Деловодна информация
02716Териториално поделение Държавно горско стопанство Мъглиж
ПО-00-23 05/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/10/2018 (дд/мм/гггг)
02716-2018-0150 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югоизточно държавно предприятие - ДП - Сливен, Териториално поделение Държавно горско стопанство Мъглиж 2016176540168
пл.Трети март № 24
Мъглиж BG344 6180 България
инж.Радомир Чакъров +359 889320902
dgsmuglizh@uidp-sliven.com +359 4321/ 2253

Интернет адрес/и

http://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/

http://www.uidp-sliven.com/procedures/2459


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/2459
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
ДА http://www.uidp-sliven.com/procedures/2459

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на горски територии държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Застраховане на имущетвото, предмет на договор № 24/226/00284 от 29.04.2013г. и Анекс І от 26.05.2014г. за възлагане на лесокултурни дейности по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013г.“, за срок от 12 месеца
66515200      
Услуги

Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца / върху размер на застрахователна сума от 92 989,00 лв./деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66515200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Услугата се извършва с транспорт на изпълнителя до административната сграда на ТП "Държавно горско стопанство - Мъглиж" гр.Мъглиж

Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца / върху размер на застрахователна сума от 92 989,00 лв./деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура по обособени позиции.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът в обявената процедура или компанията майка на участника в обявената процедура следва да има кредитен рейтинг минимум „А”, присъден от „Стандърт eнд пуърс” (Standard & Poor’s), или минимум „А2”, присъден от „Мудис Инвесторс Сървис” (Moody’s investors Service), или минимум „В+”, присъден от „Ей Ем Бест Къмпани” (AM Best Company) или минимум „iA” – Дългосрочен кредитен рейтинг за способността на изплащане на искове на застрахователните дружества, присъден от „Българска агенция за кредитен рейтинг” Ад, съгласно Решение №248-АКР/29.03.2006 г. и Решение №344-АКР/17.05.2006 г. на Комисия за финансов надзор, доказан с приложено към офертата извлечение от последната актуална, към датата на подаване на офертата, интернет или друга публикация на кредитната агенция за рейтинга на участника в процедурата или на компанията майка на участника в процедурата. Символите „+” и „-” към рейтинга на съответната рейтингова агенция се използват, за да се представи относителната кредитоспособност в рамките на една рейтингова категория и се приемат от Възложителя.
Съответствието с тези изисквания се доказва чрез деклариране в предоставения е-ЕЕДОП като се посочва номера на лиценза/разрешението и нивото на кредитен рейтинг.


Кредитен рейтинг минимум „А”
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Участниците следва да притежават валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура по обособени позиции.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/11/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административната сграда на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Мъглиж", адрес: гр.Мъглиж, пл.Трети март" № 24

Комисията разглежда офертите в административната сградата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж”, с адрес: гр. Мъглиж 6180, пл.“Трети март“ №24, обл. Стара Загора на посочените в обявлението дата и час.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

срок за подаване на жалби съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва