Деловодна информация
00338
АО-05-03-8060 23/10/2018 (дд/мм/гггг)
не
00338-2018-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Виргиния Станкова, Иванка Белева и Димитринка Спасова +359 618173/+359 618178
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181005VEDR3117490
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obstina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт на улици в населените места в община Разград“
45233252      
Строителство

Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително- ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа на територията на община Разград. Към момента на обявяване на обществената поръчка, се предвижда изпълнение на СРР по индикативен списък на улици, част от уличната мрежа на територията на община Разград, конкретните дейности по извършване на СРР ще бъдат задавани от Възложителя при възникнала необходимост съгласно индикативния списък на Строително - ремонтни дейности.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1379166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на населените места в община Разград

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация на изискванията на Възложителя („Техническа спецификация“), съдържаща се в документация за обществена поръчка. Спецификата на предмета на поръчката включва дейности, при които участъци от уличната мрежа/ и/или в нейната цялост е необходимо да се предвиди изпълнение на строително-ремонтни работи по текущо поддържане съгласно Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътища, във връзка с необходимостта от подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улиците във всички населени места на територията на община Разград.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на изпълнението    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1379166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на населените места в община Разград, област Разград:с.Дянково, с. Раковски, с. Ясеновец, с. Стражец, с. Гецово, с. Мортагоново, с. Киченица, с. Осенец, с. Дряновец, с. Липник, с. Благоево, с. Топчии, с. Радинград, с. Недоклан, с. Пороище, с.Побит камък, с. Ушинци, с. Балкански, с. Просторно, с. Черковна и с. Островче
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е регистриран за IV-та категория, II- ра група строежи, в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1, т.3, б. „а“ от ЗУТ/. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Изискването се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в еЕЕДОП (Образец), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност;На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП – заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, а за чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл.25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл.25а, ал.2, т.1 от ЗКС, в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. В случая на чл.67, ал.6 от ЗОП се представя документа по чл.25а, ал.4 от ЗКС.В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавата членка, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.За повече информация: http://register.ksb.bg/
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в eЕЕДОП (Образец), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние);На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, Справка за общия оборот и/или оборота в сферата, попадащи в обхвата на поръчката, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 3 от ЗОП и Справка за общия оборот и/или оборота в сферата, попадащи в обхвата на поръчката по смисъла на чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в еЕЕДОП (Образец), с посочване на информация за размера на застрахователната полица, попълнена в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б.Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.


Участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер равен или по-голям от 2 000 000 лева (два милиона лева),вкл. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката 1 300 000,00 лв. (един милион и триста хиляди лева).Под оборот попадащ в сферата и в обхвата на поръчката, е сферата, която обхваща СМР свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или текущ ремонт и/или текущо поддържане и/или еквивалентна дейност на пътища от републиканската и/или улична мрежи в населено място и съоръженията към тях;Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, по силата на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
*При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискуемата инфор-я относно изискв. за техн. и проф.способности се удостоверява чрез попълване на:1.Част IV,Раздел В от еЕЕДОП с посочване на информ-ия за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката,с посочване на стойностите,датите и получателите.В случаите на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2.Участ-ът попълва раздел Г:Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление,в Част IV:Критерии за подбор еЕЕДОП.В случаите на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Сертификат/и,издаден/и от акредитирани лица,за контрол на качеството,удостоверяващ/и внедрената система за управление на качеството,съответстваща на стандарт БДС ЕNISO9001:2008илиБДС ЕNISO9001:2015(валиден) или еквивалентен (с обхват в областта на строителство,рехабилитация, ремонт на пътища и улици и съоръженията към тях) и Сертификат/и,издаден/и от акредитирани лица,за екологично управление и/или еквивалентно за опазване на околната среда,съответстваща на стандарт ISO 14001:2015(валиден) и/или еквивалентен (с обхват в областта на строителство,рехабилитация,ремонт на пътища, улици и съоръженията към тях). 3.Участникът попълва Част ІV, раздел В на еЕЕДОП.В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, включени или не в структурата на участника,включително тези,които отговарят за контрола на качеството,за изпълнение на строителството.4.Участникът декларира/попълва част IV Критерии за подбор, раздел В, „Технически и професионални способности“ в еЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,определен за изпълнител, да представи документи по чл.64,ал.1,т. 9 от ЗОП – декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;Декларацията се подписва от лицето представляващо участника;

1.Уч-т следва да има изпълнено строит-во с предмет и обем идент. или сходно с тези на п-та,през последните 5г,считано от датата на подаване на оф-а.Под„строит-во идент. или сходно“с пр-та на общ.п-ка следва да се разбира СМРсвързани с изграждане и/или реконстр-я и/или рехабил-я и/или основен рем-т и/или текущ ре-т и/или тек. поддържане и/или еквив.дейност на пътища от републ.и/или ул. мрежи в нас.място и съоръж-а към тях в обеми не по малко от180000 м2. положен асфалт.2.Уч-т трябва да прилага с-ма за управ.на кач,съотв.на стандарт БДС ЕNISO9001:2008илиБДС ЕNISO9001:2015(валиден)или еквив(с обхват в обл.на строит,рехаб,ремонт на пътища и улици и съоръжения)и с-ма за опазване на окол.среда,съответств.на стандартISO14001:2015(валиден) или еквив(с обхват в обл.на строит-о,рех-я,р-т на пътища,ул-и и съоръж-а към тях).Въз-лят ще приеме идр.еквив.сертиф-ти,издадени от органи,установени в др.държави членки,както и др.доказа-ва за еквив. мерки за осигуряване на каче-о или за опазване на окол.среда.3.Уч-кът трябва да разполага с ръководен и/илитехн.персонал за изп-е на по-та:Ръководител екип-1бр.строит.инженер с образов.степен магистър или еквив.,спец-ст Трансп.строит-во или Пътно строит-во или Промиш. и гражд.строит-во или Строит-во на сгради и съоръжения или еквив.Мин.5г.опит при изпълнение на обекти в обл.на строит-то и/или поддържане и/или рекон-я и/или р-т и/или рехабилит-я на пътища и/или улици;Техн. рък-л на обекта-2бр–строит.инженер с образов.степен магистър или еквив.,спец-ст Тран. и/или Пътно строит-во или еквив.Да има проф.опит при изпълнение на обекти в обл.на строит-ото и/или поддържане и/или р-т и/или др.подобни СМР мин.3г.Да има опит на управленска/координираща позиция на мин.1строит.обект с пр-т еднакъв или сходен с пред-та на общ.п-ка;Отговорник по качеството-1бр-Строит.инженер по специалност Трансп.строит-во,Пътно строит-во,ПГС,ССС или еквив.със завършен курс за конт-л в/у качеството на изпъл-е на строит-то,за съотв.на влаганите в строеж.строит.продукти със същ. изиск-я за безопасност.Да има проф.опит като отг-к по качеството мин.2г.и спец.н опит-участие в екип на такава позиция в 1строит.обект с пр-т еднакъв или сходен с пред-а на общ. п-ка.Координ-р по безопасност и здраве—1бр- строит.инженер или строит.техник или др.еквив.спец-ст със завършен курс за Координатор по безопасност и здраве или еквив-т.Да има проф. опит като Координатор по безопасност и здраве минимум 2г.и спец.опит-участие в екип на такава позиция в 1строит.обект с пр-т еднакъв или сходен с пр-та на общ.п-ка.4.У-ът трябва да има осигуреност(да разполага)с осн.техн.оборуд-не за изп-е,в добро техн.съст-е,собствено,на лизинг или наето/предоставено за ползване,мин.както следва:Пътна фреза с шир-1000 мм-1бр;Пътна фреза с шир-500 мм-1бр;Автогундратор2бр;Асфалтополагаща машина-2бр;Валяк вибрационен за асф.работи-2бр;Валяк двубандажен вибрационен до 2,5т.-2бр;Пневматичен колесен валяк-1бр.Валяк за земни работи2бр;Челен товарач-2 бр;Колесен багер/комбиниран/-мин.0.5 куб м-2бр;Автомобил-самосвал-4бр;Автомобил-бордови-1бр;Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности-2бр;Моторна виброплоча-2бр;Моторна духалка-2бр;Моторен/или пневматичен/къртач-2бр;Ел.Агрегат-2бр.
У-те могат да се позоват на капац-та на 3 лица,независимо от правн.връзка м/у тях,по отн.на крит.,свързани с икон.и фин. състояние,техн.способности и проф.компетентност.
*При уча-е на обединения,които не са ЮЛ,съответств. с крит.за подбор се доказва от обединението у-к,а не от всяко от лицата,вкл.в него,с изключение на съотв.регистрация,представяне на сертификат или др.условие,необходимо за изпъл-е на пор-та,съгласно изискванията на норм. или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпъл-е на дейност-е,предвидено в д-ра за създаване на обединението.В случай,че ще бъдат използвани подизпълн-ли,те трябва да отговарят на съотве. кри. за подбор съобразно вида и дела от по-та,които ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процед-та.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в процедура за възлагане на общ. поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ или техни обединения,както и всяко друго образувание,което има право да изпълнява строителство по предмета на наст. общ. поръчка,съгласно законодателството на държавата,в която е установено.Клон на чужд. лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Участниците се представляват от лицата,представляващи ги по закон или от лица, специално упълномощени за настоящата процедура,което се доказва с нотариално заверено пълномощно-оригинал или нотариално заверено копие/препис.При подаване на офертата у-кът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП,като в изискванията към документацията на настоящата поръчка са посочени указанията за попълването му.Продължава в т.VI.3 .
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/11/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Стая №102, намираща се в административната сграда на Община Разград, гр.Разград, бул.Бели Лом №37А

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Уч-кът може се позовава на капацитета на 3-ти лица,но трябва да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси,като представи документи за поетите от 3-ти лица задължения.3-ти лица трябва да отговарят на съответ. критерии за подбор,за доказването на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от п-та.Уч-ците посочват в офертата подизпъл-те и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива,втози случай те трябва да представят док-во за поетите от под-телите задължения.Ако уч-кът използва под-ители,последните трябва да отговарят на съотв. критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от п-рата.От п-рата ще бъде отстранен у-к,за който са налице основанията по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,т.2/професия„строител“ или дейност „строителството“/„извършване на СМР“ /т.3-5 и чл.107 от ЗОП,за когото са налице обстоя.по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС,както и който не посочи действителния собственик ЗМИП или откаже да удължи срока на валидност на офертата си.Когато е налице някое от основанията за отстраняване,но са предприети мерки за надежност по чл.56 от ЗОП,то те се описват в еЕЕДОП.Необходимата информация за задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и ус-ята на труд,които са в сила в България и относими към предмета на поръчката са както следва:НАП,тел.070018700,интернет адрес:http://www.nap.bg;МОСВ София1000,ул.У.Гладстон № 67,тел: 02/9406331,Интернет адрес:http://www3.moew.government.bg,МТСП-Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg,София 1051,ул.Триадица №2,тел:02/811944;Д-тите за участие се представят в запечатана опаковка по посочения в документацията начин и съдържаща Опис на д-тите,еЕЕДОП,Д-нти за доказване на предприетите мерки за надеждност,ако е приложимо.Д-нт,от който да е видно пр.основание за създаване на обединение,в случай,че у-кът е обединение,което не е ЮЛ,подписан от лицата включени в обединението-всичко на хартиен и магнитен носител (CD или DVD)с изключение на еЕЕДОП*-съгласно указанията на д-ята.Техн. п-ние Обр.3 сдържащо д-нт за упълномощаване,Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техн. спец-ии и изискванията на въз-ля,,декл-я обр.4;5;6;7,д-ция за конфиденциалност на информацията/ако е приложимо,д-екл-я със запознаване с обекта-всичко на хартиен и магнитен носител-CD или DVD и Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри ",в който се поставя „Цен. пред-ние”обр.№10 всичко на хартиен и магнитен носител CD или DVD/, който се поставя в общата опаковка на офертата.В-лят изисква гаранция за авансово плащане в р-р на 20%от с-та на договора в една от формите-парична или банкова г-я или застраховка, която обезпечава изп-то.посочена в указанията на поръчката;Начин на плащане-20% авансово от прогнозната стойност, междинни плащания до 80 % от прогнозната стойност на поръчката, окончателно плащане/съгласно указанията/Гаранция за изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.Г-цията се предоставя в една от следните форми:парична сума,банкова гаранция или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отг-тта на изп-ля.Ус-ята и сроковете за задържане или освобождаване на г-цията за изпълнение се уреждат в договора за общ. поръчка.Г-ята във формата на парична сума може да се внася по банков път по сметка на общинатаBG76TEXI95453305971800;BIC:TEXIBGSF,Тексим Банк АД,клон Разград.В случай,че у-кът избере да представи„банк. гаранция“,то същата трябва да бъде безусловна,неотменима и изискуема при първо писмено поискване,в което Въз-лят заяви,че изп-лят не е изпълнил задължение по д-ра за възлагане,в оригинал и с валидност 60 дни след изтичане на последния гаранц. срок по договора или Застраховка,която обезпечава изп-ето чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Разград
бул.Бели Лом №37А
Разград 7200 България
obstina@razgrad.bg +359 84618173
www.razgrad.bg +359 660090

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва