Деловодна информация
00254
5390 20/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
00254-2018-0032 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Рудозем 000615075
бул. България 15
Рудозем BG424 4960 България
Красимира Боюклиева-Кубинска +359 30699191
ob.rudozem@gmail.com +359 30699141

Интернет адрес/и

http://www.rudozem.bg.

http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/vnedryavane-na-energospestyavashti-merki-na-ulichnoto-osvetlenie-na-teritoriyata-na-obshtina-rudozem-chrez-253.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез доставка и монтаж на нови осветителни тела“
31520000      
Доставки

Обхватът на поръчката включва доставка и монтаж на LED осветителни тела както следва: LED светодиод 13.5 W-260.00 бр. и LED светодиод 7,8 W - 1293,00.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
158971.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Територията на обшщина Рудозем

Обхватът на поръчката включва доставка и монтаж на LED осветителни тела както следва: LED светодиод 13.5 W-260.00 бр. и LED светодиод 7,8 W - 1293,00
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Енергийна ефективност на осветителите” (ЕЕО)    50 т.
Показател „Гаранционен срок на осветителите“ (ГСО)    15 т.
Показател „Степен на защита на осветителите“ (СЗО)    10 т.
Показател „Степен на удароустойчивост на осветителите“ (СУО)    5 т.
Цена
20 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
158971.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
31

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключване на договора, са приключили в посочения по-горе период.
Удостоверяване:При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, с посочване на изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката, стойностите, датите (кога е приключило изпълнението), и получателите на доставките.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, стойностите, датите (кога е приключило изпълнението), и получателите на доставките, съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с доказателство за извършените доставки.
2.Участникът следва да прилага система за управление на качеството.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в еЕЕДОП част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. С еЕЕДОП участникът предоставя информация за номер на документа, кое е сертифицираното лице (на чие име е документа), дали документът е на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес), орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа (обхвата на сертификацията и периода на валидност на сертификата).
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора Възложителят изисква заверено копие на сертификата за управление на качеството (или еквивалентния документ), деклариран в еЕЕДОП, а ако срокът на валидност е изтекъл – нов валиден сертификат.
3. Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в еЕЕДОП част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. С еЕЕДОП участникът предоставя информация за номер на документа, кое е сертифицираното лице (на чие име е документа), дали документът е на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес), орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа (обхвата на сертификацията и периода на валидност на сертификата).
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора Възложителят изисква заверено копие на сертификата за опазване на околната среда (или еквивалентния документ), деклариран в еЕЕДОП, а ако срокът на валидност е изтекъл – нов валиден сертификат.


1.Участникът да е изпълнил поне 1 (една) доставка, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката.
За „доставки, чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира доставка и/или монтаж или реконструкция на енергоспестяващи улични осветителни тела, за осветяване на открити площи, публични пространства и др.подобни на открито.
Възложителят не поставя изискване за изпълнени доставки с обем идентичен или сходен с предмета на поръчката.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството приложима за производство на светодиодни осветителни тела, издадени на производителя от акредитирани институции или агенции за сертификация, съответстващи на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или „еквивалентно“.
3.Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда приложими за производство на светодиодни осветителни тела, издадени на производителя от акредитирани институции или агенции за сертификация или еквивалент, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентно“.
Забележка: Сертификатите по т.2 и т.3 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като кандидатът или участникът да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора за обществена поръчка.
Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
2. По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/12/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Рудозем, бул. България №15, Заседателната зала на Община Рудозем, ет.3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен; обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия или дейност (свързани с изпълнението на поръчката) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
2. При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. На осн. чл.10,ал.2 от ЗОП Възложителят не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.
3.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва