Деловодна информация
00065
ТСУИЕ-2178 27/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
27/11/2018 (дд/мм/гггг)
00065-2018-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Стралджа 000970432
Община Стралджа, гр. Стралджа, ул. Хемус №12
Стралджа BG343 8680 България
инж. Петя Ангелова +359 047616980
straldjainf@yahoo.com +359 047616465

Интернет адрес/и

www.straldzha.net/

http://87.121.78.88/procurements.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://87.121.78.88/procurement.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1&Guid=24c5f854-5910-4634-8337-e29d478f0d3c
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строително-монтажни работи за обект :„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“
45000000      
Строителство

Предмет на поръчката е Строително-монтажни работи за обект :„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5654530.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

с. Зимница, община Стралджа

Предмет на поръчката е Строително-монтажни работи за обект :„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“
Изпълнителят се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството, условията на техническите спецификации и приложимата законова база, технически правила и норми, приложими стандарти и като мобилизира финансовите си, човешки и материални ресурси, при съобразяване и с изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., да извърши следните действия:
1. Изпълнение на строително - монтажни работи за горецитирания обект в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, техническите спецификации, проектите във фаза „Работен проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.
2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им.
3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
5. Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора.
6. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.
7. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
8. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.
9. Всички останали дейности, възложени на Изпълнителя, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на Възложителя или на трето лице.
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
5654530.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
480

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № 28/07/2/0/00299 от 29.06.2018г. по подмярка 7.2, ПРСР

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четвърта група, втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
ване на документите, с които ще се доказва изпълнението им, съгласно Указанията, и подробни мотиви за определянето им.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска, „Професионална отговорност на проектанта и строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория строежи).

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска, „Професионална отговорност на проектанта и строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория строежи).
Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория строежи).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Забележка: За „предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира строителство по реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа минимум 30 000 л.м.
2.Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "ВиК" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.
б) Специалист: квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Транспортно строителство" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.
в) Специалист: квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Геодезия" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год
г) Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 1 год.
д) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит длъжностно лице по здраве и безопасност – минимум 1 год.
3.Участникът следва да прилага следните системи:
- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство, и
- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.


1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Забележка: За „предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира строителство по реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа минимум 30 000 л.м.
Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците представят Списък на строителството за последните пет години,считано от датата на подаване на оферта, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а);
2.Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчкатаа)
а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "ВиК" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.
б) Специалист: квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Транспортно строителство" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.
в) Специалист: квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Геодезия" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год
г) Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 1 год.
д) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит длъжностно лице по здраве и безопасност – минимум 1 год.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Участникът следва да прилага следните системи: Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Участникът следва да прилага следните системи:
- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство, и
- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранция за обезпечаване на аванса – Изпълнителят има право на авансово плащане(максимум до 50% от общата цена за изпълнение на обществената поръчка, без ДДС).Гаранцията за обезпичаване на авансово предоставените средства е в размер на сумата по аванса с ДДС и се освобождава съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 3 от ЗОП
2. Гаранция за изпълнение:Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума: Банкова сметка на Възложителя, която ще бъде предоставена на избрания изпълнител на обществената поръчка.
2. банкова гаранция;3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/01/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще стане в сградата на общинска администрация, гр. Стралджа , ул. Хемус № 12, в залата на Общински съвет Стралджа.

Офертите на участниците се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици , чл. 101, ал. 11 от ЗОП и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. . Констатирането на наличие, на което и да е от посочените обстоятелства ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП-070018700;интернет адрес: http://www.nap.bg/;2.Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите: Инф. център на МОСВ;работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17ч.;София1000,ул."У.Гладстон"№67,Телефон:02/9406331;Интернетадрес:http://www3.moew.government.bg/;3.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Инт. адрес:http://www.mlsp.government.bg;София 1051, ул.Триадица №2,Телефон: 811944;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 197, ал. 1 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва