Деловодна информация
2538
ОПИ-1183 09/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
09/10/2018 (дд/мм/гггг)
2538-2018-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

www.prb.bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-165


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-165
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

www.prb.bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-165

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Пр ОПИ-1183/09.10.2018 г.
66510000      
Услуги

Обществената поръчка е с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република България“.
Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на ПРБ, при изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.
Предназначението на застраховка „Автокаско“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използването на служебните МПС на ПРБ при и по повод изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
179000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Предоставянето на услугата се извършва на Територията на Република България

Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на ПРБ, при изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.
Предназначението на застраховка „Автокаско“ е осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използването на служебните МПС на ПРБ при и по повод изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на ежедневна дейност.
Услугите по застраховане, предвидени по обществената поръчка са както следва:
„Гражданска отговорност на автомобилистите“ - 309 МПС.
„Автокаско“ – 308 МПС.
„Злополука на водача и пътниците в МПС“ - 308 МПС.
Възложителят си запазва правото на „опция за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя” в размер до 30% /тридесет на сто/ от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС, вкл. застрахователни премии, вноски за Гаранционен фонд, стойност на стикери. Стойността на опцията е вкл. в прог. стойност на поръчката. Прог. обем на опцията вкл. предоставяне на застрахователни услуги за 20 бр. леки автомобили.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
179000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото на „опция за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя” в размер до 30% /тридесет на сто/ от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС, вкл. застрахователни премии, вноски за Гаранционен фонд, стойност на стикери.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозният обем на „Опция за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя” е както следва: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС - 20 бр. леки автомобили.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валиден/и лиценз/и и/или валидно разрешение/я или аналогичен/ни документ/и за извършване на застрахователна дейност по предмета на настоящата обществена поръчка на територията на Република България по реда на Кодекса за застраховането, издаден/и от Комисията за финансов надзор и/или от друг компетентен орган, валиден към момента на подаване на офертата и включващ застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка.
Чуждестранните участници следва да притежават валиден/и лиценз/и и/или валидно разрешение/я за извършване на застрахователна дейност съгласно българското законодателство или аналогич/ни документ/и, издаден/и съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен, валид/ни към момента на подаване на офертата и включващ/и застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка.
Лицензът/разрешението, съответно друг аналогичен документ, следва да се поддържа валиден/о за целия срок на договора.
Деклариране на съответствие с критериите за подбор, при подаването на оферта за участие - при подаване на оферта за участие, участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва вида, номера и срока на валидност на документа/ите, удостоверяващ/и правото му да извършва застрахователна дейност на територията на Република България по реда на Кодекса за застраховането за съответния вид застраховка.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Копие от лиценз/и и/или разрешение/я за извършване на застрахователна дейност, издаден/и съгласно българското законодателство, или аналогич/ни документ/и, издаден/и съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен, валид/ни към момента на подаване на офертата и включващ/и застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка. Копието следва да е заверено „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на описание на услугите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. Участникът да разполага с необходимия брой технически лица и/ или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството (чл.63, ал.1, т.2 от ЗОП). Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на офисите (представителствата) на територията на Република България, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката, с точен административен адрес, телефон и лице за контакти. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1. Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) услуга през последните три години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
* За услуга, сходна с предмета и обема на обществената поръчката, се приема изпълнената през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, услуга по застраховане за „Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите“ за минимум 100 моторни превозни средства и/или застраховка „Автокаско“ за минимум 100 моторни превозни средства и/или застраховка доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС за минимум 100 моторни превозни средства.
*Под „изпълнена услуга“ се разбира такава, която независимо от датата на възлагането й, е приключила в посочения по-горе период.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, удостоверения, посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията за услугата и др.) по преценка на участника.
2. Участникът да разполага с минимум един офис (представителство) на територията на всяка една от административните области в Република България.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП: Списък на офисите (представителствата) на участника на територията на Република България, които ще бъдат използвани за изпълнението на дейността по поръчката, който съдържа точен административен адрес, телефон и лице за контакти.Изискването участникът(у-к) да разполага с минимум един офис (представителство) на територията на всяка една от административните области в Република България (РБ) се мотивира от следните обстоятелства:
Автомобилите, за които се предоставят услугите по застраховане се ползват от магистрати и съдебни служители в отделните структурни звена на Прокуратурата на РБ, като напр. районни, окръжни, апелативни и върховни прокуратури, от Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор и др. Посочените структурни звена се намират в различни населени места на територията на РБ.
Предвид изложеното и с оглед на изпълнението на задълженията по договора за обществена поръчка, като завеждане на щети, определяне на щети и др., Възложителят(В-ят) приема, че всеки у-к следва да разполага с минимум един офис (представителство) на територията на всяка една от административните области в РБ.
Ползваните от В-я автомобили, които са обект на застраховане по поръчката, трябва да бъдат обслужвани качествено и своевременно. В-ят не е в състояние да си позволи продължително завеждане и отстраняване на настъпили щети, защото това би възпрепятствало нормалното изпълнението на неговите законови задължения. Несвоевременното завеждане и отстраняване на настъпили щети, води като последица обстоятелството, че същите няма да могат да бъдат използвани при изпълнение правомощията на прокурорите, следователите и съдебните служители, с което биха се застрашили важни обществени държавни интереси, включително такива, свързани със сигурността.
Настъпването на тези последици е пряко свързано със спецификата на дейността на Прокуратурата на РБ - орган, осъществяващ надзор за законност, ръководещ разследването и упражняването на надзор за законосъобразното му провеждане, осъществяващ привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, и поддържане на обвинението по наказателни дела от общ характер, упражняващ надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В-ят, отстранява от участие(у-е)у-к: За когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,т.3,т.4 и т.5 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП;За когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл.по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;За който е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП;Който представи оферта с по-кратък срок на валидност; Който предложи цена за изпълнението на поръчката,надвишаваща Прогнозната стойност(ПС)на обществената поръчка(ОПо);Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата инф-ия относно правно - организационната форма под която осъщ-ат дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,ал.2 и чл.55,ал.3 от ЗОП; Който не представи Тех-ко предл-е или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово пред-е, или то не отговаря на обявените условия на поръчката;За когото е налице забраната по чл.69 от ЗПКОНПИ-Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/04/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/11/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Месец октомври 2019 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2).
У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
На основание чл.55,ал.4 от ЗОП, В-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката.Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от цената за изпълнение на договора без ДДС.
2. Източник на финансиране. Настоящата ОПо се финансира със средства от бюджета на ПРБ.
3. ПС на ОПо е в размер на 179000лв. без вкл. ДДС.Същата се възлага като част (обособена позиция(ОП)) от ОПо с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България, по три ОП, за следните видове застраховки: ОП № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република България“, ОП № 2: „Застраховка „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и ОП № 3: „Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“, чиято ПС е 210000 лв. без вкл. ДДС. ПС на ОП№2 е 15000 лв. без включен ДДС, а на ОП № 3–16000лв. без включен ДДС.ПС на ОП№2 и №3 са под 156464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от ПС на ОП№2 и №3 е под 30000 лева без ДДС, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.С оглед изложеното и на основание чл.21,ал.6 от ЗОП, ОП№2 и №3 ще се възложат по реда на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане.В изпълнение на чл.21,ал.6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се ПС за ОП № 1), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага с настоящата ОП чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.
5. Заплащането на цената по договора ще се осъществява както следва: Плащането се извършва в срок до 10 работни дни след предоставяне от Изпълнителя на издадената/ите от него застрахователна/и полица/и, придружени от приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи приемането им, подписани от представители на Изпълнителя и В-я.
6. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания от:
1.НАП: адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, тел.: 02/ 98593821, http://nap.bg/.
2.Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 3, тел. : 0700 17 670, http://www.gli.government.bg/.
3.Министерство на труда и социалната политика: адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, тел.: 02 8119 443, https://www.mlsp.government.bg/.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва