Деловодна информация
00193ТУ-София
04-00-235 16/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
16/10/2018 (дд/мм/гггг)
00193-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Технически университет - София 831917834
бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — Деловодство
София BG411 1000 България
Донка Симеонова - юрисконсулт, отдел Обществени поръчки +359 29653906
zop@tu-sofia.bg +359 28683215

Интернет адрес/и

www.tu-sofia.bg

https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/181


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/181
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
45000000      
Строителство

Обектът касае преустройство на част от съществуваща сграда на ТУ -София , Филиал Пловдив, Трети учебен корпус, вьв врьзка с изграждане на „Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №8.Има изготвен проект за външен ремонт, с валидно разрешение за строеж №299/15.08.2012 г. и заповед за презаверяване № 25/10.02.2016 г., и реставрация на фасадите, съгласуван с Министерство на културата и НИОНКЦ –София, който е част кьм заданието за изпълнение на обекта.Основната цел на проекта е вътрешен ремонт на част от съществуващата сграда.От 1985г. сградата е със статут на групов археологически и архитектурно – строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж - историческа зона “Филипопол – Тримонциум – Пловдив” /писмо на Министерство на културата, НИОНКЦ, Изх . № 2798/23.10.2009г/.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1872180.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
45100000      
45200000      
45400000      
45300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив, находящ се в гр.Пловдив, ул.Цанко Дюстабанов“ 8, УПИ I-ВМИ, имoт 256, кв.322-стар.

Предметът на поръчката касае преустройство на част от съществуваща сграда на ТУ -София , Филиал Пловдив, Трети учебен корпус, вьв врьзка с изграждане на „Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии". В обхвата на поръчката се включват следните дейности:изработване на технически паспорт и инвестиционен проект (технически и ивестиционен проект по всички части съгласно заданието за проектиране);Изпълнение на строително-монтажни дейности, включ. СМР съгласно изготвен проект за външен ремонт;Авторски надзор по време на строителството.
Сградата е триетажна и се намира в ЦГЧ на гр.Пловдив, ул.Цанко Дюстабанов“ 8, УПИ I-ВМИ, имoт 256, кв.322-стар. РЗП по акт за дьржавна собственост е 8 273 кв.м. За нуждите на центъра ще се ползват 3 645 кв.м. от сградата в югозападното и северозападно крило, както следва:
Първи етаж на кота +/- 0.00 с площ 2119м? , от които за преустройство 1200 кв.м.
Втори етаж на кота +4,20 с площ 2093 м?, от които за преустройство 1045 кв.м.
Трети етаж на кота +8,55 с площ 2093м?, от които за преустройство 1400 кв.м.
Има изготвен проект за външен ремонт, с валидно разрешение за строеж №299/15.08.2012 г. и заповед за презаверяване № 25/10.02.2016 г., и реставрация на фасадите, съгласуван с Министерство на културата и НИОНКЦ –София, който е част кьм заданието за изпълнение на обекта. Проектът предвижда ремонтно –възстановителни работи по екстериора на сградата: подмяна на съществуваща дървена, прозоречна дограма с нова PVC /по шаблон и детайл, спецификаця/, възстановяване на ерозирала мазилка, боядисване на фасадите по цветен проект, ремонт на покрива и отводнителната система. Основната цел на проекта е вътрешен ремонт на част от съществуващата сграда – предмет на заданието, в „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" и адаптирането на съществуващите пространства за новата функция.За изграждане на „Центъра за компетентност”, чрез преустройство се предвиждат за ползване 3 645 кв. м., които са разположени в северозападното и югозападното крило на сградата, проекта следва да се отнася само за тези крила.Необходими проектни части - Инвестиционният проект да бъде във фаза „Технически проект”. Инвестиционният проект да се представи в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Необходими проектни части: Архитектурна; Конструктивна; Електрозахранване и електрически инсталации; Водоснабдяване и канализация; Топлоснабдяване,отопление,вентилация и климатизация; Енергийна ефективност; Геодезия и вертикална планировка;Паркоустрояване и благоустрояване;Пожарна безопасност; План безопасност и здраве;ПУСО;Временна организация и безопасност на движението;Сметна документация.
Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.12.2020г. Срок за изработване на технически паспорт и инвестиционен проект (технически и ивестиционен проект по всички части съгласно заданието за проектиране),вкл.остойностените количествени сметки: минимум 45 и максимум 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора и приключва с приемането на проекта от Възложителя с двустранно подписан протокол. Срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване. Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените СМР и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15) е: минимум 180, максимум 360 календарни дни, считано от предаване на строителната площадка на изпълнителя с протокол обр. 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.
Критериите по-долу
 
ДА Т1 - „Организация на персонала, на който са възложени дейности по проектиране/авторски надзор и строителство”    36
Т2 - „Професионална компетентност на персонала за изпълнение на дейности по строителство и проектиране”    24
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1872180.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Подробна Техническа спецификация се съдържа в документацията за участие, публично достъпна в електронната преписка на поръчката в Профила на купувача на Възложителя. Начинът на плащане е посочен в проекта на договор.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „е" от ЗУТ и съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „е" от ЗУТ и съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи изпълнението на горното изискване, а именно: копие на документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „е" от ЗУТ и съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. При сключването на договор, избраният за изпълнител - чуждестранно лице представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горепосоченото изисгване за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Подизпълнителите трябва да отговарят на горепосоченото изискване за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж (първа група, четвърта категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с това изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на горепосоченото изискване, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


Участниците, следва да имат застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж (първа група, четвърта категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална застраховка“ или еквивалент.
Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“. Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В Технически и професионални способности от ЕЕДОП.
Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
4.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
Участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.Преди сключване на договор,възложителят изисква от участника, определен за изпълнител копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с тези изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на горепосочените изисквания, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (проектиране), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. Под „дейност (проектиране), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката”, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен проект за извършване на ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществена сграда с разгъната застроена площ минимум 1800 кв. м. или с капацитет минимум за 200 посетители.
2. Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. Под „дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката“, следва да се разбира извършване на строителство: изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществена сграда с разгъната застроена площ минимум 1800 кв. м. или с капацитет минимум за 200 посетители.
*Горепосочените две минимални изисквания за проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически и/или работен проект) и за строителство (изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт) могат да бъдат изпълнени и с доказателство за единно проектиране и строителство (инженеринг) на обществена сграда с разгъната застроена площ минимум 1800 кв. м. или с капацитет минимум за 200 посетители, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
3.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
4.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството.
Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, когато това е необходиимо за зоконосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (освен изкл. по чл.4).Свързани лица по смисъла на парагр.2, т.45 от допълн. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците се прилагат забраните, посочени в чл.69 от ЗПКОНПИ.Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и гаранция за обезпечаване на аванса-30% от дейност проектиране.Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението да осигури гаранцията за аванса.Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума,на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща изпълнението на задълженията.В проекта на договор е предвидено авансово плащане в размер на 30% от стойността на дейност проектиране и 30% от стойността за дейност СМР.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Академичния съвет на ТУ - София, гр. София, бул. Св. Кл. Охридски № 8, учебен блок 1, ет. 2.

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията ще обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел II.1.1. ... „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 032/ 659 551 или ел. поща: zop@tu-sofia.bg или факс 02 8683215, лица отговорни за огледа инж. Цветан Петров и Мария Узунова. Максималната прогнозна стойност е разпределена както следва:-За изработване на технически паспорт и инвестиционен проект (технически и ивестиционен проект по всички части съгласно заданието за проектиране), включително остойностените количествени сметки – до 51275.00 лева без ДДС; -За изпълнение на всички строително-монтажни дейности до 1815489.16 лева без ДДС; -За упражняване на авторски надзор по време на строителството до 5416.67 лева без ДДС, като цената за упражняване на авторски надзор се формира при часова ставка, която се посочва от участника в ценовото му предложение. Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП (чл. 55 от ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще острани от участие в процедурата и:
•участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП;
•участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика “Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
•участник,който е предложил цена за изпълнение на поръчката,по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката, както и цени по-високи от посочените в обявлението и в документацията максимални стойности за съответните дейности;
•участник,който е представил Техническо предложение,което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя;
•участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки, предвидени по чл. 3, т. 8 в ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключението по чл.4 от него.
•Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
•Участник, който в определения в поканата срок (ако е приложимо), откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.
Основанията по чл.54,ал.1,т.1,2,7 от ЗОП се прилагат по отношение на лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл.46 от ПППЗОП участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятоятелствата по чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка определеният за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. При участие на обединение, което не е юрид.лице се прилага чл. 59,ал.6 ЗОП.При участие на подизпълнители се прилага чл. 66, ал. 2 от ЗОП. Относно използването на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.
Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, Технически университет – София, учебен блок № 1, етаж 3, кабинет 1317 – Деловодство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва