Деловодна информация
01096ЦСМП-Хасково
884 19/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
01096-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Център за спешна медицинска помощ град Хасково 836154410
бул. Съединение 49
Хасково BG422 6300 България
Антония Дончева Тонева - главен счетоводител +359 38664136
csmp-haskovo@mh.government.bg +359 38664136

Интернет адрес/и

www.csmp-hs.com

https://sop.bg/csmp-hs-519/proceduri-20-2-zop/#h


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/csmp-hs-519/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на ЦСМП – ХАСКОВО за 2019
30199770      
Доставки

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на ЦСМП – ХАСКОВО за 2019 година
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
162000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ваучери по Наредба №11/21.12.2005 г 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

ЦСМП – Хасково, гр. Хасково, 6300, бул.”Съединение” № 49

Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към персонала на ЦСМП – Хасково, съобразно Наредба № 11/2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, чрез осигуряване на ваучери за храна. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил е разрешение и осъществява дейност по реда и условията на Наредба № 7/2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г./.
Изпълнителят на обособената позиция (ОП1) от обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност 2,3,5,10 и 20 лева. Доставката се осъществява въз основа на заявка. Ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти (чл. 2, ал. 2 от Наредба №7) на територията на ЦСМП – Хасково в област Хасково с филиали в градовете гр.Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр.Любимец, като срокът на валидност следва да бъде една година от издаването им.
Приблизителна номинална стойност на ваучерите за целия срок на договора по тази обособена позиция е 65 000 лв без включено ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
65000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2019 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ваучери със средства от фонд СБКО 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Склад на ЦСМП - Хасково , град Хасково , бул."Съединение" 49

Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед използване на средствата от СБКО за осигуряване на ваучери за храна на персонала на ЦСМП. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил е разрешение и осъществява дейност по реда и условията на Наредба №7/2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г./.
Изпълнителят по съответната ОП от обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност 2,3,5,10 и 20 лева лева. Доставката се осъществява въз основа на заявка. Ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти (чл. 2, ал. 2 от Наредба №7) на територията на ЦСМП – Хасково в област Хасково с филиали в градовете гр.Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр.Любимец, като срокът на валидност следва да бъде една година от издаването им. Приблизителна номинална стойност на ваучерите за целия срок на договора по тази обособена позиция е 97 000 лв. без включено ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
97000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2019 (дд/мм/гггг) / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна през 2019г., съгласно Наредба №7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010г./
Участниците трябва да притежават Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна през 2018г., съгласно Наредба №7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010г./
За доказване на придобита правоспособност за упражняване на професионална дейност, участникът следва да представи /при сключване на договора/ следния документ:
Валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна през 2019., съгласно Наредба №7/09.07.2003г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г./.
Изискванията по съответния критерий за подбор се описват подробно в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да са реализирали оборот, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти.
Изискванията по съответния критерий за подбор се описват подробно в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.
Минимално изискване:
Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот в обхвата на поръчката в размер на 50000 лв., който оборот обхваща последните 3 /три/ приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За доказване на икономическо и финансово състояние, участникът следва да представи /при сключване на договора/ следния документ: справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло.
Минимално изискване:
Участникът трябва да е изпълнил минимум три дейности, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
За доказване на технически и професионални способности, участникът следва да представи /при сключване на договора/ следния документ:
Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Под „сходни“ доставки с предмета на настоящата поръчка се разбира внос, износ, покупка, продажба и всякаква друга търговия с хранителни продукти.
2. Участниците задължително трябва да притежават собственост или да имат договорно отношение с търговски обекти по чл.2, ал.2 от Наредба №7/09.07.2003г.- сключен договор за обслужване на ползватели, на територията на град Хасково, като тези обекти да функционират като такива за хранителни стоки към датата на подаване на офертата.
Минимално изискване: гр.Хасково- минимален брой търговски обекти – 3 броя; гр. Димитровград – 2 броя; гр. Харманли – 2 броя; гр. Свиленград – 2 броя; гр. Симеоновград – 1 брой; гр. Тополовград – 1 брой; гр. Ивайловград – 1 брой; гр. Любимец – 1 брой
За доказване на технически и професионални способности, участникът следва да представи /при сключване на договора/ следния документ:
Списък на търговски обекти по чл.2, ал.2 от Наредба №7/09.07.2003 г. на територията на град Хасково; град Димитровград; град Харманли; град Свиленград; град Симеоновград; град Тополовград; град Ивайловград и град Любимец, собствени или такива, с които участникът има сключен договор за обслужване на ползватели и декларация, че включените в списъка търговски обекти функционират като такива за хранителни стоки към датата на подаване на офертата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/12/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/12/2018 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Административната сграда на ЦСМП-Хасково, гр.Хасково, бул.Съединение 49

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово усведомяване .
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата членка, в която са установени.
3. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. При установяване на тези обстоятелства, участниците се отстраняват.
4. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
5. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1- 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност /по чл. 56 от ЗОП/, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
6. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице забраните по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
7. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица и подизпълнители при условията на чл. 65 и чл. 66 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на:
- По обособена позиция №1 - 500.00 (петстотин) лева
- По обособена позиция №2 - 700.00 (седемстотин) лева
Гаранцията се представя от Изпълнителя преди сключване на договора под
формата на:
-парична сума, внесена по сметката на Възложителя,
-безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, издадена в полза на Възложителя, или
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На осн. чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100 , ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва