.
-Челен товарач с обем на кофата не по-малък от – 1,5 м? - 1бр.
-Специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци -1бр.
2.2 За изпълнение на дейностите по поръчката, участникът следва да притежава в наличност или да докаже възможността да осигури Брой съдове за отпадъци по Техническа спецификация, както следва:
- тип „Бобър“ с обем 1,10 куб.м. – 307 броя,
- кофи тип „Мева“ 0,12 куб.м. – 5 605 броя,
- кофи тип „Мева“ 0,24 куб.м. – 861 броя, за целия период на изпълнение на договора.
При възникнала необходимост, Възложителят е предвидил възможност за възлагане на събиране и транспортиране на допълнително до 150 броя / по 50 броя от всеки вид/ съдове тип „Бобър", тип „Мева“ 0,12 куб .м, тип „Мева“ 0,24 куб.м., които следва да се осигурят от Изпълнителя.
За съответствието с критерия за подбор, Участникът попълва Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП – следва да се попълни информация: за МПС - вид МПС, собственик/наемател/лизингополучател/ползвател на МПС, Предназначение и допълнително оборудване на МПС; за съдовете – вид и брой.
* На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП.
3.Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката – съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и ;
В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП се представя заверено копие от валиден сертификат.
4.Участникът следва да има внедрена и да прилага система за опазване на околната среда с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката - съгласно EN ISO 14001:2015, или еквивалентно/и.
В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП се представя заверено копие от валиден сертификат.
5.Участникът следва да участва в схемата на Европейския съюз за управление по околна среда и одит /EMAS/ или еквивалентно/и.
В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП се представя заверено копие от валиден сертификат /удостоверение/, както и копие от заверена екологична декларация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Дейностите по събиране и транспортиране и честотата на извозване на съдовете от населените места са съгласно условията от документацията за участие в поръчката, като Изпълнителят се задължава да изпълни услугата, предмет на поръчката, съгласно документацията за участие и представените документи в офертата му.
Договорът е със срок на действие 36 месеца.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в зала 517 в административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9

Отварянето на офертите, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 % от прогнозната стойност на поръчката. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал.5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл.111, ал.5, т.2 от ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на Възложителя. При представяне на гаранцията за изпълнение по чл.111, ал.5, т.3 от ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно.Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на Възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл.111, ал.5, т.2 или т.3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождоването/усвояването на гаранцията, следва да бъдът свързани със срока на действие и условията на проекта на договора.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото: 1. са налице основанията по чл.54, ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.Изискването се прилага и когато участник в процедурата е обединение от ЮЛ и/или ЮЛ и за член на обединението е налице някое от посочените основания;
2.са налице основанията по чл.107 от ЗОП.Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица.
Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача, не по късно от два работни дни преди датата на отваряне.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането ан срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва